Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Йорданова Бобева  Главен експерт рег. № 1 от
01.06.2018 г.
2.  Александър Любомиров Фердов  Началник отдел рег. № 2 от
16.05.2018 г.
3.  Анастасия Tодорова Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 3 от
06.06.2018 г.
4.  Анелия Димитрова Василева  Главен юрисконсулт рег. № 4 от
01.06.2018 г.
5.  инж. Анелия Трифонова Гаврилова  Главен експерт рег. № 5 от
05.06.2018 г.
6.  д-р инж. Анна Димитрова Петракиева  Главен експерт рег. № 6 от
08.06.2018 г.
7.  инж. Антоанета Любенова Танева  Главен експерт рег. № 7 от
07.06.2018 г.
8.  Антония Ангелова Стоименова  Стажант-одитор рег. № 8 от
07.06.2018 г.
9.  инж. Антония Николова Лозанова  Главен експерт рег. № 9 от
07.06.2018 г.
10.  Бахни Пенев Бахнев  Главен специалист
11.  Благовеста Костадинова Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 11 от
06.06.2018 г.
12.  Божана Борисова Георгиева  Главен експерт рег. № 13 от
06.06.2018 г.
рег. № 12 от
28.05.2018 г.
13.  Борислава Славчева Янева  Главен специалист
14.  инж. Валентин Костадинов Чамбов  Директор дирекция рег. № 14 от
11.05.2018 г.
рег. № 15 от
11.05.2018 г.
15.  Валерий Атанасов Павлов  Директор дирекция рег. № 16 от
29.10.2018 г.
рег. № 17 от
04.11.2018 г.
16.  Ваня Димитрова Христова  Главен експерт рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 19 от
28.05.2018 г.
17.  Ваня Сергеева Иванова  Главен експерт рег. № 20 от
04.05.2018 г.
18.  Васил Здравков Паланов  Главен експерт рег. № 21 от
09.06.2018 г.
19.  инж. Васил Илиев Цигов  Главен експерт рег. № 22 от
06.06.2018 г.
20.  Вася Пейчева Михайлова  Главен вътрешен одитор рег. № 24 от
08.06.2018 г.
21.  Величка Петрова Марина  Главен специалист рег. № 25 от
07.06.2018 г.
22.  Веска Христова Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 27 от
06.06.2018 г.
23.  инж. Весна Христова Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 29 от
15.05.2018 г.
24.  Владимир Борисов Константинов  Главен експерт рег. № 30 от
04.06.2018 г.
25.  Вяра Георгиева Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 32 от
05.06.2018 г.
26.  инж. Георги Василев Котарев  Началник отдел рег. № 34 от
06.05.2018 г.
27.  инж. Георги Димитров Тинчев  Главен експерт рег. № 35 от
08.06.2018 г.
28.  инж. Георги Кирилов Коцев  Главен експерт рег. № 36 от
06.06.2018 г.
29.  Гергана Лукова Царска  Главен юрисконсулт рег. № 37 от
15.05.2018 г.
30.  Гергана Николаева Константинова  Главен специалист рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 156 от
03.01.2019 г.
31.  Григор Христов Георгиев  Главен специалист
32.  Даниела Георгиева Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 38 от
07.06.2018 г.
33.  Даряна Кирилова Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 40 от
07.06.2018 г.
34.  инж. Деница Иванова Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 42 от
31.05.2018 г.
35.  Десислава Костадинова Костова  Младши експерт рег. № 43 от
07.06.2018 г.
36.  инж. Деян Стойнев Стойнев  Главен експерт рег. № 44 от
11.05.2018 г.
37.  Джемиле Халил Молаахмед  Началник отдел рег. № 45 от
25.05.2018 г.
38.  Диана Михайлова Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 47 от
07.06.2018 г.
39.  инж. Диана Петрова Кирилова  Главен експерт рег. № 48 от
07.06.2018 г.
40.  Димитър Вельов Керемедчиев  Главен специалист
41.  инж. Димитър Цаков Витев  Главен експерт рег. № 49 от
04.06.2018 г.
42.  инж. Димитър Янков Баталов  Служ. по сиг. на информацията рег. № 52 от
07.06.2018 г.
43.  Добромир Петров Денчев  Главен експерт рег. № 53 от
28.05.2018 г.
44.  инж. Долорес Лоренцо Белоречка  и.д. Директор дирекция рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 55 от
28.05.2018 г.
45.  Драгомир Георгиев Цицелков  Старши експерт рег. № 56 от
16.05.2018 г.
46.  Екатерина Богомилова Божинова  Главен експерт рег. № 57 от
07.06.2018 г.
47.  Елена Георгиева Рафаилова  Главен експерт рег. № 60 от
07.06.2018 г.
48.  Елена Иванова Топалова  Главен специалист рег. № 61 от
08.06.2018 г.
49.  инж. Емил Кирилов Ракъджиев  Главен експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
50.  Ерджан Фахри Мурад  Главен юрисконсулт рег. № 63 от
15.05.2018 г.
51.  Ивайло Николаев Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
52.  л. арх. Иван Богданов Богданов  Главен експерт рег. № 65 от
31.05.2018 г.
53.  Иван Стилиянов Станев  Специалист рег. № 68 от
04.06.2018 г.
54.  Илиан Колев Точев  Главен секретар рег. № 70 от
14.05.2018 г.
55.  инж. Илия Петров Ангелов  Главен експерт рег. № 71 от
06.06.2018 г.
56.  инж. Илиян Лазаров Мутафчийски  Главен експерт рег. № 72 от
08.06.2018 г.
57.  инж. Ирена Русева Стоянова  Главен експерт рег. № 73 от
01.06.2018 г.
рег. № 74 от
06.06.2018 г.
58.  инж. Йордан Петров Палигоров  и.д. Директор дирекция рег. № 75 от
07.06.2018 г.
59.  инж. Катерина Иванова Кутина  Началник отдел рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 77 от
06.06.2018 г.
60.  д-р инж. Кирил Димитров Ташев  Главен експерт рег. № 78 от
04.06.2018 г.
61.  Кристина Огнянова Иванова  Младши експерт рег. № 80 от
07.06.2018 г.
62.  Лазарина Михайлова Илкова  Специалист
63.  Лидия Петкова Здравкова  Главен експерт рег. № 81 от
01.06.2018 г.
64.  Лили Любенова Заркова  Главен специалист рег. № 82 от
06.06.2018 г.
65.  Лозина Димитрова Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 84 от
16.05.2018 г.
66.  Любен Ланков Юсев  Главен експерт рег. № 85 от
06.06.2018 г.
рег. № 86 от
06.06.2018 г.
67.  Любка Георгиева Върбева  Старши експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 158 от
15.01.2019 г.
68.  Любомир Аспарухов Иванов  Главен експерт рег. № 87 от
07.06.2018 г.
рег. № 88 от
15.05.2018 г.
69.  Любомира Миланова Илиева  Главен експерт рег. № 89 от
06.06.2018 г.
рег. № 90 от
25.05.2018 г.
70.  д-р инж. Любчо Петков Тричков  Главен експерт рег. № 91 от
31.05.2018 г.
рег. № 92 от
05.06.2018 г.
71.  Малинка Георгиева Кърпарова  Главен експерт рег. № 93 от
01.06.2018 г.
72.  Маргарита Манолова Игнатова  Главен специалист рег. № 94 от
07.06.2018 г.
73.  инж. Мариана Ганева Симеонова  Главен експерт рег. № 96 от
04.06.2018 г.
74.  инж. Мариела Здравкова Миронова  Главен експерт рег. № 97 от
04.06.2018 г.
75.  Мария Илиева Маринова  Старши експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 100 от
05.06.2018 г.
76.  Мария Кирилова Ценкина  Младши експерт рег. № 101 от
23.10.2018 г.
77.  инж. Мария Филипова Чамбова  Главен експерт рег. № 103 от
14.05.2018 г.
78.  инж. Мартин Стефанов Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 105 от
28.05.2018 г.
79.  инж. Мартин Христов Иванов  Главен експерт рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 107 от
05.06.2018 г.
80.  Миглена Богомилова Иванова  Главен специалист рег. № 108 от
06.06.2018 г.
81.  инж. Мирослав Лазаров Джупаров  Директор дирекция рег. № 109 от
05.06.2018 г.
82.  Михаела Алтимирова Тодорова  Главен юрисконсулт
83.  Мурад Ахмедов Шикиров  Старши експерт
84.  Надежда Христова Витева  Главен юрисконсулт рег. № 111 от
17.05.2018 г.
85.  Нели Рашкова Панчева  Главен експерт рег. № 112 от
29.05.2018 г.
86.  Нено Иванов Ненов  Директор дирекция рег. № 113 от
06.06.2018 г.
87.  инж. Николай Василев Василев  Главен експерт рег. № 114 от
08.06.2018 г.
88.  инж. Николай Любенов Пиронков  Директор дирекция рег. № 115 от
01.06.2018 г.
89.  инж. Николета Григорова Динева  Главен експерт
90.  Николина Тодорова Неделкова  Младши експерт рег. № 116 от
07.06.2018 г.
91.  Петър Георгиев Сотиров  Главен специалист
92.  инж. Петър Димитров Петров  Главен експерт рег. № 117 от
08.06.2018 г.
93.  инж. Петя Атанасова Атанасова  Главен експерт рег. № 119 от
01.06.2018 г.
94.  инж. Петя Стефанова Пашова  Главен експерт рег. № 118 от
06.06.2018 г.
95.  Петя Теодосиева Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 121 от
11.05.2018 г.
96.  Радка Антонова Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 124 от
15.05.2018 г.
97.  Радка Стоянова Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 154 от
19.12.2018 г.
98.  инж. Радка Тодорова Славчева-Трайкова  Главен експерт рег. № 130 от
07.06.2018 г.
99.  инж. Радосвет Драгомиров Загорски  Главен експерт рег. № 131 от
16.05.2018 г.
100.  инж. Росен Йорданов Райчев  Началник отдел рег. № 133 от
07.06.2018 г.
101.  инж. Росица Руменова Първанова  Младши експерт рег. № 135 от
06.06.2018 г.
102.  инж. Румен Кирилов Янкулов  Главен експерт
103.  Сашка Ангелинова Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 140 от
15.05.2018 г.
104.  инж. Светослава Заркова Стоянова  Главен експерт рег. № 141 от
05.06.2018 г.
105.  инж. Спас Александров Тумбев  Главен експерт рег. № 142 от
15.05.2018 г.
106.  Стилиян Иванов Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
107.  Татяна Петрова Михайлова  Главен специалист рег. № 144 от
07.06.2018 г.
108.  Тодор Иванов Богомилов  Началник отдел рег. № 145 от
15.05.2018 г.
109.  инж. Тони Венков Кръстев  Началник отдел рег. № 146 от
07.06.2018 г.
110.  Фатме Меджитова Демирова  и.д. Директор дирекция рег. № 147 от
11.05.2018 г.
111.  Христина Веселинова Минчева  Старши счетоводител
112.  Христина Стефчева Стоянова  Младши експерт рег. № 148 от
06.06.2018 г.
113.  д-р инж. Ценко Спасов Ценов  Директор дирекция рег. № 149 от
04.06.2018 г.
114.  инж. Юлиян Вергилов Русев  Главен експерт рег. № 150 от
07.06.2018 г.
115.  Юрий Любомиров Флоров  Главен експерт рег. № 151 от
07.06.2018 г.
116.  Яница Томова Анастасова  Главен специалист рег. № 152 от
06.06.2018 г.