Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Йорданова Бобева  Главен експерт рег. № 380 от
04.05.2020 г.
2.  Александър Любомиров Фердов  Главен експерт рег. № 378 от
11.05.2020 г.
3.  Анастасия Tодорова Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 446 от
14.05.2020 г.
4.  Анелия Димитрова Василева  Главен юрисконсулт рег. № 398 от
15.05.2020 г.
5.  инж. Анелия Трифонова Гаврилова  Главен експерт рег. № 435 от
13.05.2020 г.
6.  инж. Антоанета Любенова Танева  Главен експерт рег. № 334 от
12.05.2020 г.
7.  Антония Ангелова Стоименова  Старши вътрешен одитор рег. № 421 от
07.05.2020 г.
8.  инж. Антония Николова Лозанова  Началник отдел рег. № 330 от
14.05.2020 г.
9.  Асен Андреев Марков  Началник отдел рег. № 317 от
09.10.2019 г.
рег. № 400 от
15.05.2020 г.
10.  Благовеста Костадинова Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 377 от
11.05.2020 г.
11.  инж. Валентин Костадинов Чамбов  Началник отдел рег. № 14 от
11.05.2018 г.
рег. № 365 от
05.05.2020 г.
12.  Валерий Атанасов Павлов  Директор дирекция рег. № 16 от
29.10.2018 г.
рег. № 404 от
15.05.2020 г.
13.  Ваня Димитрова Христова  Главен експерт рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 448 от
11.05.2020 г.
14.  Ваня Сергеева Иванова  Главен експерт рег. № 405 от
14.05.2020 г.
15.  Васил Здравков Паланов  Главен експерт рег. № 340 от
12.05.2020 г.
рег. № 203 от
10.05.2019
16.  инж. Васил Илиев Цигов  Главен експерт рег. № 245 от
13.05.2019 г.
17.  Василий Георгиев Георгиев  Главен експерт рег. № 464 от
18.06.2020 г.
рег. № 466 от
19.06.2020 г.
18.  Вася Пейчева Михайлова  Главен експерт рег. № 413 от
15.05.2020 г.
19.  инж. Вейсел Джамалов Каракия  Младши експерт рег. № 463 от
26.06.2020 г.
рег. № 470 от
30.07.2020 г.
20.  Величка Петрова Марина  Главен специалист рег. № 457 от
04.06.2020 г.
21.  Веска Христова Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 433 от
14.05.2020 г.
22.  инж. Весна Христова Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 412 от
11.05.2020 г.
23.  Владимир Борисов Константинов  Началник отдел рег. № 441 от
13.05.2020 г.
24.  Вяра Георгиева Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 407 от
12.05.2020 г.
25.  инж. Георги Димитров Тинчев  Главен експерт рег. № 223 от
13.05.2019 г.
26.  Гергана Лукова Царска  Главен юрисконсулт рег. № 372 от
29.04.2020 г.
27.  Гергана Николаева Константинова  Главен специалист рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 393 от
11.05.2020 г.
28.  Григор Христов Георгиев  Главен специалист рег. № 460 от
10.06.2020 г.
29.  Даниела Георгиева Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 409 от
30.04.2020 г.
30.  Даряна Кирилова Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 354 от
06.05.2020 г.
31.  инж. Деница Иванова Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 368 от
05.05.2020 г.
рег. № 165 от
30.04.2019
32.  Десислава Костадинова Костова  Младши експерт рег. № 43 от
07.06.2018 г.
33.  инж. Деян Стойнев Стойнев  Главен експерт рег. № 445 от
14.05.2020 г.
34.  Джемиле Халил Молаахмед  Директор дирекция рег. № 427 от
12.05.2020 г.
35.  Диана Михайлова Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 428 от
14.05.2020 г.
36.  инж. Диана Петрова Кирилова  Главен експерт рег. № 449 от
22.05.2020 г.
37.  Димитринка Стефанова Христова  Вътрешен одитор
38.  Димитър Вельов Керемедчиев  Младши експерт рег. № 468 от
19.06.2020 г.
39.  инж. Димитър Цаков Витев  Главен експерт рег. № 343 от
28.04.2020 г.
40.  инж. Димитър Янков Баталов  Служ. по сиг. на информацията рег. № 331 от
14.05.2020 г.
41.  инж. Долорес Лоренцо Белоречка  Началник отдел рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 429 от
29.04.2020 г.
42.  Драгомир Георгиев Цицелков  Главен експерт рег. № 329 от
14.05.2020 г.
43.  Екатерина Богомилова Божинова  Главен експерт рег. № 434 от
14.05.2020 г.
44.  Елена Георгиева Рафаилова  Главен експерт рег. № 439 от
13.05.2020 г.
45.  Елена Иванова Топалова  Главен специалист рег. № 456 от
04.06.2020 г.
46.  Ерджан Фахри Мурад  Главен юрисконсулт рег. № 381 от
05.05.2020 г.
47.  Ивайло Николаев Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
рег. № 458 от
11.06.2020 г.
48.  л. арх. Иван Богданов Богданов  Началник отдел рег. № 229 от
13.05.2019 г.
49.  Иван Стилиянов Станев  Специалист рег. № 408 от
12.05.2020 г.
50.  Илиан Колев Точев  Директор дирекция рег. № 70 от
14.05.2018 г.
рег. № 410 от
13.05.2020 г.
51.  инж. Илия Петров Ангелов  Главен експерт рег. № 231 от
13.05.2019 г.
52.  инж. Ирена Русева Стоянова  Главен експерт рег. № 376 от
21.05.2020 г.
рег. № 232 от
13.05.2019 г.
53.  Ирина Райкова Гюрова  Главен специалист
54.  инж. Йордан Петров Палигоров  Началник отдел рег. № 382 от
11.05.2020 г.
55.  инж. Катерина Иванова Кутина  Началник отдел рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 326 от
13.05.2020 г.
56.  д-р инж. Кирил Димитров Ташев  Началник отдел рег. № 369 от
05.05.2020 г.
57.  Кристина Огнянова Иванова  Старши експерт рег. № 399 от
15.05.2020 г.
58.  Лазарина Михайлова Илкова  Специалист рег. № 455 от
03.06.2020 г.
59.  Лидия Петкова Здравкова  Главен експерт рег. № 336 от
13.05.2020 г.
60.  Лили Любенова Заркова  Главен специалист рег. № 374 от
11.05.2020 г.
61.  Лозина Димитрова Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 364 от
05.05.2020 г.
62.  Любен Ланков Юсев  Главен експерт рег. № 85 от
06.06.2018 г.
рег. № 86 от
06.06.2018 г.
63.  Любка Георгиева Върбева  Старши експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 440 от
13.05.2020 г.
64.  д-р инж. Любчо Петков Тричков  Началник отдел рег. № 91 от
31.05.2018 г.
рег. № 431 от
13.05.2020 г.
рег. № 432 от
11.05.2020
65.  Малинка Георгиева Кърпарова  Старши експерт рег. № 451 от
14.05.2020 г.
66.  Маргарита Манолова Игнатова  Главен специалист рег. № 454 от
03.06.2020 г.
67.  инж. Мариела Здравкова Миронова  Главен експерт рег. № 426 от
11.05.2020 г.
68.  Марин Йорданов Илиев  Старши експерт
69.  Мария Здравкова Лулев  Главен експерт
70.  Мария Илиева Маринова  Старши експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 325 от
08.05.2020 г.
71.  Мария Кирилова Ценкина  Старши експерт рег. № 443 от
14.05.2020 г.
72.  инж. Мария Филипова Чамбова  Главен експерт рег. № 366 от
05.05.2020 г.
73.  инж. Мартин Стефанов Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 430 от
29.04.2020 г.
74.  инж. Мартин Христов Иванов  Главен експерт рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 442 от
05.05.2020 г.
75.  Миглена Богомилова Иванова  Главен специалист рег. № 339 от
12.05.2020 г.
76.  Милка Христова Карапанджиева  Старши специалист
77.  Михаела Алтимирова Тодорова  Главен юрисконсулт рег. № 450 от
22.05.2020 г.
78.  Мурад Ахмедов Шикиров  Старши експерт рег. № 411 от
13.05.2020 г.
79.  Надежда Христова Витева  Главен юрисконсулт рег. № 438 от
12.05.2020 г.
80.  Невяна Кръстева Кисьова  Главен експерт
81.  Нели Рашкова Панчева  Главен експерт рег. № 396 от
15.05.2020 г.
82.  д-р инж. Нестор Ангелов Домусчиев  Главен експерт
83.  инж. Николай Василев Василев  Главен експерт рег. № 335 от
13.05.2020 г.
рег. № 186 от
08.05.2019
84.  инж. Николета Григорова Динева  Старши експерт рег. № 322 от
14.05.2020 г.
рег. № 189 от
08.05.2019
85.  инж. Петър Димитров Петров  Главен експерт рег. № 327 от
14.05.2020 г.
86.  инж. Петя Атанасова Атанасова  Главен експерт рег. № 406 от
11.05.2020 г.
87.  д-р инж. Петя Иванова Димитрова-Матева  Главен експерт рег. № 465 от
17.06.2020 г.
рег. № 353 от
14.05.2020 г.
88.  инж. Петя Стефанова Пашова  Главен експерт рег. № 359 от
14.05.2020 г.
89.  Петя Теодосиева Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 361 от
08.05.2020 г.
90.  Радка Антонова Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 394 от
18.05.2020 г.
91.  Радка Стоянова Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 371 от
28.04.2020 г.
92.  инж. Радка Тодорова Славчева  Главен експерт рег. № 415 от
29.04.2020 г.
рег. № 242 от
13.05.2019
93.  инж. Радосвет Драгомиров Загорски  Главен експерт рег. № 355 от
15.05.2020 г.
94.  инж. Росен Йорданов Райчев  Директор дирекция рег. № 362 от
07.05.2020 г.
95.  инж. Росица Руменова Първанова  Младши експерт рег. № 370 от
29.04.2020 г.
96.  инж. Румен Кирилов Янкулов  Главен експерт рег. № 338 от
13.05.2020 г.
97.  Сашка Ангелинова Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 363 от
07.05.2020 г.
98.  инж. Светослава Заркова Стоянова  Главен експерт рег. № 367 от
05.05.2020 г.
99.  инж. Спас Александров Тумбев  Главен експерт рег. № 414 от
12.05.2020 г.
100.  Станимира Андонова Колева  Младши експерт
101.  Станислава Ивайлова Богданова  Главен специалист
102.  Стилиян Иванов Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
рег. № 459 от
11.06.2020 г.
103.  инж. Стилян Людмилов Ангелов  Младши експерт рег. № 472 от
09.08.2020 г.
104.  Татяна Петрова Михайлова  Главен специалист рег. № 402 от
15.05.2020 г.
105.  Тодор Иванов Богомилов  Главен юрисконсулт рег. № 357 от
29.04.2020 г.
106.  инж. Тони Венков Кръстев  Директор дирекция рег. № 403 от
15.05.2020 г.
107.  д-р Фатме Меджитова Демирова  Началник отдел рег. № 453 от
03.06.2020 г.
108.  Христина Веселинова Минчева  Старши експерт рег. № 324 от
08.05.2020 г.
109.  Христина Стефчева Стоянова  Старши експерт рег. № 342 от
12.05.2020 г.
110.  Щилиана Ванкова Катрапелова  Младши експерт
111.  инж. Юлиян Вергилов Русев  Началник отдел рег. № 397 от
15.05.2020 г.
112.  инж. Юрий Любомиров Флоров  Началник отдел рег. № 341 от
12.05.2020 г.
113.  Яница Томова Анастасова  Главен специалист рег. № 265 от
15.05.2019 г.

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

114.  д-р инж. Анна Димитрова Петракиева  Директор, ДПП Витоша рег. № 385 от
08.05.2020 г.
115.  инж. Борис Господинов  Директор, Списание ГОРА
116.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Директор, ДПП Русенски лом рег. № 473 от
30.06.2020 г.
117.  Васил Вълчев Василев  Директор, ДПП Шуменско плато рег. № 389 от
12.05.2020 г.
118.  инж. Венцислав Малинов Фурлански  Директор, РДГ Смолян рег. № 346 от
11.05.2020 г.
119.  Георги Андонов Гроздев  Директор, Списание ГОРА рег. № 452 от
01.06.2020 г.
120.  инж. Георги Стефанов Дончев  Директор, РДГ Сливен
121.  инж. Даринка Иванова Сарова  Директор, ДПП Златни пясъци рег. № 360 от
28.04.2020 г.
122.  инж. Димитър Василев Григоров  Директор, ДПП Рилски манастир рег. № 373 от
03.04.2020 г.
123.  инженер Димитър Данаилов Жекин  Директор, ГСС Пловдив
124.  инж. Добриел Златков Радев  Директор, ДПП Беласица рег. № 391 от
14.05.2020 г.
125.  инж. Емил Стоянов Гелов  Директор, РДГ Шумен рег. № 348 от
13.05.2020 г.
126.  инж. Здравчо Павлов Тодоров  Директор, РДГ Кюстендил рег. № 166 от
08.05.2019 г.
рег. № 347 от
11.05.2020 г.
127.  инж. Илиян Лазаров Мутафчийски  Директор, ЛЗС София рег. № 395 от
15.05.2020 г.
рег. № 314 от
16.09.2019
128.  инж. Ирина Андреева Петрова  Директор, ДПП Сините камъни рег. № 423 от
07.05.2020 г.
129.  инж. Лиляна Миткова Райкова  Директор, ДПП Българка рег. № 447 от
25.03.2020 г.
рег. № 461 от
15.06.2020 г.
130.  ИНЖ. МАРИЯ ЗЛАТЕВА КИРИЛОВА  Директор, ЛЗС Варна рег. № 386 от
14.05.2020 г.
131.  Мария Никитова Беловарска  Директор, ГСС София рег. № 425 от
29.04.2020 г.
132.  инж Мариян Маринов Костадинов  Директор, РДГ Бургас рег. № 388 от
12.05.2020 г.
133.  инж. Мирослав Христов Димитров  Директор, РДГ Пловдив рег. № 418 от
05.05.2020 г.
134.  инж. Николай Йорданов Николов  Директор, РДГ Велико Търново рег. № 344 от
11.05.2020 г.
135.  инж. Николай Петров Ненчев  Директор, ДПП Врачански Балкан рег. № 333 от
11.05.2020 г.
136.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор, РДГ Русе рег. № 349 от
11.05.2020 г.
рег. № 350 от
11.05.2020 г.
137.  инж. Павли Петров Богдански  Директор, РДГ Ловеч рег. № 387 от
14.05.2020 г.
138.  инж. Пенчо Тодоров Дерменджиев  Директор, ЛЗС Пловдив рег. № 474 от
25.03.2020 г.
139.  инж. Петър Здравков Байлов  Директор, РДГ Пазарджик рег. № 202 от
26.08.2019 г.
рег. № 210 от
08.05.2020 г.
140.  инж. Петър Иванов Заяков  Директор, РДГ Стара Загора рег. № 351 от
11.05.2020 г.
141.  инж. Румяна Костова Цвяткова  Директор, ДПП Странджа рег. № 356 от
11.05.2020 г.
142.  инж. Сашко Йорданов Попов  Директор, РДГ Благоевград рег. № 284 от
16.03.2019 г.
рег. № 420 от
07.05.2020 г.
143.  инж. Сашко Миленов Каменов  Директор, РДГ Берковица рег. № 424 от
04.05.2020 г.
144.  инж. Свилена Божинова Божинова  Директор, ГСС София
145.  инж. Стела Божинова Лазарова  Директор, ДПП Персина рег. № 392 от
13.05.2020 г.
146.  инж. Стоян Цанков Тошев  Директор, РДГ София рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 379 от
04.05.2020 г.
147.  инж. Тодор Гичев Гичев  Директор, РДГ Варна рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 419 от
05.05.2020 г.
148.  инж. Юлиян Стоянов Кехайов  Директор, РДГ Кърджали рег. № 345 от
05.05.2020 г.