Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Йорданова Бобева  Главен експерт рег. № 481 от
27.04.2021 г.
2.  Александър Любомиров Фердов  Главен експерт рег. № 482 от
22.04.2021 г.
3.  Анастасия Tодорова Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 483 от
14.05.2021 г.
4.  Анелия Димитрова Василева  Главен юрисконсулт рег. № 484 от
13.05.2021 г.
5.  инж. Анелия Трифонова Гаврилова  Главен експерт рег. № 485 от
07.05.2021 г.
6.  инж. Антоанета Любенова Танева  Главен експерт рег. № 486 от
10.05.2021 г.
7.  Антония Ангелова Стоименова  Старши вътрешен одитор рег. № 487 от
29.04.2021 г.
8.  инж. Антония Николова Лозанова  Началник отдел рег. № 488 от
28.04.2021 г.
9.  Благовеста Костадинова Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 490 от
23.04.2021 г.
10.  инж. Валентин Костадинов Чамбов  Началник отдел рег. № 14 от
11.05.2018 г.
рег. № 492 от
21.04.2021 г.
11.  Ваня Димитрова Христова  Началник отдел рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 493 от
26.04.2021 г.
12.  инж. Ваня Сергеева Иванова  Главен експерт рег. № 494 от
22.04.2021 г.
13.  Васил Здравков Паланов  Главен експерт рег. № 495 от
10.05.2021 г.
рег. № 203 от
10.05.2019
14.  инж. Васил Илиев Цигов  Главен експерт рег. № 496 от
04.06.2021 г.
15.  Василий Георгиев Георгиев  Главен експерт рег. № 464 от
18.06.2020 г.
рег. № 497 от
14.05.2021 г.
16.  Вася Пейчева Михайлова  Главен експерт рег. № 498 от
14.05.2021 г.
17.  инж. Вейсел Джамалов Каракия  Младши експерт рег. № 463 от
26.06.2020 г.
рег. № 499 от
26.05.2021 г.
18.  Величка Петрова Марина  Главен специалист рег. № 500 от
13.05.2021 г.
19.  Веска Христова Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 501 от
14.05.2021 г.
20.  инж. Весна Христова Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 502 от
10.05.2021 г.
21.  Владимир Борисов Константинов  Началник отдел рег. № 503 от
12.05.2021 г.
22.  Вяра Георгиева Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 504 от
13.05.2021 г.
23.  инж. Георги Димитров Тинчев  Главен експерт рег. № 505 от
11.05.2021 г.
24.  Гергана Лукова Царска  Главен юрисконсулт рег. № 506 от
13.05.2021 г.
25.  Гергана Николаева Константинова  Младши експерт рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 507 от
29.04.2021 г.
26.  Григор Христов Георгиев  Главен специалист рег. № 460 от
10.06.2020 г.
27.  Даниела Георгиева Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 508 от
10.05.2021 г.
28.  Даряна Кирилова Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 509 от
11.05.2021 г.
29.  инж. Деница Иванова Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 510 от
09.04.2021 г.
рег. № 165 от
30.04.2019
30.  Десислава Костадинова Костова  Младши експерт рег. № 511 от
21.06.2021 г.
31.  инж. Деян Стойнев Стойнев  Главен експерт рег. № 512 от
26.04.2021 г.
32.  Джемиле Халил Молаахмед  Директор дирекция рег. № 513 от
14.05.2021 г.
33.  Диана Михайлова Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 514 от
05.05.2021 г.
34.  инж. Диана Петрова Кирилова  Главен експерт рег. № 515 от
13.05.2021 г.
35.  Димитринка Стефанова Христова  Вътрешен одитор рег. № 516 от
01.02.2021 г.
рег. № 517 от
06.04.2021 г.
36.  Димитър Вельов Керемедчиев  Младши експерт рег. № 518 от
26.04.2021 г.
37.  инж. Димитър Цаков Витев  Главен експерт рег. № 519 от
21.04.2021 г.
рег. № 521 от
21.04.2021
38.  инж. Димитър Янков Баталов  Служ. по сиг. на информацията рег. № 520 от
12.05.2021 г.
39.  инж. Долорес Лоренцо Белоречка  Началник отдел рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 522 от
12.04.2021 г.
40.  Драгомир Георгиев Цицелков  Главен експерт рег. № 523 от
22.04.2021 г.
41.  Екатерина Богомилова Божинова  Главен експерт рег. № 524 от
10.05.2021 г.
42.  Елена Георгиева Рафаилова  Главен експерт рег. № 525 от
26.04.2021 г.
43.  Елена Иванова Топалова  Главен специалист рег. № 526 от
15.05.2021 г.
44.  Елза Цветанова Цанева-Атанасова  Старши експерт рег. № 527 от
25.06.2021 г.
45.  Ерджан Фахри Мурад  Старши експерт рег. № 528 от
22.04.2021 г.
46.  Ивайло Николаев Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
рег. № 529 от
10.05.2021 г.
рег. № 530 от
10.05.2021
47.  л. арх. Иван Богданов Богданов  Началник отдел рег. № 479 от
13.05.2020 г.
48.  Иван Стилиянов Станев  Старши специалист рег. № 531 от
06.04.2021 г.
49.  д-р Илиан Колев Точев  Директор дирекция рег. № 70 от
14.05.2018 г.
рег. № 532 от
15.04.2021 г.
50.  инж. Ирена Русева Стоянова  Старши експерт рег. № 376 от
21.05.2020 г.
рег. № 533 от
05.05.2021 г.
51.  инж. Йордан Петров Палигоров  Началник отдел рег. № 535 от
27.04.2021 г.
рег. № 536 от
27.04.2021
52.  инж. Катерина Иванова Кутина  Главен експерт рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 537 от
13.05.2021 г.
53.  д-р инж. Кирил Димитров Ташев  Началник отдел рег. № 538 от
21.04.2021 г.
54.  Кристина Огнянова Иванова  Старши експерт рег. № 539 от
14.05.2021 г.
55.  Лазарина Михайлова Илкова  Старши специалист рег. № 540 от
13.05.2021 г.
56.  Лидия Петкова Здравкова  Главен експерт рег. № 480 от
10.05.2021 г.
57.  Лили Любенова Заркова  Главен специалист рег. № 541 от
15.05.2021 г.
58.  Лозина Димитрова Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 542 от
23.04.2021 г.
рег. № 543 от
23.04.2021
59.  Любен Ланков Юсев  Главен експерт рег. № 85 от
06.06.2018 г.
рег. № 86 от
06.06.2018 г.
60.  д-р инж. Любка Георгиева Върбева  Старши експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 544 от
22.04.2021 г.
61.  д-р инж. Любчо Петков Тричков  Главен експерт рег. № 91 от
31.05.2018 г.
рег. № 545 от
05.05.2021 г.
рег. № 432 от
11.05.2020
62.  Малинка Георгиева Кърпарова  Старши експерт рег. № 546 от
26.04.2021 г.
63.  Маргарита Манолова Игнатова  Главен специалист рег. № 547 от
13.05.2021 г.
64.  инж. Мариела Здравкова Миронова  Главен експерт рег. № 548 от
11.05.2021 г.
65.  Марин Йорданов Илиев  Старши експерт рег. № 621 от
05.04.2021 г.
рег. № 549 от
11.05.2021 г.
66.  ландш. арх. Мария Здравкова Лулев  Главен експерт рег. № 550 от
25.01.2021 г.
рег. № 551 от
28.01.2021 г.
67.  Мария Илиева Маринова  Старши експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 552 от
08.05.2021 г.
рег. № 553 от
21.06.2021
68.  Мария Кирилова Ценкина  Старши експерт рег. № 554 от
22.04.2021 г.
69.  инж. Мария Филипова Чамбова  Главен експерт рег. № 555 от
21.04.2021 г.
70.  инж. Мартин Стефанов Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 556 от
13.04.2021 г.
71.  инж. Мартин Христов Иванов  Началник отдел рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 557 от
14.05.2021 г.
72.  Миглена Богомилова Иванова  Главен специалист рег. № 558 от
12.05.2021 г.
73.  Милка Христова Карапанджиева  Старши специалист рег. № 559 от
13.05.2021 г.
74.  Мишел Ангелов Стайковски  Главен специалист рег. № 625 от
01.10.2021 г.
75.  Мурад Ахмедов Шикиров  Главен експерт рег. № 560 от
27.04.2021 г.
76.  Надежда Христова Витева  Главен юрисконсулт рег. № 561 от
22.04.2021 г.
77.  Невяна Кръстева Кисьова  Главен експерт рег. № 622 от
02.04.2021 г.
рег. № 562 от
10.05.2021 г.
78.  инж. Нели Рашкова Панчева  Главен експерт рег. № 563 от
29.04.2021 г.
79.  Нено Иванов Ненов  Главен експерт рег. № 337 от
13.05.2020 г.
80.  д-р инж. Нестор Ангелов Домусчиев  Главен експерт
81.  инж. Николай Василев Василев  Главен експерт рег. № 564 от
16.04.2021 г.
рег. № 186 от
08.05.2019
82.  инж. Николета Григорова Динева  Старши експерт рег. № 565 от
10.05.2021 г.
рег. № 189 от
08.05.2019
83.  инж. Петър Димитров Петров  Главен експерт рег. № 566 от
12.05.2021 г.
84.  инж. Петя Атанасова Атанасова  Главен експерт рег. № 567 от
10.05.2021 г.
85.  д-р инж. Петя Иванова Димитрова-Матева  Главен експерт рег. № 465 от
17.06.2020 г.
рег. № 568 от
21.04.2021 г.
86.  инж. Петя Стефанова Пашова  Главен експерт рег. № 569 от
12.05.2021 г.
87.  Петя Теодосиева Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 570 от
13.05.2021 г.
88.  Радка Антонова Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 571 от
10.05.2021 г.
89.  Радка Стоянова Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 572 от
06.04.2021 г.
90.  инж. Радка Тодорова Славчева  Главен експерт рег. № 573 от
23.04.2021 г.
рег. № 242 от
13.05.2019
91.  инж. Росен Йорданов Райчев  Директор дирекция рег. № 575 от
07.05.2021 г.
92.  инж. Росица Руменова Първанова  Младши експерт рег. № 576 от
23.04.2021 г.
93.  инж. Румен Кирилов Янкулов  Главен експерт рег. № 577 от
12.05.2021 г.
94.  Сашка Ангелинова Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 578 от
27.04.2021 г.
95.  Светла Василева Давидкова  Директор дирекция
96.  инж. Светослава Заркова Стоянова  Главен експерт рег. № 579 от
07.04.2021 г.
97.  инж. Спас Александров Тумбев  Главен експерт рег. № 580 от
12.05.2021 г.
98.  Станимира Андонова Колева  Младши експерт рег. № 581 от
26.04.2021 г.
99.  Станислава Ивайлова Богданова  Главен специалист
100.  Стилиян Иванов Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
рег. № 582 от
10.05.2021 г.
101.  инж. Стилян Людмилов Ангелов  Младши експерт рег. № 583 от
26.04.2021 г.
102.  Страхил Николов Михайлов  Главен специалист рег. № 626 от
01.10.2021 г.
103.  Татяна Петрова Михайлова  Главен специалист рег. № 584 от
14.05.2021 г.
104.  Тодор Иванов Богомилов  Главен юрисконсулт рег. № 585 от
21.04.2021 г.
105.  инж. Тони Венков Кръстев  Директор дирекция рег. № 586 от
12.05.2021 г.
106.  д-р Фатме Меджитова Демирова  Началник отдел рег. № 587 от
13.05.2021 г.
107.  Христина Веселинова Минчева  Старши експерт рег. № 588 от
18.05.2021 г.
108.  инж. Христина Стефчева Стоянова  Старши експерт рег. № 589 от
22.04.2021 г.
109.  инж. Юлиян Вергилов Русев  Началник отдел рег. № 592 от
10.05.2021 г.
110.  инж. Юрий Любомиров Флоров  Началник отдел рег. № 593 от
27.04.2021 г.
111.  Яница Томова Анастасова  Младши експерт рег. № 265 от
15.05.2019 г.

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

112.  д-р инж. Анна Димитрова Петракиева  Директор, ДПП Витоша рег. № 594 от
14.05.2021 г.
113.  Васил Вълчев Василев  Директор, ДПП Шуменско плато рег. № 596 от
10.05.2021 г.
114.  инж. Венцислав Малинов Фурлански  Директор, РДГ Смолян рег. № 597 от
27.04.2021 г.
115.  инж. Георги Анастасов Шереметев  Директор, РДГ Кърджали рег. № 623 от
29.09.2021 г.
116.  инж. Георги Стефанов Дончев  Директор, РДГ Сливен рег. № 598 от
28.04.2021 г.
117.  инж. Даринка Иванова Сарова  Директор, ДПП Златни пясъци рег. № 599 от
21.04.2021 г.
118.  инж. Димитър Василев Григоров  Директор, ДПП Рилски манастир рег. № 600 от
07.04.2021 г.
119.  инженер Димитър Данаилов Жекин  Директор, ГСС Пловдив рег. № 601 от
18.01.2021 г.
рег. № 602 от
10.05.2021 г.
120.  инж. Добриел Златков Радев  Директор, ДПП Беласица рег. № 603 от
11.05.2021 г.
121.  инж. Емил Стоянов Гелов  Директор, РДГ Шумен рег. № 478 от
11.05.2021 г.
122.  инж. Здравчо Павлов Тодоров  Директор, РДГ Кюстендил рег. № 166 от
08.05.2019 г.
рег. № 604 от
22.04.2021 г.
123.  инж. Илиян Лазаров Мутафчийски  Директор, ЛЗС София рег. № 605 от
29.04.2021 г.
рег. № 314 от
16.09.2019
124.  инж. Ирина Андреева Петрова  Директор, ДПП Сините камъни рег. № 606 от
10.05.2021 г.
125.  инж. Лиляна Миткова Райкова  Директор, ДПП Българка рег. № 447 от
25.03.2020 г.
рег. № 461 от
15.06.2020 г.
126.  ИНЖ. МАРИЯ ЗЛАТЕВА КИРИЛОВА  Директор, ЛЗС Варна рег. № 607 от
10.05.2021 г.
127.  инж. Мария Никитова Беловарска  Директор, ГСС София рег. № 608 от
23.04.2021 г.
128.  инж Мариян Маринов Костадинов  Директор, РДГ Бургас рег. № 475 от
12.05.2021 г.
129.  инж. Мирослав Христов Димитров  Директор, РДГ Пловдив рег. № 477 от
05.05.2021 г.
рег. № 418 от
05.05.2020 г.
130.  инж. Николай Йорданов Николов  Директор, РДГ Велико Търново рег. № 609 от
12.05.2021 г.
131.  инж. Николай Петров Ненчев  Директор, ДПП Врачански Балкан рег. № 610 от
13.05.2021 г.
132.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор, РДГ Русе рег. № 349 от
11.05.2020 г.
рег. № 476 от
10.05.2021 г.
133.  инж. Павли Петров Богдански  Директор, РДГ Ловеч рег. № 611 от
13.05.2021 г.
134.  инж. Пенчо Тодоров Дерменджиев  Директор, ЛЗС Пловдив рег. № 612 от
11.05.2021 г.
135.  инж. Петър Иванов Заяков  Директор, РДГ Стара Загора рег. № 613 от
09.04.2021 г.
136.  инж. Румяна Костова Цвяткова  Директор, ДПП Странджа рег. № 614 от
26.04.2021 г.
137.  инж. Сашко Йорданов Попов  Директор, РДГ Благоевград рег. № 284 от
16.03.2019 г.
рег. № 615 от
07.05.2021 г.
138.  инж. Сашко Миленов Каменов  Директор, РДГ Берковица рег. № 616 от
22.04.2021 г.
139.  инж. Стела Божинова Лазарова  Директор, ДПП Персина рег. № 617 от
07.05.2021 г.
140.  инж. Стоян Цанков Тошев  Директор, РДГ София рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 618 от
07.05.2021 г.
141.  инж. Тодор Гичев Гичев  Директор, РДГ Варна рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 619 от
26.04.2021 г.
142.  инж. Цонка Георгиева Христова  Директор, ДПП Русенски лом
143.  Юлия Събева Събчева  Директор, Списание ГОРА рег. № 624 от
10.09.2021 г.