Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Борисов Долев  Гл. Счетоводител рег. № 453 от
28.08.2023 г.
2.  инж. Али Ахмед Юмет  Гл. Експерт рег. № 3 от
23.04.2018 г.
рег. № 440 от
10.05.2023 г.
3.  Али Зенер Вехов  Горски инспектор рег. № 5 от
04.05.2018 г.
рег. № 420 от
12.05.2023 г.
4.  Али Муса Стрелчов  Горски инспектор рег. № 7 от
04.05.2018 г.
рег. № 412 от
12.05.2023 г.
5.  инж. Ангел Николаев Ангелов  Гл. горски инспектор рег. № 9 от
26.11.2018 г.
рег. № 432 от
11.05.2023 г.
6.  инж. Атанаска Тодорова Чоплишка  Гл. Експерт рег. № 425 от
11.05.2023 г.
7.  Бисер Вълчанов Ачанов  Горски инспектор рег. № 11 от
04.05.2018 г.
рег. № 427 от
11.05.2023 г.
8.  Богомил Георгиев Радев  Помощен персонал
9.  инж. Борислав Иванов Чинков  Горски инспектор рег. № 402 от
15.05.2023 г.
10.  Васил Ангелов Климентов  Горски инспектор рег. № 17 от
27.04.2018 г.
рег. № 441 от
10.05.2023 г.
11.  Васил Борисов Хаджиев  Горски инспектор рег. № 19 от
26.04.2018 г.
рег. № 406 от
15.05.2023 г.
12.  инж. Василка Борисова Колчагова  Гл. горски инспектор рег. № 21 от
17.05.2018 г.
рег. № 414 от
12.05.2023 г.
13.  Генка Николова Чайкова  Помощен персонал
14.  Георги Димитров Тодовичин  Старши юрисконсулт рег. № 424 от
11.05.2023 г.
15.  Георги Илиев Власев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 442 от
10.05.2023 г.
16.  инж. Георги Николаев Ганчев  Гл. Експерт рег. № 415 от
15.05.2023 г.
17.  Георги Стоянов Пачалов  Горски инспектор рег. № 29 от
04.05.2018 г.
рег. № 405 от
15.05.2023 г.
18.  Дениз Енвер Асан  Горски инспектор рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 431 от
11.05.2023 г.
19.  Десислава Тодорова Пандева  Технически сътрудник рег. № 451 от
03.05.2023 г.
20.  инж. Донка Борисова Пашова  Горски инспектор рег. № 35 от
04.05.2018 г.
рег. № 417 от
12.05.2023 г.
21.  Иван Георгиев Бояджиев  Горски инспектор рег. № 39 от
04.05.2018 г.
рег. № 419 от
12.05.2023 г.
22.  Иван Стефанов Махалджийски  Горски инспектор
23.  Иванка Атанасова Борисова  Главен юрисконсулт рег. № 47 от
27.04.2018 г.
рег. № 444 от
10.05.2023 г.
24.  Йордан Ангелов Ташев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 443 от
10.05.2023 г.
25.  Йорданка Георгиева Христоскова  Главен юрисконсулт рег. № 55 от
27.04.2018 г.
рег. № 452 от
03.05.2023 г.
26.  Костадин Бориславов Комсалов  Горски инспектор рег. № 57 от
04.05.2018 г.
рег. № 400 от
22.05.2023 г.
27.  Красимира Спасова Пейчева  Финансов контрольор рег. № 59 от
02.05.2018 г.
рег. № 438 от
10.05.2023 г.
28.  Кристина Владимирова Кирилова  Касиер рег. № 449 от
03.05.2023 г.
29.  инж. Любомир Кирилов Лалин  Гл. Експерт рег. № 61 от
25.04.2018 г.
рег. № 446 от
10.05.2023 г.
30.  инж. Мариана Йорданова Ланджева  Гл. Експерт рег. № 445 от
10.05.2023 г.
31.  Марин Ташев Рамов  Горски инспектор рег. № 65 от
04.05.2018 г.
рег. № 399 от
07.06.2023 г.
32.  Милва Валентинова Николова  Старши счетоводител рег. № 67 от
23.04.2018 г.
рег. № 423 от
12.05.2023 г.
33.  Муса Али Стрелчов  Горски инспектор рег. № 69 от
30.04.2018 г.
рег. № 418 от
12.05.2023 г.
34.  Муса Еюп Еюп  Горски инспектор рег. № 169 от
08.05.2019 г.
рег. № 428 от
11.05.2023 г.
35.  Муса Мустафов Енгяров  Горски инспектор рег. № 73 от
04.05.2018 г.
рег. № 398 от
10.07.2023 г.
36.  Муса Юсуф Съртев  Горски инспектор рег. № 75 от
04.05.2018 г.
рег. № 404 от
15.05.2023 г.
37.  Мустафа Муса Перушински  Горски инспектор рег. № 77 от
04.05.2018 г.
рег. № 434 от
11.05.2023 г.
38.  Надка Тодорова Тафраджиева  Гл. Експерт рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 448 от
09.05.2023 г.
39.  инж. Никола Спасимиров Гълев  Горски инспектор рег. № 81 от
01.11.2018 г.
рег. № 421 от
12.05.2023 г.
40.  Петър Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
18.05.2018 г.
рег. № 436 от
11.05.2023 г.
41.  инж. Петър Николаев Чалъков  Гл. Експерт рег. № 93 от
11.05.2018 г.
рег. № 426 от
11.05.2023 г.
42.  Петър Христосков Христосков  Горски инспектор рег. № 97 от
18.05.2018 г.
рег. № 437 от
10.05.2023 г.
43.  Сабри Ахмед Доспатски  Горски инспектор рег. № 99 от
01.11.2018 г.
рег. № 401 от
15.05.2023 г.
44.  Саит Реджепов Трампов  Горски инспектор рег. № 101 от
04.05.2018 г.
рег. № 318 от
11.05.2021 г.
45.  Сали Шеин Трампов  Горски инспектор рег. № 103 от
04.05.2018 г.
рег. № 435 от
11.05.2023 г.
46.  Салих Алиш Усанов  Горски инспектор рег. № 105 от
03.12.2018 г.
рег. № 360 от
12.05.2022 г.
47.  Салих Рамадан Еюп  Горски инспектор рег. № 403 от
15.05.2023 г.
48.  инж. Светлана Иванова Говедарска  Гл. горски инспектор рег. № 107 от
26.11.2018 г.
рег. № 429 от
11.05.2023 г.
49.  Светослав Духов Балабанов  Горски инспектор рег. № 109 от
30.04.2018 г.
рег. № 407 от
12.05.2023 г.
50.  Славей Цанков Шехтов  Горски инспектор рег. № 111 от
26.04.2018 г.
рег. № 411 от
12.05.2023 г.
51.  Станимир Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 113 от
04.05.2018 г.
рег. № 416 от
12.05.2023 г.
52.  Стефка Иванова Цурева  Деловодител рег. № 115 от
16.05.2018 г.
рег. № 439 от
10.05.2023 г.
53.  Тодор Благоев Допчев  Горски инспектор рег. № 117 от
04.05.2018 г.
рег. № 413 от
12.05.2023 г.
54.  Тодор Димитров Горанов  Горски инспектор рег. № 119 от
01.11.2018 г.
рег. № 408 от
12.05.2023 г.
55.  Тодор Христосков Чоперков  Горски инспектор
56.  Тунджай Рамизов Пехливанов  Горски инспектор рег. № 121 от
24.04.2018 г.
рег. № 430 от
10.05.2023 г.
57.  Халил Ахмед Ибишев  Горски инспектор рег. № 123 от
04.05.2018 г.
рег. № 433 от
11.05.2023 г.
58.  инж. Христо Ангелов Чергаров  Гл. Експерт рег. № 125 от
24.04.2018 г.
рег. № 409 от
15.05.2023 г.
59.  инж. Цветко Петров Водев  Зам.-директор рег. № 127 от
23.04.2018 г.
рег. № 447 от
09.05.2023 г.
60.  Юри Красимиров Юруков  Горски инспектор рег. № 129 от
04.05.2018 г.
рег. № 410 от
15.05.2023 г.
61.  Яшар Мустафа Яшар  Горски инспектор рег. № 133 от
04.05.2018 г.
рег. № 392 от
11.05.2021 г.