Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангелина Димитрова Попова  Гл. Експерт рег. № 1 от
21.05.2018 г.
2.  инж. Антонио Георгиев Грънчаров  Гл. Експерт рег. № 2 от
05.06.2018 г.
3.  Ариф Кадри Туталъ  Горски инспектор рег. № 3 от
06.06.2018 г.
4.  Ахмед Сайфи Юруков  Горски инспектор рег. № 4 от
06.06.2018 г.
5.  Бейкат Мустафов Топов  Горски инспектор рег. № 5 от
06.06.2018 г.
6.  Бинко Албенов Црънгалов  Горски инспектор рег. № 6 от
06.06.2018 г.
7.  инж. Валентин Петров Жежев  Гл. Експерт рег. № 7 от
05.06.2018 г.
8.  Ваня Венкова Герчева  Системен Администратор рег. № 8 от
15.05.2018 г.
9.  Васил Георгиев Трайков  Горски инспектор рег. № 10 от
05.06.2018 г.
10.  инж. Васил Георгиев Кирянов  Горски инспектор рег. № 9 от
06.06.2018 г.
11.  Виктор Христов Христов  Горски инспектор рег. № 11 от
05.06.2018 г.
12.  Владимир Антонов Воденичарски  Горски инспектор рег. № 12 от
05.06.2018 г.
13.  инж. Владимир Иванов Тумбев  Гл. горски инспектор рег. № 14 от
06.06.2018 г.
14.  Владимир Иванов Дункин  Горски инспектор рег. № 13 от
29.05.2018 г.
15.  Галина Георгиева Тодоринска  Юрисконсулт
16.   д-р инж. Георги Асенов Гогушев  Зам.-директор рег. № 15 от
04.06.2018 г.
17.  Георги Петров Митревичин  Горски инспектор рег. № 16 от
06.06.2018 г.
18.  инж. Георги Стоилов Янкулов  Директор
19.  Десислава Михайлова Манчева  Старши счетоводител рег. № 17 от
06.06.2018 г.
20.  Димитър Славянов Левков  Горски инспектор рег. № 18 от
05.06.2018 г.
21.  Елена Петрова Марценкова  Гл. Счетоводител рег. № 19 от
05.06.2018 г.
22.  Живка Иванова Юрукова  Старши юрисконсулт рег. № 20 от
08.06.2018 г.
23.  Запрян Малаков Малаков  Горски инспектор рег. № 21 от
05.06.2018 г.
24.  Здравко Светославов Кьойбашиев  Горски инспектор рег. № 22 от
06.06.2018 г.
25.  Ибрахим Ибрахим Камбач  Горски инспектор рег. № 23 от
06.06.2018 г.
26.  Ибрахим Исмаилов Кунгьов  Горски инспектор рег. № 24 от
06.06.2018 г.
27.  инж. Иван Георгиев Панталеев  Гл. горски инспектор рег. № 64 от
26.03.2019 г.
28.  Иван Емилов Черганов  Горски инспектор рег. № 26 от
08.06.2018 г.
29.  Иван Илиев Клечов  Горски инспектор рег. № 27 от
06.06.2018 г.
30.  Иглика Кръстева Видина  Главен специалист рег. № 28 от
22.05.2018 г.
31.  инж. Йордан Димитров Станишев  Гл. Експерт рег. № 63 от
25.03.2019 г.
32.  Йорданка Александрова Пензова  Главен юрисконсулт рег. № 29 от
01.06.2018 г.
33.  Камелия Асенова Шаркова  Главен специалист рег. № 30 от
06.06.2018 г.
34.  Костадин Асенов Чифлигаров  Горски инспектор рег. № 31 от
06.06.2018 г.
35.  Красимир Пантев Воденичаров  Старши специалист рег. № 32 от
20.08.2018 г.
36.  инж. Любомир Малинов Хаджиев  Гл. горски инспектор рег. № 33 от
06.06.2018 г.
37.  инж. Магдалена Иванова Стамберова  Гл. Експерт рег. № 34 от
07.06.2018 г.
38.  Марин Славчов Манушкин  Горски инспектор рег. № 35 от
29.05.2018 г.
39.  Мехмед Ахмед Мечкарски  Горски инспектор рег. № 36 от
06.06.2018 г.
40.  Мехмед Салих Исмаилч  Горски инспектор рег. № 37 от
06.06.2018 г.
41.  Мехмедали Джемал Топчийски  Горски инспектор рег. № 38 от
06.06.2018 г.
42.  Милко Митков Гущеров  Горски инспектор рег. № 39 от
05.06.2018 г.
43.  Милчо Василев Начев  Горски инспектор рег. № 40 от
05.06.2018 г.
44.  инж. Мирослав Георгиев Шумаров  Гл. горски инспектор рег. № 62 от
20.02.2019 г.
45.  инж. Михаела Стоятел Николова  Гл. Експерт рег. № 41 от
05.06.2018 г.
46.  Младен Здравков Бошнаков  Горски инспектор рег. № 42 от
01.06.2018 г.
47.  Мохарем Ахмедов Дренчев  Горски инспектор рег. № 43 от
06.06.2018 г.
48.  Мустафа Сабри Ялдъз  Горски инспектор рег. № 44 от
06.06.2018 г.
49.  Мустафа Юсеин Манзурски  Горски инспектор рег. № 45 от
06.06.2018 г.
50.  Мюрен Кемал Рустем  Горски инспектор рег. № 46 от
05.06.2018 г.
51.  Нели Антонова Стоянова  Домакин рег. № 47 от
07.06.2018 г.
52.  Никола Кирилов Думбанов  Горски инспектор рег. № 48 от
06.06.2018 г.
53.  Николай Атанасов Бошнаков  Горски инспектор рег. № 49 от
06.06.2018 г.
54.  инж. Петър Йорданов Боенски  Горски инспектор рег. № 50 от
05.06.2018 г.
55.  Реджеп Мустафа Хасан  Горски инспектор рег. № 51 от
06.06.2018 г.
56.  Ресим Ахмедов Шайгов  Горски инспектор рег. № 52 от
06.06.2018 г.
57.  Сабри Юсуф Мехмед  Горски инспектор рег. № 53 от
05.06.2018 г.
58.  Сали Хюсни Молласали  Горски инспектор рег. № 54 от
06.06.2018 г.
59.  инж. Сашко Йорданов Попов  Гл. Експерт рег. № 55 от
04.06.2018 г.
60.  Сашо Томов Димитров  Горски инспектор рег. № 56 от
08.06.2018 г.
61.  инж. Слави Арсов Мусов  Гл. горски инспектор рег. № 57 от
08.06.2018 г.
62.  Спас Пенчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 58 от
05.06.2018 г.
63.  инж. Стоянка Василева Диманкова  Гл. Експерт рег. № 59 от
05.06.2018 г.
64.  Тефик Юсеин Язаджи  Горски инспектор рег. № 60 от
06.06.2018 г.
65.  Юсеин Саидов Шикиров  Горски инспектор рег. № 61 от
08.06.2018 г.