Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Петев Георгиев  Старши юрисконсулт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 2 от
07.06.2018 г.
2.  Атанас Кирчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 3 от
09.05.2018 г.
рег. № 4 от
07.06.2018 г.
3.  инж. Атанаска Росенова Павлова  Гл. Експерт рег. № 5 от
14.05.2018 г.
рег. № 7 от
06.06.2018 г.
4.  Бирджан Бениамин Халит  Горски инспектор рег. № 8 от
11.05.2018 г.
рег. № 9 от
05.06.2018 г.
5.  Борислава Маринова Савова  Финансов контрольор рег. № 10 от
14.05.2018 г.
рег. № 11 от
06.06.2018 г.
6.  Валентин Георгиев Георгиев  Главен юрисконсулт рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 13 от
31.05.2018 г.
7.  Вартануш Агоп Дахаварян  Помощен персонал
8.  Васил Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 14 от
09.05.2018 г.
рег. № 15 от
01.06.2018 г.
9.  инж. Веселин Милков Чешмеджиев  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
11.05.2018 г.
рег. № 17 от
04.06.2018 г.
10.  Георги Митков Минчев  Горски инспектор рег. № 18 от
09.05.2018 г.
рег. № 20 от
04.06.2018 г.
11.  Георги Николаев Караколев  Шофьор
12.  Георги Руменов Георгиев  Горски инспектор рег. № 21 от
09.05.2018 г.
рег. № 22 от
01.06.2018 г.
13.  Гинка Иванова Абаджиева  Гл. Експерт рег. № 23 от
15.05.2018 г.
рег. № 24 от
07.06.2018 г.
14.  инж. Гюнай Салимов Кадиров  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
14.05.2018 г.
рег. № 27 от
07.06.2018 г.
15.  Даниел Добрев Добрев  Горски инспектор
16.  Даниела Николаева Стоянова  Юрисконсулт рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 29 от
01.06.2018 г.
17.  инж. Димитър Иванов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 31 от
05.06.2018 г.
18.  инж. Дора Иванова Кръстева  Гл. Експерт рег. № 32 от
14.05.2018 г.
рег. № 33 от
01.06.2018 г.
19.  инж. Елка Демирова Иванова  Гл. Експерт рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 35 от
04.06.2018 г.
20.  Емил Георгиев Енев  Горски инспектор рег. № 36 от
09.05.2018 г.
рег. № 37 от
05.06.2018 г.
21.  Емрал Исмаилов Февзиев  Горски инспектор рег. № 38 от
09.05.2018 г.
рег. № 39 от
06.06.2018 г.
22.  Енгин Дженгис Шукриев  Горски инспектор рег. № 40 от
09.05.2018 г.
рег. № 41 от
07.06.2018 г.
23.  Живко Петров Петков  Горски инспектор рег. № 42 от
09.05.2018 г.
рег. № 43 от
07.06.2018 г.
24.  инж. Здрaвка Ангелова Дейкова  Зам.-директор рег. № 44 от
14.05.2018 г.
рег. № 45 от
08.06.2018 г.
25.  Зорница Ангелова Тодорова  Гл. Счетоводител рег. № 46 от
14.05.2018 г.
рег. № 47 от
08.06.2018 г.
26.  инж. Ивайло Кондов Кондов  Гл. Експерт рег. № 48 от
14.05.2018 г.
рег. № 49 от
05.06.2018 г.
27.  инж. Иван Петров Стоянов  Гл. Експерт рег. № 50 от
02.11.2018 г.
рег. № 51 от
02.11.2018 г.
28.  Илия Костадинов Илиев  Горски инспектор рег. № 52 от
09.05.2018 г.
рег. № 53 от
07.06.2018 г.
29.  Йоана Илиева Ангелова  Касиер - домакин рег. № 54 от
17.09.2018 г.
рег. № 55 от
03.10.2018 г.
30.  Йорданка Донева Иванова  Главен специалист рег. № 56 от
10.05.2018 г.
рег. № 57 от
05.06.2018 г.
31.  Косьо Павлов Даскалов  Мл. горски инспектор рег. № 58 от
09.05.2018 г.
рег. № 59 от
05.06.2018 г.
32.  Красимир Василев Петров  Горски инспектор рег. № 60 от
09.05.2018 г.
рег. № 61 от
04.06.2018 г.
33.  Красимира Ангелова Костова  Гл. Експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
рег. № 63 от
01.06.2018 г.
34.  Надя Сяркова Сярова  Главен специалист рег. № 64 от
09.05.2018 г.
рег. № 65 от
30.05.2018 г.
35.  Невена Димкова Тачева  Технически сътрудник рег. № 66 от
09.05.2018 г.
рег. № 67 от
07.06.2018 г.
36.  Николай Тодоров Георгиев  Горски инспектор рег. № 68 от
09.05.2018 г.
рег. № 69 от
07.06.2018 г.
37.  Петър Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 70 от
09.05.2018 г.
рег. № 71 от
06.06.2018 г.
38.  инж. Петя Атанасова Белева  Гл. Експерт рег. № 72 от
14.05.2018 г.
рег. № 73 от
01.06.2018 г.
39.  Полина Севдалинова Вълева  Младши експерт рег. № 80 от
01.04.2019 г.
рег. № 81 от
01.04.2019 г.
40.  Сияна Александрова Бонева  Системен Администратор рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 75 от
07.06.2018 г.
41.  Соня Георгиева Василева  Старши счетоводител рег. № 76 от
09.05.2018 г.
рег. № 77 от
08.06.2018 г.
42.  инж. Тодор Гичев Гичев  Директор рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 79 от
06.06.2018 г.