Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.   Гергана Стефанова Матеева  Касиер
2.  инж Александър Иванов Дюлгеров  Гл. Експерт рег. № 1 от
30.04.2018 г.
рег. № 2 от
05.05.2020 г.
3.  Антоанета Стоянова Маринчешка  Технически сътрудник рег. № 55 от
03.08.2018 г.
рег. № 56 от
28.04.2020 г.
4.  инж. Антон Александров Бамбалов  Зам.-директор рег. № 3 от
12.02.2019 г.
рег. № 4 от
11.05.2020 г.
5.  Атанас Крумов Тодоров  Горски инспектор рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 6 от
04.05.2020 г.
6.  Бисер Георгиев Лабов  Горски инспектор рег. № 7 от
30.04.2018 г.
рег. № 8 от
04.05.2020 г.
7.  Благой Николов Ташков  Горски инспектор рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 9 от
22.04.2020 г.
8.  инж. Борис Георгиев Милев  Горски инспектор рег. № 69 от
31.10.2019 г.
рег. № 70 от
08.05.2020 г.
9.  инж. Боряна Иванова Балджиева  Гл. Експерт рег. № 57 от
25.01.2019 г.
рег. № 58 от
10.04.2020 г.
рег. № 73 от
10.04.2020
10.  инж Ваня Тодорова Капушева  Гл. Експерт рег. № 12 от
30.04.2018 г.
рег. № 11 от
14.04.2020 г.
11.  Венцислав Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 14 от
29.04.2020 г.
12.  Виолета Атанасова Мешинева  Старши юрисконсулт рег. № 71 от
16.12.2019 г.
рег. № 72 от
14.01.2020 г.
13.  Галина Георгиева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 16 от
23.04.2020 г.
14.  Димитър Петров Талев  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 20 от
22.04.2020 г.
15.  Живка Димитрова Колева  Финансов контрольор рег. № 63 от
29.01.2019 г.
рег. № 64 от
22.04.2020 г.
рег. № 74 от
22.04.2020
16.  Живко Митков Жеков  Горски инспектор рег. № 21 от
30.04.2018 г.
рег. № 22 от
07.05.2020 г.
17.  Зоя Георгиева Маркова  Главен юрисконсулт рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 24 от
28.05.2018 г.
18.  Иван Георгиев Недялков  Горски инспектор рег. № 25 от
30.04.2018 г.
рег. № 26 от
04.05.2020 г.
19.  Красимир Ангелов Неделчев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 28 от
11.05.2020 г.
20.  инж. Магдален Георгиев Гайдаджиев  Ст. горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 30 от
30.04.2020 г.
21.  Марияна Недкова Балтова  Гл. Експерт рег. № 59 от
27.09.2018 г.
рег. № 60 от
28.04.2020 г.
22.  инж. Никола Пенчев Тенев  Системен Администратор рег. № 31 от
30.04.2018 г.
рег. № 32 от
30.04.2020 г.
23.  Николай Рачев Рабаджийски  Горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 34 от
04.05.2020 г.
24.  Николай Спасов Николов  Горски инспектор рег. № 76 от
24.06.2020 г.
рег. № 75 от
15.07.2020 г.
25.  Петър Димитров Дардов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 40 от
29.04.2020 г.
26.  Радко Ваклинов Арнаудов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 44 от
04.05.2020 г.
27.  Сали Алиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 45 от
30.04.2018 г.
рег. № 46 от
04.05.2020 г.
28.  Светла Костадинова Сабакова  Счетоводител рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 48 от
11.05.2020 г.
29.  Славчо Димитров Делибашев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 50 от
30.04.2020 г.
30.  Спас Иванов Симеонов  Горски инспектор рег. № 51 от
26.04.2018 г.
рег. № 52 от
04.05.2020 г.
31.  инж. Тодор Стоянов Славчев  Гл. Експерт рег. № 61 от
09.08.2018 г.
рег. № 62 от
11.05.2020 г.
32.  Тодор Стоянов Лучев  Горски инспектор рег. № 65 от
11.02.2019 г.
рег. № 66 от
11.05.2020 г.
33.  Тони Вълкова Илиева  Гл. Счетоводител рег. № 77 от
03.08.2020 г.
рег. № 78 от
07.08.2020 г.
34.  Тянка Николаева Чолакова  Помощен персонал
35.  Юсеин Юсуфов Сюлейманов  Горски инспектор рег. № 53 от
30.04.2018 г.
рег. № 54 от
04.05.2020 г.