Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Александър Иванов Дюлгеров  Гл. Експерт рег. № 1 от
30.04.2018 г.
рег. № 81 от
29.04.2021 г.
2.  Антоанета Стоянова Маринчешка  Технически сътрудник рег. № 55 от
03.08.2018 г.
рег. № 82 от
23.04.2021 г.
3.  инж. Антон Александров Бамбалов  Зам.-директор рег. № 3 от
12.02.2019 г.
рег. № 83 от
11.05.2021 г.
4.  Атанас Крумов Тодоров  Горски инспектор рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 84 от
19.04.2021 г.
5.  Бисер Георгиев Лабов  Горски инспектор рег. № 7 от
30.04.2018 г.
рег. № 85 от
15.04.2021 г.
6.  Благой Николов Ташков  Горски инспектор рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 86 от
19.04.2021 г.
7.  инж. Борис Георгиев Милев  Горски инспектор рег. № 69 от
31.10.2019 г.
рег. № 87 от
28.04.2021 г.
8.  инж. Боряна Иванова Балджиева  Гл. Експерт рег. № 57 от
25.01.2019 г.
рег. № 88 от
22.04.2021 г.
рег. № 73 от
10.04.2020
9.  инж Ваня Тодорова Капушева  Гл. Експерт рег. № 12 от
30.04.2018 г.
рег. № 89 от
27.04.2021 г.
10.  Венцислав Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 90 от
21.04.2021 г.
11.  Виолета Атанасова Мешинева  Старши юрисконсулт рег. № 71 от
16.12.2019 г.
рег. № 91 от
28.04.2021 г.
12.  Галина Георгиева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 92 от
16.04.2021 г.
13.  Гергана Стефанова Матеева  Касиер рег. № 79 от
01.03.2021 г.
рег. № 80 от
22.03.2021 г.
14.  Димитър Петров Талев  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 93 от
23.04.2021 г.
15.  Живка Димитрова Колева  Финансов контрольор рег. № 63 от
29.01.2019 г.
рег. № 94 от
20.04.2021 г.
рег. № 74 от
22.04.2020
16.  Живко Митков Жеков  Горски инспектор рег. № 21 от
30.04.2018 г.
рег. № 95 от
19.04.2021 г.
17.  Зоя Георгиева Маркова  Главен юрисконсулт рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 96 от
23.04.2021 г.
18.  Иван Георгиев Недялков  Горски инспектор рег. № 25 от
30.04.2018 г.
рег. № 97 от
05.05.2021 г.
19.  Иванка Николова Салапатийска  Помощен персонал
20.  Красимир Ангелов Неделчев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 98 от
28.04.2021 г.
21.  инж. Магдален Георгиев Гайдаджиев  Ст. горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 99 от
21.04.2021 г.
22.  Марияна Недкова Балтова  Гл. Експерт рег. № 100 от
18.01.2021 г.
рег. № 117 от
14.04.2021 г.
23.  инж. Никола Пенчев Тенев  Системен Администратор рег. № 31 от
30.04.2018 г.
рег. № 102 от
28.04.2021 г.
24.  Николай Рачев Рабаджийски  Горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 103 от
05.05.2021 г.
25.  Николай Спасов Николов  Горски инспектор рег. № 76 от
24.06.2020 г.
рег. № 105 от
20.04.2021 г.
26.  Петър Димитров Дардов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 106 от
20.04.2021 г.
27.  Сали Алиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 45 от
30.04.2018 г.
рег. № 107 от
19.04.2021 г.
рег. № 108 от
26.05.2021
28.  Светла Костадинова Сабакова  Счетоводител рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 109 от
14.04.2021 г.
29.  Славчо Димитров Делибашев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 110 от
19.04.2021 г.
30.  Спас Иванов Симеонов  Горски инспектор рег. № 51 от
26.04.2018 г.
рег. № 111 от
10.05.2021 г.
31.  инж. Тодор Стоянов Славчев  Гл. Експерт рег. № 61 от
09.08.2018 г.
рег. № 113 от
29.04.2021 г.
32.  Тодор Стоянов Лучев  Горски инспектор рег. № 65 от
11.02.2019 г.
рег. № 112 от
05.05.2021 г.
33.  Тони Вълкова Илиева  Гл. Счетоводител рег. № 77 от
03.08.2020 г.
рег. № 115 от
14.04.2021 г.
34.  Тянка Николаева Чолакова  Помощен персонал
35.  Юсеин Юсуфов Сюлейманов  Горски инспектор рег. № 53 от
30.04.2018 г.
рег. № 116 от
19.04.2021 г.