Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анита Венциславова Некова  Старши специалист
2.  Божидар Кирилов Якимов  Главен юрисконсулт
3.  Борис Тотев Тотев  Шофьор
4.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Гл. Експерт
5.  Веселин Маринов Ройбов  Горски инспектор
6.  Веселин Цанков Димитров  Горски инспектор
7.  инж. Виктор Ганчев Михайлов  Зам.-директор
8.  Гален Иванов Георгиев  Горски инспектор
9.  Диана Йорданова Пенчева  Гл. Счетоводител
10.  Димо Йорданов Йорданов  Горски инспектор
11.  Евгени Иванов Николов  Горски инспектор
12.  Ивайло Валентинов Василев  Горски инспектор
13.  Ивайло Пламенов Кирилов  Горски инспектор
14.  Иван Георгиев Узунтонев  Горски инспектор
15.  Инджихан Бахриев Ибраимов  Горски инспектор
16.  инж. Ирена Николова Банова  Гл. Експерт
17.  Кунчо Несторов Кунчев  Шофьор
18.  Лидия Георгиева Кънчева  Счетоводител
19.  Мариела Атанасова Тоджарова  Старши специалист
20.  Милен Георгиев Петров  Горски инспектор
21.  Надка Йорданова Петрова  Главен специалист
22.  инж. Николай Атанасов Николов  Гл. Експерт
23.  Нухран Ердинч Шеремед  Горски инспектор
24.  инж. Нюсрет Ружди Якуб  Гл. Експерт
25.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор
26.  Парашкева Колева Иванова  Изпълнител
27.  Петър Пламенов Стоянов  Горски инспектор
28.  инж. Розали Любенов Коев  Гл. Експерт
29.  Росица Желязкова Йорданова  Главен специалист
30.  Ростислав Христов Димов  Старши юрисконсулт
31.  Сашко Йорданов Спасов  Горски инспектор
32.  Симеон Димитров Каров  Горски инспектор
33.  Симона Димитрова Джендова  Технически сътрудник
34.  Стелиан Колев Стоянов  Горски инспектор
35.  инж. Цонка Георгиева Христова  Старши експерт