Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анита Венциславова Некова  Старши специалист рег. № 14 от
15.05.2018 г.
рег. № 15 от
15.05.2018 г.
2.  Божидар Кирилов Якимов  Главен юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 8 от
15.05.2018 г.
3.  Борис Тотев Тотев  Шофьор
4.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Гл. Експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 12 от
15.05.2018 г.
5.  Веселин Маринов Ройбов  Горски инспектор рег. № 38 от
31.05.2018 г.
рег. № 39 от
31.05.2018 г.
6.  Веселин Цанков Димитров  Горски инспектор рег. № 28 от
17.05.2018 г.
рег. № 29 от
17.05.2018 г.
7.  инж. Виктор Ганчев Михайлов  Зам.-директор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 2 от
24.04.2018 г.
8.  Гален Иванов Георгиев  Горски инспектор рег. № 26 от
17.05.2018 г.
рег. № 27 от
17.05.2018 г.
9.  Диана Йорданова Пенчева  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 6 от
15.05.2018 г.
10.  Димо Йорданов Йорданов  Горски инспектор рег. № 42 от
31.05.2018 г.
рег. № 43 от
31.05.2018 г.
11.  Евгени Иванов Николов  Горски инспектор рег. № 40 от
31.05.2018 г.
рег. № 41 от
31.05.2018 г.
12.  Ивайло Валентинов Василев  Горски инспектор рег. № 36 от
31.05.2018 г.
рег. № 37 от
31.05.2018 г.
13.  Ивайло Пламенов Кирилов  Горски инспектор рег. № 48 от
31.05.2018 г.
рег. № 49 от
31.05.2018 г.
14.  Иван Георгиев Узунтонев  Горски инспектор рег. № 54 от
31.05.2018 г.
рег. № 55 от
31.05.2018 г.
15.  Инджихан Бахриев Ибраимов  Горски инспектор рег. № 30 от
22.05.2018 г.
рег. № 31 от
22.05.2018 г.
16.  инж. Ирена Николова Банова  Гл. Експерт рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 60 от
06.06.2018 г.
17.  Кунчо Несторов Кунчев  Шофьор
18.  Лидия Георгиева Кънчева  Счетоводител рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 17 от
15.05.2018 г.
19.  Мариела Атанасова Тоджарова  Старши специалист рег. № 58 от
06.06.2018 г.
рег. № 59 от
06.06.2018 г.
20.  Милен Георгиев Петров  Горски инспектор рег. № 34 от
31.05.2018 г.
рег. № 35 от
31.05.2018 г.
21.  Надка Йорданова Петрова  Главен специалист рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 21 от
15.05.2018 г.
22.  инж. Николай Атанасов Николов  Гл. Експерт рег. № 56 от
31.05.2018 г.
рег. № 57 от
06.06.2018 г.
23.  Нухран Ердинч Шеремед  Горски инспектор рег. № 52 от
31.05.2018 г.
рег. № 53 от
31.05.2018 г.
24.  инж. Нюсрет Ружди Якуб  Гл. Експерт рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 10 от
15.05.2018 г.
25.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор
26.  Парашкева Колева Иванова  Изпълнител
27.  Петър Пламенов Стоянов  Горски инспектор рег. № 46 от
31.05.2018 г.
рег. № 47 от
31.05.2018 г.
28.  инж. Розали Любенов Коев  Гл. Експерт рег. № 24 от
16.05.2018 г.
рег. № 25 от
16.05.2018 г.
29.  Росица Желязкова Йорданова  Главен специалист рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 19 от
15.05.2018 г.
30.  Ростислав Христов Димов  Старши юрисконсулт рег. № 22 от
16.05.2018 г.
рег. № 23 от
16.05.2018 г.
31.  Сашко Йорданов Спасов  Горски инспектор рег. № 32 от
31.05.2018 г.
рег. № 33 от
31.05.2018 г.
32.  Симеон Димитров Каров  Горски инспектор рег. № 44 от
31.05.2018 г.
рег. № 45 от
31.05.2018 г.
33.  Симона Димитрова Джендова  Технически сътрудник
34.  Стелиан Колев Стоянов  Горски инспектор рег. № 50 от
31.05.2018 г.
рег. № 51 от
31.05.2018 г.
35.  инж. Цонка Георгиева Христова  Старши експерт рег. № 61 от
13.08.2018 г.
рег. № 63 от
13.08.2018 г.