Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андриан Стоянов Андреев  Горски инспектор рег. № 3 от
21.01.2019 г.
рег. № 4 от
14.02.2019 г.
2.  Анета Димитрова Димитрова  Главен юрисконсулт рег. № 5 от
24.04.2018 г.
рег. № 6 от
07.06.2018 г.
3.  Анна Иванова Драгнева  Касиер - домакин рег. № 7 от
25.04.2018 г.
рег. № 8 от
06.06.2018 г.
4.  инж. Атанас Иванов Димов  Гл. горски инспектор рег. № 9 от
25.04.2018 г.
рег. № 10 от
05.06.2018 г.
5.  Борис Кинов Бойчев  Горски инспектор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 12 от
05.06.2018 г.
6.  Валентин Михайлов Вълчев  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 14 от
05.06.2018 г.
7.  Валентин Тотев Бончев  Горски инспектор рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 16 от
08.06.2018 г.
8.  Венета Иванова Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 17 от
24.04.2018 г.
рег. № 18 от
07.06.2018 г.
9.  Георги Иванов Костов  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 20 от
06.06.2018 г.
10.  инж. Георги Христов Христов  Гл. Експерт рег. № 21 от
24.04.2018 г.
рег. № 22 от
06.06.2018 г.
11.  Даниел Петков Дичев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 24 от
06.06.2018 г.
12.  Димана Румен Ригова  Технически сътрудник рег. № 25 от
24.04.2018 г.
рег. № 26 от
14.05.2018 г.
13.  Димитър Николаев Иванов  Горски инспектор рег. № 27 от
30.04.2018 г.
рег. № 28 от
05.06.2018 г.
14.  Димчо Драгиев Димов  Горски инспектор
15.  Добри Дончев Добрев  Горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 30 от
06.06.2018 г.
16.  инж. Златка Петрова Азманова  Директор
17.  инж. Зорка Андреева Минчева  Гл. Експерт рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 32 от
07.06.2018 г.
18.  Ивелин Ганчев Миронски  Горски инспектор рег. № 33 от
25.04.2018 г.
рег. № 34 от
06.06.2018 г.
19.  Красимир Цонков Димитров  Горски инспектор рег. № 35 от
30.05.2018 г.
рег. № 36 от
06.06.2018 г.
20.  инж. Кремена Николова Атанасова  Гл. Експерт рег. № 37 от
24.04.2018 г.
рег. № 38 от
08.06.2018 г.
21.  инж. Къньо Стоянов Стоянов  Гл. Експерт рег. № 39 от
24.04.2018 г.
рег. № 40 от
04.06.2018 г.
рег. № 41 от
08.06.2018
22.  Кязим Билялов Кязимов  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 43 от
18.05.2018 г.
рег. № 44 от
11.06.2018
23.  Мария Димова Тонева  Изпълнител рег. № 45 от
03.05.2018 г.
24.  Меджнун Османов Мустанов  Горски инспектор рег. № 46 от
25.04.2018 г.
рег. № 47 от
14.05.2018 г.
рег. № 48 от
08.06.2018
25.  Милена Анастасова Маринова  Гл. Счетоводител рег. № 49 от
24.04.2018 г.
рег. № 50 от
15.05.2018 г.
рег. № 51 от
06.06.2018
26.  Милена Иванова Султанова  Младши експерт рег. № 54 от
30.04.2018 г.
рег. № 55 от
05.06.2018 г.
27.  инж. Милена Иванова Ангелова  Гл. Експерт рег. № 52 от
24.04.2018 г.
рег. № 53 от
15.05.2018 г.
28.  Недялко Иванов Славов  Горски инспектор рег. № 56 от
25.04.2018 г.
рег. № 57 от
08.06.2018 г.
29.  Панайотка Вангелова Грунова  Системен Администратор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 2 от
07.06.2018 г.
30.  инж. Пенка Михаилова Стефанова  Зам.-директор рег. № 58 от
26.04.2018 г.
рег. № 59 от
05.06.2018 г.
31.  Пепа Данчева Михайлова  Финансов контрольор
32.  Петър Николов Чолаков  Горски инспектор рег. № 60 от
08.05.2018 г.
рег. № 61 от
08.06.2018 г.
рег. № 62 от
08.06.2018
33.  Радослава Иванова Алексиева  Главен специалист рег. № 65 от
01.06.2018 г.
рег. № 66 от
06.06.2018 г.
34.  Ралица Недкова Еленска  Главен специалист рег. № 67 от
05.09.2018 г.
рег. № 68 от
08.06.2018 г.
35.  Ралица Славова Димова  Финансов контрольор рег. № 69 от
24.04.2018 г.
рег. № 70 от
11.05.2018 г.
рег. № 71 от
06.06.2018
36.  Росен Гроздев Радев  Горски инспектор рег. № 72 от
25.04.2018 г.
рег. № 73 от
05.06.2018 г.
37.  Росица Стефанова Кирова  Старши експерт рег. № 74 от
24.04.2018 г.
рег. № 75 от
22.05.2018 г.
рег. № 76 от
05.06.2018
38.  Христина Александрова Стефанова  Старши счетоводител рег. № 77 от
24.04.2018 г.
рег. № 78 от
06.06.2018 г.
39.  Цаньо Стефанов Никулин  Специалист рег. № 79 от
11.06.2018 г.
рег. № 80 от
21.06.2018 г.