Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Анита Венциславова Некова  Гл. Експерт рег. № 14 от
15.05.2018 г.
рег. № 148 от
22.04.2021 г.
2.  Бисерка Кирилова Стоянова  Специалист рег. № 131 от
25.06.2020 г.
рег. № 197 от
12.05.2022 г.
3.  Божидар Кирилов Якимов  Главен юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 176 от
20.05.2022 г.
4.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Гл. Експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 186 от
28.04.2022 г.
5.  Веселин Маринов Ройбов  Горски инспектор рег. № 38 от
31.05.2018 г.
рег. № 183 от
27.04.2022 г.
6.  Веселин Цанков Димитров  Горски инспектор рег. № 28 от
17.05.2018 г.
рег. № 177 от
21.04.2022 г.
7.  инж. Виктор Ганчев Михайлов  Зам.-директор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 195 от
05.05.2022 г.
8.  Гален Иванов Георгиев  Горски инспектор рег. № 26 от
17.05.2018 г.
рег. № 180 от
26.04.2022 г.
9.  инж. Десислава Евгениева Петрова  Горски инспектор рег. № 169 от
14.09.2021 г.
рег. № 193 от
29.04.2022 г.
10.  Диана Йорданова Пенчева  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 179 от
26.04.2022 г.
11.  Димо Йорданов Йорданов  Горски инспектор рег. № 42 от
31.05.2018 г.
рег. № 188 от
28.04.2022 г.
12.  Евгени Иванов Николов  Горски инспектор рег. № 40 от
31.05.2018 г.
рег. № 182 от
27.04.2022 г.
13.  инж. Евгени Петков Иванов  Горски инспектор рег. № 167 от
01.02.2022 г.
рег. № 168 от
01.02.2022 г.
14.  Жасмина Борисова Иванелова  Старши специалист
15.  Ивайло Валентинов Василев  Горски инспектор рег. № 36 от
31.05.2018 г.
рег. № 184 от
27.04.2022 г.
16.  Иван Георгиев Узунтонев  Горски инспектор рег. № 54 от
31.05.2018 г.
рег. № 191 от
28.04.2022 г.
17.  инж. Ирена Николова Банова  Гл. Експерт рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 178 от
21.04.2022 г.
18.  Йордан Георгиев Георгиев  Горски инспектор
19.  Йордан Мариус Софрониев  Горски инспектор рег. № 128 от
27.11.2019 г.
рег. № 190 от
28.04.2022 г.
20.  Костадин Пламенов Костадинов  Старши юрисконсулт
21.  Маньо Евгениев Иванов  Горски инспектор
22.  Милен Георгиев Петров  Горски инспектор рег. № 34 от
31.05.2018 г.
рег. № 181 от
27.04.2022 г.
23.  Надка Йорданова Петрова  Главен специалист рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 175 от
15.04.2022 г.
24.  инж. Нюсрет Ружди Якуб  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 171 от
21.03.2022 г.
25.  Пламена Константинова Димитрова  Технически сътрудник
26.  инж. Розали Любенов Коев  Гл. Експерт рег. № 24 от
16.05.2018 г.
рег. № 189 от
28.04.2022 г.
27.  Росица Желязкова Йорданова  Главен специалист рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 173 от
13.04.2022 г.
28.  Симеон Димитров Каров  Горски инспектор рег. № 44 от
31.05.2018 г.
рег. № 187 от
28.04.2022 г.
29.  Симона Димитрова Джендова  Главен специалист рег. № 174 от
14.04.2022 г.
30.  Симона Константинова Кожухарова  Счетоводител
31.  Стелиан Колев Стоянов  Горски инспектор рег. № 50 от
31.05.2018 г.
рег. № 192 от
28.04.2022 г.
32.  инж. Тони Друмев Димитров  Гл. Експерт