Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Анита Венциславова Некова  Гл. Експерт рег. № 14 от
15.05.2018 г.
рег. № 148 от
22.04.2021 г.
2.  Бисерка Кирилова Стоянова  Специалист рег. № 166 от
15.05.2021 г.
рег. № 131 от
25.06.2020
3.  Божидар Кирилов Якимов  Главен юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 139 от
20.04.2021 г.
4.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Старши експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 132 от
30.06.2020 г.
5.  Веселин Маринов Ройбов  Горски инспектор рег. № 38 от
31.05.2018 г.
рег. № 156 от
23.04.2021 г.
6.  Веселин Цанков Димитров  Горски инспектор рег. № 28 от
17.05.2018 г.
рег. № 138 от
20.04.2021 г.
7.  инж. Виктор Ганчев Михайлов  Зам.-директор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 163 от
15.05.2021 г.
8.  Гален Иванов Георгиев  Горски инспектор рег. № 26 от
17.05.2018 г.
рег. № 142 от
20.04.2021 г.
9.  Галин Красимиров Господинов  Горски инспектор рег. № 112 от
01.12.2019 г.
рег. № 143 от
20.04.2021 г.
10.  инж. Десислава Евгениева Петрова  Горски инспектор
11.  Диана Йорданова Пенчева  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 162 от
12.05.2021 г.
12.  Димо Йорданов Йорданов  Горски инспектор рег. № 42 от
31.05.2018 г.
рег. № 151 от
22.04.2021 г.
13.  Евгени Иванов Николов  Горски инспектор рег. № 40 от
31.05.2018 г.
рег. № 149 от
22.04.2021 г.
14.  Ивайло Валентинов Василев  Горски инспектор рег. № 36 от
31.05.2018 г.
рег. № 155 от
23.04.2021 г.
15.  Иван Георгиев Узунтонев  Горски инспектор рег. № 54 от
31.05.2018 г.
рег. № 154 от
22.04.2021 г.
16.  инж. Иван Стефанов Гройчев  Горски инспектор рег. № 137 от
01.09.2020 г.
рег. № 159 от
27.04.2021 г.
17.  Инджихан Бахриев Ибраимов  Горски инспектор рег. № 30 от
22.05.2018 г.
рег. № 160 от
28.04.2021 г.
18.  инж. Ирена Николова Банова  Гл. Експерт рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 164 от
15.05.2021 г.
19.  Йордан Мариус Софрониев  Горски инспектор рег. № 128 от
27.11.2019 г.
рег. № 152 от
22.04.2021 г.
20.  Лидия Георгиева Кънчева  Счетоводител рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 141 от
20.04.2021 г.
21.  Мариела Атанасова Тоджарова  Старши специалист рег. № 58 от
06.06.2018 г.
рег. № 144 от
21.04.2021 г.
22.  Милен Георгиев Петров  Горски инспектор рег. № 34 от
31.05.2018 г.
рег. № 150 от
22.04.2021 г.
23.  Надка Йорданова Петрова  Главен специалист рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 165 от
15.05.2021 г.
24.  Нухран Ердинч Шеремед  Горски инспектор рег. № 52 от
31.05.2018 г.
рег. № 157 от
23.04.2021 г.
25.  инж. Нюсрет Ружди Якуб  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 146 от
21.04.2021 г.
26.  Пламена Константинова Димитрова  Технически сътрудник
27.  инж. Розали Любенов Коев  Гл. Експерт рег. № 24 от
16.05.2018 г.
рег. № 147 от
22.04.2021 г.
28.  Росица Желязкова Йорданова  Главен специалист рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 140 от
20.04.2021 г.
29.  Ростислав Христов Димов  Старши юрисконсулт рег. № 22 от
16.05.2018 г.
рег. № 65 от
23.04.2019 г.
30.  Симеон Димитров Каров  Горски инспектор рег. № 44 от
31.05.2018 г.
рег. № 158 от
26.04.2021 г.
31.  Симона Димитрова Джендова  Главен специалист рег. № 145 от
21.04.2021 г.
32.  Стелиан Колев Стоянов  Горски инспектор рег. № 50 от
31.05.2018 г.
рег. № 153 от
22.04.2021 г.