Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анита Венциславова Некова  Старши специалист рег. № 14 от
15.05.2018 г.
рег. № 75 от
23.04.2019 г.
2.  Божидар Кирилов Якимов  Главен юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 64 от
23.04.2019 г.
3.  инж. Борислава Хараламбиева Личева  Гл. Експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 93 от
15.05.2019 г.
4.  Веселин Маринов Ройбов  Горски инспектор рег. № 38 от
31.05.2018 г.
рег. № 82 от
30.04.2019 г.
5.  Веселин Цанков Димитров  Горски инспектор рег. № 28 от
17.05.2018 г.
рег. № 74 от
23.04.2019 г.
6.  инж. Виктор Ганчев Михайлов  Зам.-директор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 66 от
23.04.2019 г.
7.  Гален Иванов Георгиев  Горски инспектор рег. № 26 от
17.05.2018 г.
рег. № 27 от
17.05.2018 г.
8.  Диана Йорданова Пенчева  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 70 от
23.04.2019 г.
9.  Димо Йорданов Йорданов  Горски инспектор рег. № 42 от
31.05.2018 г.
рег. № 85 от
30.04.2019 г.
10.  Евгени Иванов Николов  Горски инспектор рег. № 40 от
31.05.2018 г.
рег. № 78 от
30.04.2019 г.
11.  Ивайло Валентинов Василев  Горски инспектор рег. № 36 от
31.05.2018 г.
рег. № 81 от
30.04.2019 г.
12.  Ивайло Пламенов Кирилов  Горски инспектор рег. № 48 от
31.05.2018 г.
рег. № 90 от
08.05.2019 г.
13.  Иван Георгиев Узунтонев  Горски инспектор рег. № 54 от
31.05.2018 г.
рег. № 77 от
30.04.2019 г.
14.  Инджихан Бахриев Ибраимов  Горски инспектор рег. № 30 от
22.05.2018 г.
рег. № 86 от
30.04.2019 г.
15.  инж. Ирена Николова Банова  Гл. Експерт рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 92 от
09.05.2019 г.
16.  Лидия Георгиева Кънчева  Счетоводител рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 71 от
23.04.2019 г.
17.  Мариела Атанасова Тоджарова  Старши специалист рег. № 58 от
06.06.2018 г.
рег. № 72 от
23.04.2019 г.
18.  Милен Георгиев Петров  Горски инспектор рег. № 34 от
31.05.2018 г.
рег. № 87 от
30.04.2019 г.
19.  Надка Йорданова Петрова  Главен специалист рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 67 от
23.04.2019 г.
20.  инж. Николай Атанасов Николов  Гл. Експерт рег. № 56 от
31.05.2018 г.
рег. № 91 от
08.05.2019 г.
21.  Нухран Ердинч Шеремед  Горски инспектор рег. № 52 от
31.05.2018 г.
рег. № 79 от
30.04.2019 г.
22.  инж. Нюсрет Ружди Якуб  Гл. Експерт рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 68 от
23.04.2019 г.
23.  Парашкева Колева Иванова  Изпълнител
24.  Петър Пламенов Стоянов  Горски инспектор рег. № 46 от
31.05.2018 г.
рег. № 88 от
30.04.2019 г.
25.  инж. Розали Любенов Коев  Гл. Експерт рег. № 24 от
16.05.2018 г.
рег. № 73 от
23.04.2019 г.
26.  Росица Желязкова Йорданова  Главен специалист рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 69 от
23.04.2019 г.
27.  Ростислав Христов Димов  Старши юрисконсулт рег. № 22 от
16.05.2018 г.
рег. № 65 от
23.04.2019 г.
28.  Сашко Йорданов Спасов  Горски инспектор рег. № 32 от
31.05.2018 г.
рег. № 80 от
30.04.2019 г.
29.  Симеон Димитров Каров  Горски инспектор рег. № 44 от
31.05.2018 г.
рег. № 83 от
30.04.2019 г.
30.  Симона Димитрова Джендова  Технически сътрудник рег. № 89 от
07.05.2019 г.
31.  Стелиан Колев Стоянов  Горски инспектор рег. № 50 от
31.05.2018 г.
рег. № 84 от
30.04.2019 г.
32.  инж. Цонка Георгиева Христова  Старши експерт рег. № 61 от
13.08.2018 г.
рег. № 76 от
23.04.2019 г.