Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андриан Стоянов Андреев  Горски инспектор рег. № 3 от
21.01.2019 г.
рег. № 157 от
14.05.2021 г.
2.  Анета Димитрова Димитрова  Главен юрисконсулт рег. № 5 от
24.04.2018 г.
рег. № 158 от
05.05.2021 г.
3.  Анна Иванова Драгнева  Касиер - домакин рег. № 7 от
25.04.2018 г.
рег. № 159 от
10.05.2021 г.
4.  Борис Кинов Бойчев  Горски инспектор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 160 от
26.04.2021 г.
5.  Валентин Михайлов Вълчев  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 161 от
28.04.2021 г.
6.  Валентин Тотев Бончев  Горски инспектор рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 162 от
26.04.2021 г.
7.  Венета Иванова Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 17 от
24.04.2018 г.
рег. № 163 от
05.05.2021 г.
8.  Георги Христов Колев  Горски инспектор рег. № 190 от
18.11.2020 г.
рег. № 164 от
11.05.2021 г.
9.  Господин Пеев Пеев  Горски инспектор рег. № 191 от
18.11.2020 г.
рег. № 165 от
11.05.2021 г.
10.  Даниел Петков Дичев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 166 от
27.04.2021 г.
11.  Денис Юсеин Шакиров  Горски инспектор рег. № 149 от
21.09.2020 г.
рег. № 167 от
27.04.2021 г.
12.  Димана Румен Ригова  Технически сътрудник рег. № 25 от
24.04.2018 г.
рег. № 26 от
14.05.2018 г.
13.  Добри Дончев Добрев  Горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 168 от
28.04.2021 г.
рег. № 94 от
30.04.2019
14.  Емилия Младенова Донева  Юрисконсулт рег. № 151 от
23.06.2020 г.
рег. № 169 от
10.05.2021 г.
15.  инж. Зорка Андреева Минчева  Гл. Експерт рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 170 от
10.05.2021 г.
16.  Ивайло Василев Томов  Горски инспектор рег. № 116 от
04.10.2019 г.
рег. № 171 от
28.04.2021 г.
17.  Ивелин Ганчев Миронски  Горски инспектор рег. № 33 от
25.04.2018 г.
рег. № 172 от
27.04.2021 г.
18.  Красимир Цонков Димитров  Горски инспектор рег. № 35 от
30.05.2018 г.
рег. № 173 от
26.04.2021 г.
19.  инж. Кремена Николова Атанасова  Гл. Експерт рег. № 37 от
24.04.2018 г.
рег. № 174 от
10.05.2021 г.
20.  инж. Къньо Стоянов Стоянов  Зам.-директор рег. № 39 от
24.04.2018 г.
рег. № 175 от
16.04.2021 г.
рег. № 41 от
08.06.2018
21.  Кязим Билялов Кязимов  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 176 от
14.05.2021 г.
рег. № 44 от
11.06.2018
22.  Мария Димова Тонева  Изпълнител рег. № 45 от
03.05.2018 г.
23.  Меджнун Османов Мустанов  Горски инспектор рег. № 46 от
25.04.2018 г.
рег. № 177 от
27.04.2021 г.
рег. № 48 от
08.06.2018
24.  Милена Анастасова Маринова  Гл. Счетоводител рег. № 49 от
24.04.2018 г.
рег. № 178 от
27.04.2021 г.
рег. № 51 от
06.06.2018
25.  Милена Иванова Султанова  Младши експерт рег. № 54 от
30.04.2018 г.
рег. № 192 от
17.04.2019 г.
26.  Моника Пламенова Костадинова  Технически сътрудник
27.  Неделчо Иванов Неделчев  Главен специалист рег. № 153 от
29.06.2020 г.
рег. № 181 от
12.05.2021 г.
28.  Недялко Иванов Славов  Горски инспектор рег. № 56 от
25.04.2018 г.
рег. № 182 от
27.04.2021 г.
29.  Панайотка Вангелова Грунова  Системен Администратор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 183 от
12.04.2021 г.
30.  Пепа Данчева Боева  Младши счетоводител рег. № 193 от
01.12.2020 г.
рег. № 184 от
29.03.2021 г.
31.  Петър Николов Чолаков  Горски инспектор рег. № 60 от
08.05.2018 г.
рег. № 185 от
27.04.2021 г.
рег. № 62 от
08.06.2018
32.  Ралица Недкова Еленска  Главен специалист рег. № 67 от
05.09.2018 г.
рег. № 143 от
07.05.2020 г.
33.  Ралица Славова Димова  Финансов контрольор рег. № 69 от
24.04.2018 г.
рег. № 186 от
12.04.2021 г.
рег. № 71 от
06.06.2018
34.  Росица Стефанова Кирова-Русева  Старши експерт рег. № 74 от
24.04.2018 г.
рег. № 187 от
11.05.2021 г.
рег. № 76 от
05.06.2018рег. № 111 от
10.06.2019
35.  инж. Хамза Айдън Салим  Горски инспектор рег. № 155 от
07.01.2021 г.
рег. № 156 от
19.01.2021 г.
36.  Христина Александрова Стефанова  Старши счетоводител рег. № 77 от
24.04.2018 г.
рег. № 188 от
06.04.2021 г.
37.  Янко Атанасов Котавов  Специалист рег. № 114 от
23.07.2019 г.
рег. № 189 от
26.04.2021 г.