Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андриан Стоянов Андреев  Горски инспектор рег. № 3 от
21.01.2019 г.
рег. № 4 от
14.02.2019 г.
2.  Анета Димитрова Димитрова  Главен юрисконсулт рег. № 5 от
24.04.2018 г.
рег. № 82 от
17.04.2019 г.
3.  Анна Иванова Драгнева  Касиер - домакин рег. № 7 от
25.04.2018 г.
рег. № 83 от
22.04.2019 г.
4.  Борис Кинов Бойчев  Горски инспектор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 85 от
25.04.2019 г.
5.  Валентин Михайлов Вълчев  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 86 от
08.05.2019 г.
6.  Валентин Тотев Бончев  Горски инспектор рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 87 от
25.04.2019 г.
7.  Венета Иванова Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 17 от
24.04.2018 г.
рег. № 88 от
22.04.2019 г.
8.  Георги Иванов Костов  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 89 от
08.05.2019 г.
9.  инж. Георги Христов Христов  Гл. Експерт рег. № 21 от
24.04.2018 г.
рег. № 90 от
09.05.2019 г.
10.  Даниел Петков Дичев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 91 от
08.05.2019 г.
11.  Димана Румен Ригова  Технически сътрудник рег. № 25 от
24.04.2018 г.
рег. № 26 от
14.05.2018 г.
12.  Димитър Николаев Иванов  Горски инспектор рег. № 27 от
30.04.2018 г.
рег. № 92 от
08.05.2019 г.
13.  Димчо Драгиев Димов  Горски инспектор
14.  Добри Дончев Добрев  Горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 93 от
22.04.2019 г.
рег. № 94 от
30.04.2019
15.  инж. Зорка Андреева Минчева  Гл. Експерт рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 95 от
13.05.2019 г.
16.  Ивайло Василев Томов  Горски инспектор рег. № 116 от
04.10.2019 г.
рег. № 117 от
04.10.2019 г.
17.  Ивелин Ганчев Миронски  Горски инспектор рег. № 33 от
25.04.2018 г.
рег. № 96 от
22.04.2019 г.
18.  Красимир Цонков Димитров  Горски инспектор рег. № 35 от
30.05.2018 г.
рег. № 97 от
03.05.2019 г.
19.  инж. Кремена Николова Атанасова  Гл. Експерт рег. № 37 от
24.04.2018 г.
рег. № 98 от
13.05.2019 г.
20.  инж. Къньо Стоянов Стоянов  и.д. Зам.-директор рег. № 39 от
24.04.2018 г.
рег. № 99 от
19.04.2019 г.
рег. № 41 от
08.06.2018
21.  Кязим Билялов Кязимов  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 100 от
08.05.2019 г.
рег. № 44 от
11.06.2018
22.  Мария Димова Тонева  Изпълнител рег. № 45 от
03.05.2018 г.
23.  Меджнун Османов Мустанов  Горски инспектор рег. № 46 от
25.04.2018 г.
рег. № 101 от
13.05.2019 г.
рег. № 48 от
08.06.2018
24.  Милена Анастасова Маринова  Гл. Счетоводител рег. № 49 от
24.04.2018 г.
рег. № 102 от
18.04.2019 г.
рег. № 51 от
06.06.2018
25.  Милена Иванова Султанова  Младши експерт рег. № 54 от
30.04.2018 г.
рег. № 55 от
05.06.2018 г.
26.  инж. Милена Иванова Ангелова  Гл. Експерт рег. № 52 от
24.04.2018 г.
рег. № 103 от
17.04.2019 г.
27.  Недялко Иванов Славов  Горски инспектор рег. № 56 от
25.04.2018 г.
рег. № 104 от
08.05.2019 г.
28.  Панайотка Вангелова Грунова  Системен Администратор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 81 от
03.05.2019 г.
29.  Пепа Данчева Михайлова  Финансов контрольор
30.  Петър Николов Чолаков  Горски инспектор рег. № 60 от
08.05.2018 г.
рег. № 105 от
08.05.2019 г.
рег. № 62 от
08.06.2018
31.  Радослава Иванова Алексиева  Главен специалист рег. № 65 от
01.06.2018 г.
рег. № 106 от
18.04.2019 г.
32.  Ралица Недкова Еленска  Главен специалист рег. № 67 от
05.09.2018 г.
рег. № 107 от
17.04.2019 г.
33.  Ралица Славова Димова  Финансов контрольор рег. № 69 от
24.04.2018 г.
рег. № 108 от
22.04.2019 г.
рег. № 71 от
06.06.2018
34.  Росен Гроздев Радев  Горски инспектор рег. № 72 от
25.04.2018 г.
рег. № 109 от
22.04.2019 г.
35.  Росица Стефанова Кирова  Старши експерт рег. № 74 от
24.04.2018 г.
рег. № 110 от
09.05.2019 г.
рег. № 76 от
05.06.2018рег. № 111 от
10.06.2019
36.  Христина Александрова Стефанова  Старши счетоводител рег. № 77 от
24.04.2018 г.
рег. № 112 от
18.04.2019 г.
37.  Цаньо Стефанов Никулин  Специалист рег. № 79 от
11.06.2018 г.
рег. № 113 от
09.05.2019 г.
38.  Янко Атанасов Котавов  Специалист рег. № 114 от
23.07.2019 г.
рег. № 115 от
22.07.2019 г.