Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андриан Стоянов Андреев  Горски инспектор рег. № 3 от
21.01.2019 г.
рег. № 218 от
03.05.2022 г.
2.  Анета Димитрова Димитрова  Главен юрисконсулт рег. № 5 от
24.04.2018 г.
рег. № 221 от
09.05.2022 г.
3.  Борис Кинов Бойчев  Горски инспектор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 219 от
03.05.2022 г.
4.  Валентин Михайлов Вълчев  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 209 от
20.04.2022 г.
5.  Валентин Тотев Бончев  Горски инспектор рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 200 от
19.04.2022 г.
6.  Венета Иванова Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 17 от
24.04.2018 г.
рег. № 223 от
09.05.2022 г.
7.  инж. Георги Атанасов Майсторов  Горски инспектор
8.  Гьонюл Гюнаева Салимова  Специалист рег. № 199 от
01.03.2022 г.
рег. № 196 от
21.03.2022 г.
9.  Даниел Петков Дичев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 201 от
19.04.2022 г.
10.  Денис Юсеин Шакиров  Горски инспектор рег. № 149 от
21.09.2020 г.
рег. № 215 от
27.04.2022 г.
11.  Добри Дончев Добрев  Горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 213 от
26.04.2022 г.
рег. № 94 от
30.04.2019
12.  Емилия Младенова Донева  Юрисконсулт рег. № 151 от
23.06.2020 г.
рег. № 222 от
09.05.2022 г.
13.  инж. Зорка Андреева Минчева  Гл. Експерт рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 224 от
11.05.2022 г.
14.  Ивайло Василев Томов  Горски инспектор рег. № 116 от
04.10.2019 г.
рег. № 210 от
20.04.2022 г.
15.  Ивелин Ганчев Миронски  Горски инспектор рег. № 33 от
25.04.2018 г.
рег. № 207 от
20.04.2022 г.
16.  Красимир Цонков Димитров  Горски инспектор рег. № 35 от
30.05.2018 г.
рег. № 204 от
20.04.2022 г.
17.  инж. Кремена Николова Атанасова  Гл. Експерт рег. № 37 от
24.04.2018 г.
рег. № 220 от
05.05.2022 г.
18.  Кязим Билялов Кязимов  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 212 от
26.04.2022 г.
рег. № 44 от
11.06.2018
19.  Мария Димова Тонева  Изпълнител рег. № 45 от
03.05.2018 г.
20.  Меджнун Османов Мустанов  Горски инспектор рег. № 46 от
25.04.2018 г.
рег. № 211 от
20.04.2022 г.
рег. № 48 от
08.06.2018
21.  Милена Анастасова Маринова  Гл. Счетоводител рег. № 49 от
24.04.2018 г.
рег. № 208 от
20.04.2022 г.
рег. № 51 от
06.06.2018
22.  инж. Милена Иванова Ангелова  Гл. Експерт рег. № 52 от
24.04.2018 г.
рег. № 179 от
12.04.2021 г.
рег. № 138 от
12.03.2020
23.  Милена Иванова Султанова  Младши експерт рег. № 54 от
30.04.2018 г.
рег. № 203 от
19.04.2022 г.
24.  Неделчо Иванов Неделчев  Главен специалист рег. № 153 от
29.06.2020 г.
рег. № 225 от
13.05.2022 г.
25.  Недялко Иванов Славов  Горски инспектор рег. № 56 от
25.04.2018 г.
рег. № 202 от
19.04.2022 г.
26.  Панайотка Вангелова Грунова  Системен Администратор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 194 от
20.04.2022 г.
27.  инж. Пенка Михаилова Стефaнова  Младши експерт
28.  Пепа Данчева Боева  Младши счетоводител рег. № 193 от
01.12.2020 г.
рег. № 198 от
12.04.2022 г.
29.  Петър Николов Чолаков  Горски инспектор рег. № 60 от
08.05.2018 г.
рег. № 197 от
12.04.2022 г.
рег. № 62 от
08.06.2018
30.  инж. Петьо Стоянов Киров  Зам.-директор
31.  Ралица Недкова Еленска  Главен специалист рег. № 67 от
05.09.2018 г.
рег. № 143 от
07.05.2020 г.
32.  Ралица Славова Димова  Финансов контрольор рег. № 69 от
24.04.2018 г.
рег. № 217 от
29.04.2022 г.
рег. № 71 от
06.06.2018
33.  Росица Стефанова Кирова-Русева  Старши експерт рег. № 74 от
24.04.2018 г.
рег. № 216 от
27.04.2022 г.
рег. № 76 от
05.06.2018рег. № 111 от
10.06.2019
34.  инж. Хамза Айдън Салим  Горски инспектор рег. № 155 от
07.01.2021 г.
рег. № 214 от
27.04.2022 г.
35.  Христина Александрова Стефанова  Старши счетоводител рег. № 77 от
24.04.2018 г.
рег. № 206 от
20.04.2022 г.