Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Андриан Стоянов Андреев  Горски инспектор рег. № 3 от
21.01.2019 г.
рег. № 226 от
25.04.2023 г.
2.  Анета Димитрова Димитрова  Главен юрисконсулт рег. № 5 от
24.04.2018 г.
рег. № 227 от
27.04.2023 г.
3.  Борис Кинов Бойчев  Горски инспектор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 228 от
24.04.2023 г.
4.  Валентин Михайлов Вълчев  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 229 от
24.04.2023 г.
5.  Валентин Тотев Бончев  Горски инспектор рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 230 от
28.04.2023 г.
6.  Венета Иванова Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 17 от
24.04.2018 г.
рег. № 231 от
04.05.2023 г.
7.  инж. Георги Атанасов Майсторов  Горски инспектор рег. № 262 от
01.08.2022 г.
рег. № 268 от
17.08.2022 г.
8.  Гьонюл Гюнаева Салимова  Специалист рег. № 233 от
23.03.2023 г.
рег. № 196 от
21.03.2022 г.
9.  Даниел Петков Дичев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 234 от
18.04.2023 г.
10.  Денис Юсеин Шакиров  Горски инспектор рег. № 149 от
21.09.2020 г.
рег. № 235 от
02.05.2023 г.
11.  Добри Дончев Добрев  Горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 236 от
26.04.2023 г.
рег. № 94 от
30.04.2019
12.  Емилия Младенова Донева  Юрисконсулт рег. № 151 от
23.06.2020 г.
рег. № 237 от
04.05.2023 г.
13.  инж. Зорка Андреева Минчева  Гл. Експерт рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 238 от
12.05.2023 г.
14.  Ивайло Василев Томов  Горски инспектор рег. № 116 от
04.10.2019 г.
рег. № 239 от
04.05.2023 г.
15.  Ивелин Ганчев Миронски  Горски инспектор рег. № 33 от
25.04.2018 г.
рег. № 240 от
24.04.2023 г.
16.  Красимир Цонков Димитров  Горски инспектор рег. № 35 от
30.05.2018 г.
рег. № 241 от
24.04.2023 г.
17.  инж. Кремена Николова Атанасова  Гл. Експерт рег. № 37 от
24.04.2018 г.
рег. № 242 от
12.05.2023 г.
18.  Кязим Билялов Кязимов  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 243 от
24.04.2023 г.
рег. № 44 от
11.06.2018
19.  Мария Димова Тонева  Изпълнител рег. № 45 от
03.05.2018 г.
20.  Меджнун Османов Мустанов  Горски инспектор рег. № 46 от
25.04.2018 г.
рег. № 244 от
25.04.2023 г.
рег. № 48 от
08.06.2018
21.  Милена Анастасова Маринова  Гл. Счетоводител рег. № 49 от
24.04.2018 г.
рег. № 245 от
12.05.2023 г.
рег. № 51 от
06.06.2018
22.  Милена Иванова Султанова  Младши експерт рег. № 54 от
30.04.2018 г.
рег. № 247 от
28.03.2023 г.
23.  Неделчо Иванов Неделчев  Главен специалист рег. № 153 от
29.06.2020 г.
рег. № 248 от
05.05.2023 г.
24.  Недялко Иванов Славов  Горски инспектор рег. № 56 от
25.04.2018 г.
рег. № 249 от
20.04.2023 г.
25.  Панайотка Вангелова Грунова  Системен Администратор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 250 от
26.04.2023 г.
26.  инж. Пенка Михаилова Стефaнова  Младши експерт рег. № 265 от
29.07.2022 г.
рег. № 267 от
17.08.2022 г.
27.  Пепа Данчева Боева  Младши счетоводител рег. № 193 от
01.12.2020 г.
рег. № 252 от
23.03.2023 г.
28.  Петър Николов Чолаков  Горски инспектор рег. № 60 от
08.05.2018 г.
рег. № 254 от
25.04.2023 г.
рег. № 62 от
08.06.2018
29.  инж. Петьо Стоянов Киров  Зам.-директор рег. № 260 от
01.07.2022 г.
рег. № 261 от
27.07.2022 г.
30.  Ради Петров Радев  Горски инспектор рег. № 255 от
25.04.2023 г.
рег. № 64 от
09.10.2018 г.
31.  Ралица Недкова Еленска  Главен специалист рег. № 67 от
05.09.2018 г.
рег. № 256 от
15.05.2023 г.
32.  Ралица Славова Димова  Финансов контрольор рег. № 69 от
24.04.2018 г.
рег. № 257 от
04.05.2023 г.
рег. № 71 от
06.06.2018
33.  Росица Стефанова Кирова-Русева  Старши експерт рег. № 74 от
24.04.2018 г.
рег. № 258 от
05.05.2023 г.
рег. № 76 от
05.06.2018рег. № 111 от
10.06.2019
34.  инж. Хамза Айдън Салим  Ст. горски инспектор рег. № 155 от
07.01.2021 г.
рег. № 259 от
12.05.2023 г.
35.  Христина Александрова Стефанова  Старши счетоводител рег. № 77 от
24.04.2018 г.
рег. № 206 от
27.04.2023 г.