Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Костадинов Костов  Горски инспектор рег. № 72 от
15.05.2019 г.
2.  Атанас Колев Колаксъзов  Гл. Експерт рег. № 23 от
14.05.2018 г.
рег. № 31 от
13.05.2019 г.
3.  инж. Васил Стоянов Арабаджиев  Системен Администратор рег. № 11 от
18.04.2018 г.
рег. № 27 от
13.05.2019 г.
4.  инж. Васко Иванов Райчинов  Гл. Експерт рег. № 10 от
18.04.2018 г.
рег. № 53 от
08.06.2018 г.
5.  Веселин Колев Пеев  Горски инспектор рег. № 79 от
30.05.2019 г.
6.  Георги Господинов Георгиев  Горски инспектор рег. № 43 от
15.05.2019 г.
7.  Георги Николов Пандев  Горски инспектор рег. № 67 от
15.05.2019 г.
8.  Гълъб Петров Георгиев  Горски инспектор рег. № 19 от
18.04.2018 г.
рег. № 74 от
15.05.2019 г.
9.  Дечко Тодоров Заяков  Горски инспектор рег. № 69 от
15.05.2019 г.
10.  инж. Диана Марчева Кондузова  Гл. горски инспектор рег. № 45 от
15.05.2019 г.
11.  Димо Радев Маджаров  Ст. горски инспектор
12.  Дойчо Станилов Станилов  Горски инспектор рег. № 18 от
17.04.2018 г.
рег. № 56 от
05.06.2018 г.
13.  Иван Петков Чомаков  Главен специалист рег. № 70 от
14.05.2019 г.
14.  Иван Тотев Маджаров  Главен юрисконсулт
15.  Иванка Ангелова Начева  Касиер рег. № 2 от
18.04.2018 г.
рег. № 64 от
15.05.2018 г.
16.  инж. Ивелина Белчева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 14 от
18.04.2018 г.
рег. № 51 от
15.05.2018 г.
17.  Игнат Михайлов Игнатов  Горски инспектор рег. № 66 от
15.05.2019 г.
18.  инж. Илко Димитров Димитров  Гл. Експерт рег. № 16 от
18.04.2018 г.
рег. № 50 от
15.05.2018 г.
19.  инж. Йорданка Маринова Стоилова  Гл. Експерт рег. № 29 от
13.05.2019 г.
20.  инж. Красимир Иванов Димов  Гл. горски инспектор
21.  Красимир Иванов Пенев  Горски инспектор рег. № 68 от
15.05.2019 г.
22.  Кристина Милчева Господинова  Старши счетоводител рег. № 7 от
18.04.2018 г.
рег. № 59 от
15.05.2018 г.
23.  инж. Кристиян Стоянов Колев  Гл. Експерт рег. № 28 от
13.05.2019 г.
24.  Кънчо Атанасов Атанасов  Горски инспектор рег. № 75 от
15.05.2019 г.
25.  Марин Христов Маринов  Горски инспектор рег. № 71 от
08.02.2019 г.
26.  инж. Мария Христова Михова  Гл. Експерт рег. № 38 от
13.05.2019 г.
27.  Мима Костова Томова  Гл. Експерт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 30 от
13.05.2019 г.
28.  Мима Тотева Пенева  Гл. Счетоводител рег. № 6 от
18.04.2018 г.
рег. № 40 от
10.05.2019 г.
29.  Нели Стойчева Тилева  Старши юрисконсулт рег. № 8 от
18.04.2018 г.
рег. № 26 от
14.05.2019 г.
30.  инж. Николай Иванов Иванов  Зам.-директор рег. № 4 от
18.04.2018 г.
рег. № 48 от
15.05.2018 г.
31.  инж. Николай Стайков Ненов  Гл. Експерт рег. № 3 от
18.04.2018 г.
рег. № 63 от
21.05.2018 г.
32.  Петър Георгиев Кавръков  Изпълнител
33.  Росен Динев Михайлов  Финансов контрольор рег. № 5 от
18.04.2018 г.
рег. № 49 от
15.05.2018 г.
34.  Салим Сабри Байрактар  Горски инспектор
35.  инж. Станислав Ганчев Вътев  Гл. Експерт рег. № 13 от
18.04.2018 г.
рег. № 32 от
14.05.2019 г.
36.  Теодора Минчева Колева  Главен специалист рег. № 12 от
18.04.2018 г.
рег. № 65 от
15.05.2018 г.
37.  Тодор Димитров Русев  Горски инспектор рег. № 73 от
15.05.2019 г.
38.  Тодор Иванов Велков  Горски инспектор рег. № 78 от
15.05.2019 г.
39.  Тотка Рачева Цингалова  Изпълнител
40.  инж. Трифон Йовчев Бонев  Гл. горски инспектор рег. № 17 от
18.04.2018 г.
рег. № 61 от
06.06.2018 г.
41.  Христо Манев Манев  Горски инспектор рег. № 76 от
15.05.2019 г.