Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Костадинов Костов  Горски инспектор рег. № 137 от
13.05.2021 г.
2.  Атанас Колев Колаксъзов  Гл. Експерт рег. № 23 от
14.05.2018 г.
рег. № 120 от
29.04.2021 г.
3.  Божидар Славов Делчев  Горски инспектор рег. № 134 от
13.05.2021 г.
4.  инж. Васил Стоянов Арабаджиев  Системен Администратор рег. № 11 от
18.04.2018 г.
рег. № 118 от
10.03.2021 г.
5.  Весела Петкова Цанкова  Касиер рег. № 144 от
14.05.2021 г.
6.  Веселин Колев Пеев  Горски инспектор рег. № 146 от
14.05.2021 г.
7.  Веселин Христов Георгиев  Изпълнител
8.  Георги Николов Пандев  Горски инспектор рег. № 135 от
13.05.2021 г.
9.  Гълъб Петров Георгиев  Горски инспектор рег. № 19 от
18.04.2018 г.
рег. № 139 от
14.05.2021 г.
10.  инж. Даниела Борисова Христова  Гл. Експерт
11.  Дечко Тодоров Заяков  Горски инспектор рег. № 145 от
14.05.2021 г.
12.  Дойчо Станилов Станилов  Горски инспектор рег. № 18 от
17.04.2018 г.
рег. № 149 от
14.05.2021 г.
13.  Иван Петков Чомаков  Горски инспектор рег. № 131 от
13.05.2021 г.
14.  Иван Тотев Маджаров  Главен юрисконсулт рег. № 141 от
14.05.2021 г.
15.  Иванка Ангелова Начева  Главен специалист рег. № 2 от
18.04.2018 г.
рег. № 140 от
14.05.2021 г.
16.  инж. Ивелина Белчева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 14 от
18.04.2018 г.
рег. № 143 от
14.05.2021 г.
17.  Игнат Михайлов Игнатов  Горски инспектор рег. № 80 от
18.04.2018 г.
рег. № 85 от
12.05.2020 г.
18.  инж. Илко Димитров Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
18.04.2018 г.
рег. № 150 от
14.05.2021 г.
19.  инж. Йорданка Маринова Стоилова  Гл. Експерт рег. № 29 от
13.05.2019 г.
рег. № 123 от
10.05.2021 г.
20.  инж. Койчо Вълчанов Койчев  Гл. Експерт
21.  Красимир Иванов Пенев  Горски инспектор рег. № 68 от
15.05.2019 г.
22.  Кристина Милчева Господинова  Финансов контрольор рег. № 7 от
18.04.2018 г.
рег. № 93 от
11.05.2020 г.
23.  инж. Кристиян Стоянов Колев  Зам.-директор рег. № 142 от
14.05.2021 г.
24.  Кънчо Атанасов Атанасов  Горски инспектор рег. № 152 от
14.05.2021 г.
25.  инж. Мария Христова Михова  Гл. Експерт рег. № 122 от
10.05.2021 г.
26.  Мима Колева Ройдева  Технически сътрудник рег. № 132 от
13.05.2021 г.
27.  Мима Костова Томова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 127 от
12.05.2021 г.
28.  Нели Стойчева Тилева  Старши юрисконсулт рег. № 8 от
18.04.2018 г.
рег. № 129 от
13.05.2021 г.
29.  Никола Добрев Проданов  Старши специалист
30.  инж. Николай Иванов Иванов  Зам.-директор рег. № 4 от
18.04.2018 г.
рег. № 130 от
13.05.2021 г.
31.  инж. Николай Стайков Ненов  Гл. Експерт рег. № 3 от
18.04.2018 г.
рег. № 119 от
29.04.2021 г.
32.  Петър Георгиев Кавръков  Старши специалист
33.  Салим Сабри Байрактар  Горски инспектор рег. № 153 от
14.05.2021 г.
34.  инж. Станислав Ганчев Вътев  Гл. горски инспектор рег. № 13 от
18.04.2018 г.
рег. № 121 от
29.04.2021 г.
35.  Теодора Минчева Колева  Главен специалист рег. № 12 от
18.04.2018 г.
рег. № 147 от
14.05.2021 г.
36.  Тодор Димитров Русев  Горски инспектор рег. № 133 от
13.05.2021 г.
37.  Тодор Иванов Велков  Горски инспектор рег. № 136 от
13.05.2021 г.
38.  Тотка Рачева Цингалова  Изпълнител
39.  инж. Трифон Йовчев Бонев  Гл. горски инспектор рег. № 17 от
18.04.2018 г.
рег. № 124 от
10.05.2021 г.
40.  Христо Георгиев Христов  Горски инспектор
41.  Христо Манев Манев  Горски инспектор рег. № 138 от
14.05.2021 г.
42.  инж. Хюсеин Айдън Чавуш  Гл. горски инспектор рег. № 126 от
10.05.2021 г.