Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Костадинов Костов  Горски инспектор рег. № 107 от
15.05.2020 г.
2.  Атанас Колев Колаксъзов  Гл. Експерт рег. № 23 от
14.05.2018 г.
рег. № 105 от
15.05.2020 г.
3.  Божидар Славов Делчев  Горски инспектор рег. № 91 от
11.02.2020 г.
4.  инж. Васил Стоянов Арабаджиев  Системен Администратор рег. № 11 от
18.04.2018 г.
рег. № 118 от
10.03.2021 г.
5.  инж. Васко Иванов Райчинов  Гл. Експерт рег. № 10 от
18.04.2018 г.
рег. № 96 от
13.05.2020 г.
6.  Весела Петкова Цанкова  Касиер
7.  Веселин Колев Пеев  Горски инспектор рег. № 110 от
15.05.2020 г.
8.  Веселин Христов Георгиев  Изпълнител
9.  Георги Николов Пандев  Горски инспектор рег. № 102 от
15.05.2020 г.
10.  Гълъб Петров Георгиев  Горски инспектор рег. № 19 от
18.04.2018 г.
рег. № 108 от
15.05.2020 г.
11.  Даниел Ивов Иванов  Горски инспектор
12.  Дечко Тодоров Заяков  Горски инспектор рег. № 111 от
15.05.2020 г.
13.  инж. Диана Марчева Кондузова  Гл. горски инспектор рег. № 81 от
25.03.2019 г.
рег. № 87 от
13.05.2020 г.
14.  Дойчо Станилов Станилов  Горски инспектор рег. № 18 от
17.04.2018 г.
рег. № 106 от
15.05.2020 г.
15.  Иван Петков Чомаков  Горски инспектор рег. № 70 от
14.05.2019 г.
16.  Иван Тотев Маджаров  Главен юрисконсулт рег. № 98 от
13.05.2020 г.
17.  Иванка Ангелова Начева  Главен специалист рег. № 2 от
18.04.2018 г.
рег. № 88 от
13.05.2020 г.
18.  инж. Ивелина Белчева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 14 от
18.04.2018 г.
рег. № 94 от
12.05.2020 г.
19.  Игнат Михайлов Игнатов  Горски инспектор рег. № 80 от
18.04.2018 г.
рег. № 85 от
12.05.2020 г.
20.  инж. Илко Димитров Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
18.04.2018 г.
рег. № 101 от
14.05.2020 г.
21.  инж. Йорданка Маринова Стоилова  Гл. Експерт рег. № 29 от
13.05.2019 г.
рег. № 90 от
13.05.2020 г.
22.  Красимир Иванов Пенев  Горски инспектор рег. № 68 от
15.05.2019 г.
23.  Кристина Милчева Господинова  Финансов контрольор рег. № 7 от
18.04.2018 г.
рег. № 93 от
11.05.2020 г.
24.  инж. Кристиян Стоянов Колев  Зам.-директор рег. № 99 от
14.05.2020 г.
25.  Кънчо Атанасов Атанасов  Горски инспектор рег. № 75 от
15.05.2019 г.
26.  Марин Христов Маринов  Горски инспектор рег. № 71 от
08.02.2019 г.
27.  инж. Мария Христова Михова  Гл. Експерт рег. № 114 от
15.05.2020 г.
28.  Мима Колева Ройдева  Технически сътрудник рег. № 113 от
15.05.2020 г.
29.  Мима Костова Томова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 89 от
13.05.2020 г.
30.  Нели Стойчева Тилева  Старши юрисконсулт рег. № 8 от
18.04.2018 г.
рег. № 115 от
18.05.2020 г.
31.  инж. Николай Иванов Иванов  Зам.-директор рег. № 4 от
18.04.2018 г.
рег. № 95 от
13.05.2020 г.
32.  инж. Николай Стайков Ненов  Гл. Експерт рег. № 3 от
18.04.2018 г.
рег. № 92 от
21.04.2020 г.
33.  Петър Георгиев Кавръков  Старши специалист
34.  Салим Сабри Байрактар  Горски инспектор рег. № 82 от
04.09.2019 г.
35.  инж. Станислав Ганчев Вътев  Гл. горски инспектор рег. № 13 от
18.04.2018 г.
рег. № 97 от
13.05.2020 г.
36.  Теодора Минчева Колева  Главен специалист рег. № 12 от
18.04.2018 г.
рег. № 104 от
15.05.2020 г.
37.  Тодор Димитров Русев  Горски инспектор рег. № 112 от
15.05.2020 г.
38.  Тодор Иванов Велков  Горски инспектор рег. № 109 от
15.05.2020 г.
39.  Тотка Рачева Цингалова  Изпълнител
40.  инж. Трифон Йовчев Бонев  Гл. горски инспектор рег. № 17 от
18.04.2018 г.
рег. № 61 от
06.06.2018 г.
41.  Христо Манев Манев  Горски инспектор рег. № 103 от
15.05.2020 г.
42.  инж. Хюсеин Айдън Чавуш  Гл. горски инспектор рег. № 117 от
02.11.2020 г.