Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анастас Василев Парев  Горски инспектор рег. № 114 от
08.04.2021 г.
2.  инж. Анелия Асенова Сербезова  Младши експерт рег. № 107 от
25.02.2021 г.
рег. № 108 от
15.01.2021 г.
3.  Антон Кирчев Пинев  Горски инспектор рег. № 131 от
22.04.2021 г.
4.  инж. Бисер Събев Георгиев  Ст. горски инспектор рег. № 70 от
03.12.2019 г.
рег. № 132 от
22.04.2021 г.
5.  инж. Васил Здравков Даракчиев  Горски инспектор рег. № 68 от
08.10.2019 г.
рег. № 120 от
16.04.2021 г.
6.  Венера Калинова Байрактарова  Счетоводител рег. № 135 от
23.04.2021 г.
7.  Веска Стефанова Тодорова  Главен специалист рег. № 140 от
11.05.2021 г.
8.  Георги Емилов Джиков  Главен юрисконсулт рег. № 117 от
13.04.2021 г.
9.  Десислава Захариева Шумкова  Главен юрисконсулт рег. № 122 от
16.04.2021 г.
10.  инж. Еди Велинов Дървенилов  Горски инспектор
11.  Емилия Костадинова Диева  Главен специалист рег. № 121 от
16.04.2021 г.
12.  Запринка Трендафилова Халачева  Гл. Експерт рег. № 128 от
20.04.2021 г.
13.  Захари Росенов Асенов  Горски инспектор рег. № 133 от
22.04.2021 г.
14.  Здравко Руменов Илиев  Горски инспектор рег. № 113 от
08.04.2021 г.
15.  Катя Пламенова Димитрова  Старши счетоводител рег. № 111 от
08.04.2021 г.
16.  Любчо Златков Станчев  Горски инспектор рег. № 115 от
09.04.2021 г.
17.  Минчо Искренов Маков  Горски инспектор рег. № 123 от
19.04.2021 г.
18.  Петя Валентинова Ризова  Гл. Експерт рег. № 119 от
14.04.2021 г.
19.  Радослав Райчев Георгиев  Изпълнител
20.  инж. Радослав Росенов Маджаров  Гл. Експерт рег. № 126 от
19.04.2021 г.
21.  Росица Алексиева Кокарова  Финансов контрольор рег. № 112 от
08.04.2021 г.
22.  инж. Сашка Любенова Иванова  Зам.-директор рег. № 124 от
19.04.2021 г.
23.  Севдалин Здравков Колибаров  Изпълнител
24.  инж. Севдин Филипов Нинов  Младши експерт рег. № 77 от
09.06.2020 г.
рег. № 137 от
28.04.2021 г.
25.  Сергей Василев Чавдаров  Горски инспектор рег. № 136 от
28.04.2021 г.
26.  Славка Славчева Чавдарова  Изпълнител
27.  инж. София Асенова Речникова  Гл. Експерт рег. № 127 от
19.04.2021 г.
28.  инж. Станимир Александров Симеонов  Гл. горски инспектор рег. № 116 от
12.04.2021 г.
29.  инж. Христо Владимиров Пейков  Старши експерт рег. № 35 от
08.11.2018 г.
рег. № 125 от
19.04.2021 г.
30.  Цветана Томова Коджаколева  Гл. Счетоводител рег. № 129 от
22.04.2021 г.
31.  Юлиан Янков Александров  Горски инспектор рег. № 109 от
23.07.2020 г.
рег. № 134 от
23.04.2021 г.
32.  Янко Георгиев Мадански  Системен Администратор рег. № 130 от
22.04.2021 г.