Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Венциславов Андреев  Ст. горски инспектор рег. № 96 от
05.05.2020 г.
2.  Анастас Василев Парев  Горски инспектор рег. № 88 от
30.04.2020 г.
3.  инж. Анелия Асенова Сербезова  Младши експерт рег. № 107 от
25.02.2021 г.
рег. № 108 от
15.01.2021 г.
4.  Антон Кирчев Пинев  Горски инспектор рег. № 104 от
14.05.2020 г.
5.  инж. Бисер Събев Георгиев  Ст. горски инспектор рег. № 70 от
03.12.2019 г.
рег. № 87 от
30.04.2020 г.
6.  инж. Васил Здравков Даракчиев  Горски инспектор рег. № 68 от
08.10.2019 г.
рег. № 92 от
04.05.2020 г.
7.  Венера Калинова Байрактарова  Счетоводител рег. № 84 от
29.04.2020 г.
8.  Веска Стефанова Тодорова  Главен специалист рег. № 81 от
29.04.2020 г.
9.  Георги Емилов Джиков  Главен юрисконсулт рег. № 93 от
04.05.2020 г.
10.  Десислава Захариева Шумкова  Главен юрисконсулт рег. № 90 от
04.05.2020 г.
11.  Емилия Костадинова Диева  Главен специалист рег. № 75 от
22.04.2020 г.
12.  Запринка Трендафилова Халачева  Гл. Експерт рег. № 85 от
29.04.2020 г.
13.  Захари Росенов Асенов  Горски инспектор рег. № 80 от
29.04.2020 г.
14.  Здравко Руменов Илиев  Горски инспектор рег. № 98 от
07.05.2020 г.
15.  Катя Пламенова Димитрова  Старши счетоводител рег. № 101 от
11.05.2020 г.
16.  Любчо Златков Станчев  Горски инспектор рег. № 105 от
14.05.2020 г.
17.  Минчо Искренов Маков  Горски инспектор рег. № 91 от
04.05.2020 г.
18.  Николай Захариев Шехов  Старши юрисконсулт рег. № 106 от
15.05.2020 г.
19.  Петя Валентинова Ризова  Гл. Експерт рег. № 3 от
11.05.2018 г.
20.  Радослав Райчев Георгиев  Изпълнител
21.  инж. Радослав Росенов Маджаров  Гл. Експерт рег. № 83 от
29.04.2020 г.
22.  Росица Алексиева Кокарова  Финансов контрольор рег. № 78 от
22.04.2020 г.
23.  инж. Сашка Любенова Иванова  Зам.-директор рег. № 100 от
08.05.2020 г.
24.  Севдалин Здравков Колибаров  Изпълнител
25.  инж. Севдин Филипов Нинов  Младши експерт рег. № 77 от
09.06.2020 г.
рег. № 76 от
06.07.2020 г.
26.  Сергей Василев Чавдаров  Горски инспектор рег. № 99 от
07.05.2020 г.
27.  Славка Славчева Чавдарова  Изпълнител
28.  инж. София Асенова Речникова  Гл. Експерт рег. № 89 от
30.04.2020 г.
29.  инж. Станимир Александров Симеонов  Гл. горски инспектор рег. № 97 от
07.05.2020 г.
30.  инж. Стоян Юриев Дорутев  Ст. горски инспектор рег. № 73 от
27.12.2019 г.
рег. № 74 от
30.04.2020 г.
31.  инж. Христо Владимиров Пейков  Старши експерт рег. № 35 от
08.11.2018 г.
рег. № 102 от
11.05.2020 г.
32.  Цветана Томова Коджаколева  Гл. Счетоводител рег. № 86 от
30.04.2020 г.
33.  Юлиан Янков Александров  Горски инспектор рег. № 109 от
23.07.2020 г.
рег. № 110 от
20.08.2020 г.
34.  Янко Георгиев Мадански  Системен Администратор рег. № 95 от
04.05.2020 г.