Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Венциславов Андреев  Ст. горски инспектор рег. № 51 от
10.05.2019 г.
2.  Анастас Василев Парев  Горски инспектор рег. № 41 от
23.04.2019 г.
3.  Антон Кирчев Пинев  Горски инспектор рег. № 62 от
14.05.2019 г.
4.  Асен Недков Байкалов  Горски инспектор рег. № 40 от
23.04.2019 г.
5.  инж. Бисер Събев Георгиев  Ст. горски инспектор рег. № 70 от
03.12.2019 г.
рег. № 71 от
04.12.2019 г.
6.  инж. Васил Здравков Даракчиев  Горски инспектор рег. № 68 от
08.10.2019 г.
рег. № 69 от
18.10.2019 г.
7.  Венера Калинова Бочукова  Счетоводител рег. № 50 от
10.05.2019 г.
8.  Венко Славейков Евтимов  Горски инспектор рег. № 37 от
23.04.2019 г.
9.  инж. Веселин Георгиев Калфов  Гл. Експерт рег. № 52 от
10.05.2019 г.
10.  Веска Стефанова Тодорова  Главен специалист рег. № 49 от
10.05.2019 г.
11.  Георги Емилов Джиков  Главен юрисконсулт рег. № 44 от
10.05.2019 г.
12.  Десислава Захариева Шумкова  Главен юрисконсулт
13.  Емилия Костадинова Диева  Главен специалист рег. № 46 от
10.05.2019 г.
14.  Запринка Трендафилова Халачева  Гл. Експерт рег. № 55 от
13.05.2019 г.
15.  Захари Росенов Асенов  Горски инспектор рег. № 38 от
23.04.2019 г.
16.  Здравко Руменов Илиев  Горски инспектор рег. № 64 от
15.05.2019 г.
17.  Катя Пламенова Димитрова  Старши счетоводител рег. № 53 от
10.05.2019 г.
18.  Кемал Салихов Моллов  Горски инспектор рег. № 39 от
23.04.2019 г.
19.  Любчо Златков Станчев  Горски инспектор рег. № 61 от
14.05.2019 г.
20.  Минчо Искренов Маков  Горски инспектор рег. № 57 от
14.05.2019 г.
21.  инж. Невяна Кръстева Кисьова  Гл. Експерт рег. № 36 от
22.04.2019 г.
22.  Недялка Данчева Журналова  Изпълнител
23.  Николай Захариев Шехов  Старши юрисконсулт рег. № 43 от
09.05.2019 г.
24.  Петя Валентинова Ризова  Гл. Експерт рег. № 3 от
11.05.2018 г.
25.  Радослав Райчев Георгиев  Изпълнител
26.  инж. Радослав Росенов Маджаров  Гл. Експерт рег. № 54 от
10.05.2019 г.
27.  Росица Алексиева Кокарова  Финансов контрольор рег. № 56 от
13.05.2019 г.
28.  инж. Сашка Любенова Иванова  Зам.-директор рег. № 60 от
14.05.2019 г.
29.  Севдалин Здравков Колибаров  Изпълнител
30.  Сергей Василев Чавдаров  Горски инспектор рег. № 67 от
15.05.2019 г.
31.  инж. София Асенова Речникова  Гл. Експерт рег. № 45 от
10.05.2019 г.
32.  инж. Станимир Александров Симеонов  Гл. горски инспектор рег. № 63 от
15.05.2019 г.
33.  инж. Стоян Юриев Дорутев  Ст. горски инспектор рег. № 73 от
27.12.2019 г.
рег. № 72 от
02.01.2020 г.
34.  инж. Христо Владимиров Пейков  Старши експерт рег. № 35 от
08.11.2018 г.
рег. № 42 от
23.04.2019 г.
35.  Цветана Томова Коджаколева  Гл. Счетоводител рег. № 59 от
14.05.2019 г.
36.  Янко Георгиев Мадански  Системен Администратор рег. № 48 от
10.05.2019 г.