Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Албена Костадинова Иванова  Гл. Експерт рег. № 19 от
15.05.2018 г.
рег. № 222 от
24.04.2019 г.
2.  Ангел Димитров Ангелов  Старши специалист рег. № 65 от
15.05.2018 г.
рег. № 152 от
15.05.2019 г.
3.  Ангел Кирилов Андонов  Специалист рег. № 73 от
15.05.2018 г.
рег. № 153 от
25.04.2019 г.
4.  инж. Анелия Петрова Калчева-Дангова  Гл. Експерт рег. № 23 от
15.05.2018 г.
рег. № 154 от
24.04.2019 г.
5.  Асен Ботев Димитров  Главен специалист рег. № 52 от
15.05.2018 г.
рег. № 155 от
14.05.2019 г.
6.  инж. Байрам Джамал Байрам  Ст. горски инспектор рег. № 39 от
15.05.2018 г.
рег. № 156 от
05.04.2019 г.
7.  инж. Биляна Бориславова Василева  Старши експерт рег. № 225 от
08.10.2019 г.
8.  Борис Васков Керемидски  Старши специалист рег. № 64 от
15.05.2018 г.
рег. № 157 от
15.05.2019 г.
9.  Валентин Василев Василев  Специалист рег. № 74 от
15.05.2018 г.
рег. № 158 от
29.04.2019 г.
10.  Валентин Седефчев Найденов  Главен специалист рег. № 54 от
15.05.2018 г.
рег. № 159 от
02.05.2019 г.
11.  инж. Валентина Стоянова Бялкова  Гл. Експерт рег. № 25 от
15.05.2018 г.
рег. № 160 от
22.04.2019 г.
12.  Васил Любчов Постолов  Специалист рег. № 75 от
15.05.2018 г.
рег. № 161 от
22.04.2019 г.
13.  Васил Стойчев Бялков  Гл. Счетоводител рег. № 3 от
15.05.2018 г.
рег. № 162 от
24.04.2019 г.
14.  Велислав Ангелов Ангелов  Главен специалист рег. № 51 от
15.05.2018 г.
рег. № 163 от
13.05.2019 г.
15.  Величко Христов Колев  Главен специалист рег. № 29 от
15.05.2018 г.
рег. № 164 от
16.04.2019 г.
16.  Венера Иванова Каменова  Гл. Експерт рег. № 4 от
15.05.2018 г.
рег. № 165 от
13.05.2019 г.
17.  инж. Владимир Трендафилов Минчев  Ст. горски инспектор рег. № 40 от
15.05.2018 г.
рег. № 166 от
14.05.2019 г.
18.  инж. Галин Цветков Танев  Гл. Експерт рег. № 76 от
07.09.2018 г.
рег. № 167 от
19.04.2019 г.
19.  Ганчо Иванов Ганчев  Старши специалист рег. № 71 от
15.05.2018 г.
рег. № 168 от
14.05.2019 г.
20.  Георги Анев Атанасов  Главен специалист рег. № 47 от
15.05.2018 г.
рег. № 169 от
09.05.2019 г.
21.  Георги Георгиев Тодоров  Главен специалист рег. № 58 от
15.05.2018 г.
рег. № 170 от
21.04.2019 г.
22.  Георги Димитров Атанасов  Старши специалист рег. № 69 от
15.05.2018 г.
рег. № 171 от
23.04.2019 г.
23.  Георги Иванов Генев  Старши специалист рег. № 67 от
15.05.2018 г.
рег. № 172 от
24.04.2019 г.
24.  Георги Христов Кюркчиев  Старши специалист рег. № 30 от
15.05.2018 г.
рег. № 173 от
14.05.2019 г.
25.  инж. Гергана Яворова Качанова  Старши експерт рег. № 27 от
15.05.2018 г.
рег. № 174 от
22.04.2019 г.
26.  Геро Страхилов Стоянов  Старши специалист рег. № 31 от
15.05.2018 г.
рег. № 175 от
13.05.2019 г.
27.  инж. Делчо Бориславов Бозвелиев  Гл. Експерт рег. № 24 от
15.05.2018 г.
рег. № 176 от
19.04.2019 г.
28.  инж. Десислава Димитрова Христова  Гл. горски инспектор рег. № 36 от
15.05.2018 г.
рег. № 177 от
25.04.2019 г.
29.  Димитър Георгиев Коцев  Главен специалист рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 178 от
14.05.2019 г.
30.  инж. Емил Недялков Михов  Гл. Експерт рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 179 от
14.05.2019 г.
31.  Ива Иванова Димитрова  Финансов контрольор рег. № 2 от
15.05.2018 г.
рег. № 180 от
16.04.2019 г.
32.  Ивайло Бенков Бенов  Главен специалист рег. № 57 от
07.09.2018 г.
рег. № 181 от
30.04.2019 г.
33.  Иван Ангелов Иванов  Старши юрисконсулт рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 182 от
24.04.2019 г.
34.  Иван Йорданов Кърлев  Старши специалист рег. № 62 от
15.05.2018 г.
рег. № 183 от
23.04.2019 г.
35.  Иван Маринов Иванов  Главен специалист рег. № 44 от
15.05.2018 г.
рег. № 184 от
23.04.2019 г.
36.  Иван Петров Котрумов  Старши специалист рег. № 70 от
15.05.2018 г.
рег. № 185 от
29.05.2019 г.
37.  Иван Христов Христов  Юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 186 от
19.04.2019 г.
38.  Илиана Любчева Стоянова  Касиер рег. № 10 от
15.05.2018 г.
рег. № 187 от
23.04.2019 г.
39.  Кирил Райчев Даганов  Главен специалист рег. № 61 от
15.05.2018 г.
рег. № 188 от
24.04.2019 г.
40.  Кремена Борисова Димитрова  Младши експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 189 от
18.04.2019 г.
41.  Кристина Красимирова Котева  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 190 от
24.04.2019 г.
42.  Кристина Петкова Врачовска  Завеждащ лич. състав рег. № 8 от
15.05.2018 г.
рег. № 193 от
18.04.2019 г.
43.  Кузман Николов Сариев  Главен юрисконсулт рег. № 6 от
15.05.2018 г.
рег. № 194 от
16.04.2019 г.
44.  Любомир Димитров Широкодолски  Главен специалист рег. № 59 от
15.05.2018 г.
рег. № 195 от
19.04.2019 г.
45.  инж. Любомир Симеонов Петров  Гл. Експерт рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 196 от
13.05.2019 г.
46.  инж. Марияна Илиева Маринова  Гл. Експерт рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 197 от
18.04.2019 г.
47.  инж. Методи Николов Василев  Ст. горски инспектор рег. № 38 от
15.05.2018 г.
рег. № 198 от
14.05.2019 г.
48.  Мирослав Георгиев Василев  Старши специалист рег. № 68 от
15.05.2018 г.
рег. № 199 от
23.04.2019 г.
49.  инж. Мирослава Стойнева Велинова  Старши експерт
50.  Михаил Симеонов Николов  Главен специалист рег. № 45 от
15.05.2018 г.
рег. № 200 от
24.04.2019 г.
51.  Мишел Ангелов Стайковски  Главен специалист рег. № 224 от
06.12.2019 г.
52.  Мишо Георгиев Мишев  Главен специалист
53.  инж. Надежда Владимирова Соколова  Гл. Експерт рег. № 15 от
15.05.2018 г.
рег. № 201 от
24.04.2019 г.
54.  Неделчо Лазаров Неделчев  Главен специалист рег. № 49 от
15.05.2018 г.
рег. № 202 от
24.04.2019 г.
55.  Недельо Рашков Каменаров  Главен специалист рег. № 46 от
15.05.2018 г.
рег. № 191 от
24.04.2019 г.
56.  инж. Николай Ангелов Николов  Гл. горски инспектор рег. № 35 от
15.05.2018 г.
рег. № 192 от
18.04.2019 г.
57.  Николай Христов Бажданов  Старши специалист рег. № 66 от
15.05.2018 г.
рег. № 204 от
16.04.2019 г.
58.  инж. Павел Николов Делчев  Ст. горски инспектор рег. № 37 от
15.05.2018 г.
рег. № 205 от
15.05.2019 г.
59.  Петко Стефчов Станев  Старши специалист рег. № 63 от
15.05.2018 г.
рег. № 206 от
15.05.2019 г.
60.  Пламен Димитров Петков  Главен специалист рег. № 56 от
15.05.2018 г.
рег. № 207 от
24.04.2019 г.
61.  Пламен Иванов Петков  Главен специалист рег. № 55 от
15.05.2018 г.
рег. № 209 от
24.04.2019 г.
62.  инж. Пламен Иванов Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 208 от
02.05.2019 г.
63.  Пламен Николов Крумов  Главен специалист рег. № 50 от
15.05.2018 г.
рег. № 210 от
30.04.2019 г.
64.  инж. Радослав Георгиев Доросиев  Горски инспектор рег. № 43 от
15.05.2018 г.
рег. № 211 от
02.04.2019 г.
65.  Румен Първанов Колев  Главен специалист рег. № 53 от
15.05.2018 г.
рег. № 212 от
02.05.2019 г.
66.  инж. Сашко Стоянов Борисов  Горски инспектор рег. № 41 от
15.05.2018 г.
рег. № 213 от
09.05.2019 г.
67.  Светла Йорданова Айнаджийска  Главен специалист рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 214 от
18.04.2019 г.
68.  Снежана Тодорова Георгиева  Главен специалист рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 215 от
22.04.2019 г.
69.  инж. Станислава Росенова Николова  Старши експерт рег. № 21 от
15.05.2018 г.
рег. № 96 от
21.05.2018 г.
70.  Трифон Делов Грозев  Главен специалист рег. № 60 от
15.05.2018 г.
рег. № 218 от
13.05.2019 г.
71.  инж. Филип Станчев Ковашки  Зам.-директор рег. № 17 от
15.05.2018 г.
рег. № 219 от
18.04.2019 г.
рег. № 223 от
14.05.2019
72.  Цветелина Сашева Василева  Специалист рег. № 33 от
15.05.2018 г.
рег. № 220 от
23.04.2019 г.
73.  Янка Николова Нецова  Специалист рег. № 72 от
15.05.2018 г.
рег. № 221 от
30.04.2019 г.