Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Албена Костадинова Иванова  Гл. Експерт рег. № 19 от
15.05.2018 г.
рег. № 423 от
09.05.2022 г.
2.  Ангел Димитров Ангелов  Старши специалист рег. № 65 от
15.05.2018 г.
рег. № 396 от
18.04.2022 г.
3.  Ангел Кирилов Андонов  Специалист рег. № 73 от
15.05.2018 г.
рег. № 401 от
19.04.2022 г.
4.  инж. Анелия Петрова Калчева-Дангова  Гл. Експерт рег. № 23 от
15.05.2018 г.
рег. № 419 от
14.04.2022 г.
5.  Асен Ботев Димитров  Главен специалист рег. № 52 от
15.05.2018 г.
рег. № 404 от
03.05.2022 г.
6.  инж. Байрам Джамал Байрам  Ст. горски инспектор рег. № 39 от
15.05.2018 г.
рег. № 403 от
12.04.2022 г.
7.  инж. Биляна Бориславова Василева  Гл. Експерт рег. № 416 от
12.04.2022 г.
8.  Борис Васков Керемидски  Главен специалист рег. № 64 от
15.05.2018 г.
рег. № 394 от
18.04.2022 г.
9.  Валентин Седефчев Найденов  Главен специалист рег. № 54 от
15.05.2018 г.
рег. № 386 от
13.05.2022 г.
10.  инж. Валентина Стоянова Бялкова  Гл. Експерт рег. № 25 от
15.05.2018 г.
рег. № 410 от
13.05.2022 г.
11.  Васил Любчов Постолов  Старши специалист рег. № 75 от
15.05.2018 г.
рег. № 380 от
13.05.2022 г.
12.  Васил Стойчев Бялков  Гл. Счетоводител рег. № 3 от
15.05.2018 г.
рег. № 432 от
13.05.2022 г.
13.  Величко Христов Колев  Главен специалист рег. № 29 от
15.05.2018 г.
рег. № 426 от
27.04.2022 г.
14.  Владимир Георгиев Годов  Главен специалист
15.  инж. Владимир Трендафилов Минчев  Гл. горски инспектор рег. № 40 от
15.05.2018 г.
рег. № 388 от
12.05.2022 г.
16.  Георги Анев Атанасов  Главен специалист рег. № 47 от
15.05.2018 г.
рег. № 407 от
13.05.2022 г.
17.  Георги Георгиев Тодоров  Главен специалист рег. № 58 от
15.05.2018 г.
рег. № 381 от
13.05.2022 г.
18.  Георги Иванов Генев  Старши специалист рег. № 67 от
15.05.2018 г.
рег. № 378 от
15.05.2022 г.
19.  инж. Гергана Яворова Качанова  Гл. Експерт рег. № 27 от
15.05.2018 г.
рег. № 412 от
18.04.2022 г.
20.  инж. Делчо Бориславов Бозвелиев  Гл. Експерт рег. № 24 от
15.05.2018 г.
рег. № 430 от
09.05.2022 г.
21.  инж. Десислава Димитрова Христова  Гл. горски инспектор рег. № 232 от
15.05.2020 г.
рег. № 382 от
13.05.2022 г.
22.  Димитър Георгиев Коцев  Главен специалист рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 421 от
25.04.2022 г.
23.  Емил Димитров Анчин  Специалист рег. № 400 от
21.04.2022 г.
24.  инж. Емил Недялков Михов  Гл. Експерт рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 428 от
09.05.2022 г.
25.  Ива Иванова Димитрова  Финансов контрольор рег. № 2 от
15.05.2018 г.
рег. № 418 от
12.04.2022 г.
26.  Иван Йорданов Кърлев  Главен специалист рег. № 62 от
15.05.2018 г.
рег. № 406 от
13.05.2022 г.
27.  Иван Маринов Иванов  Главен специалист рег. № 44 от
15.05.2018 г.
рег. № 387 от
15.05.2022 г.
28.  Иван Христов Христов  Старши юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 422 от
10.05.2022 г.
29.  Илиана Любчева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 10 от
15.05.2018 г.
рег. № 429 от
13.05.2022 г.
30.  Кирил Райчев Даганов  Главен специалист рег. № 61 от
15.05.2018 г.
рег. № 379 от
15.05.2022 г.
31.  Кремена Борисова Димитрова  Младши експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 411 от
12.05.2022 г.
32.  Кристина Красимирова Котева  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 287 от
30.04.2020 г.
33.  Кристина Петкова Врачовска  Старши експерт рег. № 8 от
15.05.2018 г.
рег. № 436 от
23.05.2022 г.
34.  Кузман Николов Сариев  Главен юрисконсулт рег. № 6 от
15.05.2018 г.
рег. № 425 от
29.04.2022 г.
35.  Любомир Димитров Широкодолски  Главен специалист рег. № 59 от
15.05.2018 г.
рег. № 383 от
13.05.2022 г.
36.  инж. Любомир Симеонов Петров  Гл. Експерт рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 420 от
09.05.2022 г.
37.  инж. Марияна Илиева Маринова  Гл. Експерт рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 424 от
28.05.2022 г.
38.  инж. Методи Николов Василев  Ст. горски инспектор рег. № 38 от
15.05.2018 г.
рег. № 393 от
16.04.2022 г.
39.  Мирослав Георгиев Василев  Главен специалист рег. № 68 от
15.05.2018 г.
рег. № 398 от
28.04.2022 г.
40.  инж. Мирослава Стойнева Велинова  Зам.-директор рег. № 435 от
14.04.2022 г.
41.  инж. Михаил Георгиев Петров  Старши експерт
42.  Михаил Симеонов Николов  Главен специалист рег. № 45 от
15.05.2018 г.
рег. № 408 от
13.05.2022 г.
43.  инж. Надежда Владимирова Соколова  Гл. Експерт рег. № 15 от
15.05.2018 г.
рег. № 417 от
12.04.2022 г.
44.  Недельо Рашков Каменаров  Главен специалист рег. № 46 от
15.05.2018 г.
рег. № 376 от
12.05.2022 г.
45.  инж. Николай Ангелов Николов  Зам.-директор рег. № 35 от
15.05.2018 г.
рег. № 415 от
23.05.2022 г.
46.  инж. Павел Николов Делчев  Гл. горски инспектор рег. № 37 от
15.05.2018 г.
рег. № 384 от
13.05.2022 г.
47.  Петко Стефчов Станев  Главен специалист рег. № 63 от
15.05.2018 г.
рег. № 395 от
18.04.2022 г.
48.  инж. Пламен Иванов Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 402 от
18.04.2022 г.
49.  Пламен Иванов Петков  Главен специалист рег. № 55 от
15.05.2018 г.
рег. № 373 от
10.05.2022 г.
50.  Пламен Николов Крумов  Главен специалист рег. № 50 от
15.05.2018 г.
рег. № 405 от
03.05.2022 г.
51.  инж. Радослав Георгиев Доросиев  Горски инспектор рег. № 43 от
15.05.2018 г.
рег. № 372 от
15.05.2022 г.
52.  инж. Сашко Стоянов Борисов  Горски инспектор рег. № 41 от
15.05.2018 г.
рег. № 375 от
13.05.2022 г.
53.  Светла Йорданова Айнаджийска  Главен специалист рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 431 от
13.05.2022 г.
54.  Слави Христов Павлов  Главен специалист рег. № 385 от
13.05.2022 г.
55.  Снежана Тодорова Георгиева  Главен специалист рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 427 от
27.04.2022 г.
56.  инж. Станислава Росенова Николова  Старши експерт рег. № 21 от
15.05.2018 г.
рег. № 437 от
26.05.2022 г.
57.  Трифон Делов Грозев  Главен специалист рег. № 60 от
15.05.2018 г.
рег. № 397 от
10.05.2022 г.
58.  Христо Ботьов Владимиров  Главен специалист рег. № 392 от
13.05.2022 г.
59.  Христо Димитров Димитров  Главен специалист рег. № 409 от
29.04.2022 г.
60.  Цветелина Сашева Василева  Старши специалист рег. № 33 от
15.05.2018 г.
рег. № 357 от
23.04.2021 г.
61.  Янка Николова Нецова  Старши специалист рег. № 72 от
15.05.2018 г.
рег. № 390 от
12.05.2022 г.