Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Антон Йорданов Дончев  Гл. Експерт рег. № 1 от
25.04.2018 г.
рег. № 91 от
07.05.2019 г.
2.  Ахмед Тахиров Ахмедов  Горски инспектор рег. № 2 от
25.04.2018 г.
рег. № 90 от
08.05.2019 г.
3.  инж. Бахни Пенев Бахнев  Горски инспектор рег. № 97 от
30.09.2019 г.
рег. № 96 от
30.09.2019 г.
4.  Билгин Нехат Руфи  Горски инспектор рег. № 3 от
25.04.2018 г.
рег. № 74 от
08.05.2019 г.
5.  инж. Борис Весков Василев  Системен Администратор рег. № 4 от
25.04.2018 г.
рег. № 68 от
08.05.2019 г.
6.  Георги Иванов Бостанджиев  Горски инспектор рег. № 5 от
25.04.2018 г.
рег. № 80 от
03.05.2019 г.
7.  Диляна Петрова Илиева  Технически сътрудник рег. № 94 от
09.09.2019 г.
рег. № 95 от
09.09.2019 г.
8.  Димитър Стратиев Илиев  Горски инспектор рег. № 6 от
25.04.2018 г.
рег. № 82 от
18.04.2019 г.
9.  Елис Неждет Юмер  Старши счетоводител рег. № 7 от
02.07.2018 г.
рег. № 73 от
07.05.2019 г.
10.  инж. Емил Хараланов Иванов  Гл. Експерт рег. № 8 от
25.04.2018 г.
рег. № 85 от
17.04.2019 г.
11.  Жулиета Йорданова Михайлова  Главен специалист рег. № 9 от
25.04.2018 г.
рег. № 67 от
07.05.2019 г.
12.  инж. Ивелин Цветанов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 10 от
25.04.2018 г.
рег. № 72 от
07.05.2019 г.
13.  инж. Йордан Димитров Бейчев  Гл. Експерт рег. № 32 от
25.04.2018 г.
рег. № 69 от
10.05.2019 г.
14.  инж. Кирил Вълчев Киров  Зам.-директор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 84 от
18.04.2019 г.
15.  Красен Насков Михов  Горски инспектор рег. № 12 от
25.04.2018 г.
рег. № 79 от
08.05.2019 г.
16.  Красимир Радославов Христов  Горски инспектор рег. № 13 от
25.04.2018 г.
рег. № 65 от
03.05.2019 г.
17.  инж. Любомир Иванов Кузов  Гл. Експерт рег. № 14 от
25.04.2018 г.
рег. № 83 от
18.04.2019 г.
18.  Магдалена Неделчева Вълова  Главен специалист рег. № 15 от
25.04.2018 г.
рег. № 77 от
09.05.2019 г.
19.  Мелек Исмаил Талиб  Деловодител рег. № 16 от
25.04.2018 г.
рег. № 88 от
09.05.2019 г.
20.  Недю Величков Недев  Горски инспектор рег. № 18 от
25.04.2018 г.
рег. № 75 от
03.05.2019 г.
21.  Нели Дочова Серафимова  Главен специалист рег. № 19 от
25.04.2018 г.
рег. № 93 от
09.05.2019 г.
22.  инж Николай Йосифов Стоянов  Гл. Експерт рег. № 20 от
25.04.2018 г.
рег. № 70 от
18.04.2019 г.
23.  Павлина Яворова Дечева  Главен юрисконсулт рег. № 21 от
25.04.2018 г.
рег. № 89 от
25.04.2019 г.
24.  Петър Георгиев Сотиров  Горски инспектор рег. № 99 от
30.09.2019 г.
рег. № 98 от
30.09.2019 г.
25.  инж. Петър Иванов Железов  Гл. горски инспектор рег. № 31 от
19.02.2019 г.
рег. № 30 от
19.02.2019 г.
26.  Пламена Галенова Живкова  Младши експерт рег. № 22 от
25.04.2018 г.
рег. № 86 от
22.04.2019 г.
27.  Садифе Хасан Йонуз  Специалист рег. № 87 от
08.05.2019 г.
28.  Свилен Борисов Стоянов  Гл. Счетоводител рег. № 24 от
25.04.2018 г.
рег. № 76 от
09.05.2019 г.
29.  Синаим Сеидов Дамадов  Горски инспектор рег. № 25 от
25.04.2018 г.
рег. № 64 от
03.05.2019 г.
30.  Снежана Иванова Радева  Старши счетоводител рег. № 26 от
25.04.2018 г.
рег. № 92 от
09.05.2019 г.
31.  Тунджай Юмеров Сафединов  Горски инспектор
32.  Цанко Красимиров Колев  Горски инспектор рег. № 27 от
25.04.2018 г.
рег. № 66 от
03.05.2019 г.
33.  Цветомир Радославов Стоянов  Горски инспектор рег. № 28 от
25.04.2018 г.
рег. № 81 от
18.04.2019 г.
34.  инж Юлиан Георгиев Будаков  Гл. Експерт рег. № 34 от
25.04.2018 г.
рег. № 71 от
17.04.2019 г.