Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.   инж. Ахмед Неджатов Еминов  Гл. Експерт рег. № 142 от
21.04.2021 г.
2.  Ахмед Тахиров Ахмедов  Горски инспектор рег. № 2 от
25.04.2018 г.
рег. № 143 от
21.04.2021 г.
3.  инж. Бахни Пенев Бахнев  Гл. горски инспектор рег. № 97 от
30.09.2019 г.
рег. № 144 от
21.04.2021 г.
4.  Билгин Нехат Руфи  Горски инспектор рег. № 3 от
25.04.2018 г.
рег. № 145 от
21.04.2021 г.
5.  инж. Борис Весков Василев  Системен Администратор рег. № 4 от
25.04.2018 г.
рег. № 146 от
21.04.2021 г.
6.  Георги Галинов Георгиев  Специалист рег. № 178 от
21.07.2021 г.
7.  Георги Иванов Бостанджиев  Главен специалист рег. № 5 от
25.04.2018 г.
рег. № 147 от
21.04.2021 г.
8.  Диляна Петрова Илиева  Технически сътрудник рег. № 94 от
09.09.2019 г.
рег. № 148 от
21.04.2021 г.
9.  Димитър Стратиев Илиев  Горски инспектор рег. № 6 от
25.04.2018 г.
рег. № 149 от
21.04.2021 г.
10.  Елис Неждет Юмер  Старши счетоводител рег. № 7 от
02.07.2018 г.
рег. № 150 от
21.04.2021 г.
11.  Жулиета Йорданова Михайлова  Главен специалист рег. № 9 от
25.04.2018 г.
рег. № 151 от
21.04.2021 г.
12.  инж. Ивелин Цветанов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 10 от
25.04.2018 г.
рег. № 152 от
21.04.2021 г.
13.  инж. Йордан Димитров Бейчев  Гл. Експерт рег. № 32 от
25.04.2018 г.
рег. № 153 от
21.04.2021 г.
14.  инж. Кирил Вълчев Киров  Зам.-директор рег. № 11 от
25.04.2018 г.
рег. № 154 от
21.04.2021 г.
15.  Красен Насков Михов  Главен специалист рег. № 12 от
25.04.2018 г.
рег. № 155 от
21.04.2021 г.
16.  Красимир Радославов Христов  Главен специалист рег. № 13 от
25.04.2018 г.
рег. № 156 от
21.04.2021 г.
17.  инж. Любомир Иванов Кузов  Гл. Експерт рег. № 14 от
25.04.2018 г.
рег. № 157 от
21.04.2021 г.
18.  Мелек Исмаил Талиб  Деловодител рег. № 16 от
25.04.2018 г.
рег. № 158 от
21.04.2021 г.
19.  инж. Милена Стоянова Манева  Гл. Експерт рег. № 105 от
13.01.2020 г.
рег. № 159 от
21.04.2021 г.
20.  инж. Муса Исмаил Кязъм  Гл. горски инспектор рег. № 161 от
21.04.2021 г.
21.  Мутдоан Неджми Сабри  Горски инспектор рег. № 163 от
21.04.2021 г.
22.  Недю Величков Недев  Главен специалист рег. № 18 от
25.04.2018 г.
рег. № 164 от
21.04.2021 г.
23.  Нели Дочова Серафимова  Главен специалист рег. № 19 от
25.04.2018 г.
рег. № 165 от
21.04.2021 г.
24.  Нели Пламенова Димитрова  Специалист рег. № 106 от
23.01.2020 г.
рег. № 166 от
21.04.2021 г.
25.  инж Николай Йосифов Стоянов  Гл. Експерт рег. № 20 от
25.04.2018 г.
рег. № 167 от
21.04.2021 г.
26.  Павлина Яворова Дечева  Главен юрисконсулт рег. № 21 от
25.04.2018 г.
рег. № 168 от
21.04.2021 г.
27.  Петър Георгиев Сотиров  Горски инспектор рег. № 99 от
30.09.2019 г.
рег. № 169 от
21.04.2021 г.
28.  инж. Петър Иванов Железов  Гл. Експерт рег. № 31 от
19.02.2019 г.
рег. № 170 от
21.04.2021 г.
29.  инж. Пламена Галенова Живкова  Старши експерт рег. № 22 от
25.04.2018 г.
рег. № 171 от
21.04.2021 г.
30.  Садифе Хасан Йонуз  Главен специалист рег. № 172 от
21.04.2021 г.
31.  Свилен Борисов Стоянов  Гл. Счетоводител рег. № 24 от
25.04.2018 г.
рег. № 173 от
21.04.2021 г.
32.  Снежана Иванова Радева  Старши счетоводител рег. № 26 от
25.04.2018 г.
рег. № 174 от
21.04.2021 г.
33.  Тунджай Юмеров Сафединов  Горски инспектор рег. № 100 от
29.10.2019 г.
рег. № 175 от
21.04.2021 г.
34.  Цанко Красимиров Колев  Горски инспектор рег. № 27 от
25.04.2018 г.
рег. № 176 от
21.04.2021 г.
35.  Цветомир Радославов Стоянов  Горски инспектор рег. № 28 от
25.04.2018 г.
рег. № 177 от
21.04.2021 г.