Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Айсел Алиева Мустафова  Младши специалист
2.  Ангелин Живков Петров  Горски инспектор рег. № 214 от
23.12.2022 г.
3.   инж. Ахмед Неджатов Еминов  Гл. Експерт рег. № 182 от
27.04.2022 г.
4.  Ахмед Тахиров Ахмедов  Горски инспектор рег. № 2 от
25.04.2018 г.
рег. № 183 от
26.04.2022 г.
5.  инж. Бахни Пенев Бахнев  Гл. горски инспектор рег. № 97 от
30.09.2019 г.
рег. № 184 от
26.04.2022 г.
6.  Билгин Нехат Руфи  Горски инспектор рег. № 3 от
25.04.2018 г.
рег. № 185 от
26.04.2022 г.
7.  инж. Борис Весков Василев  Системен Администратор рег. № 4 от
25.04.2018 г.
рег. № 186 от
28.04.2022 г.
8.  Владимир Красимиров Сребров  Горски инспектор
9.  Георги Иванов Бостанджиев  Горски инспектор рег. № 5 от
25.04.2018 г.
рег. № 187 от
26.04.2022 г.
10.  Гинка Добрева Иванова  Специалист
11.  инж. Гюнай Вели Реджеб  Гл. Експерт
12.  Диляна Петрова Илиева  Технически сътрудник рег. № 94 от
09.09.2019 г.
рег. № 188 от
27.04.2022 г.
13.  инж. Димитър Кирилов Ангелов  Гл. Експерт рег. № 189 от
27.04.2022 г.
14.  Димитър Стратиев Илиев  Горски инспектор рег. № 6 от
25.04.2018 г.
рег. № 149 от
21.04.2021 г.
15.  Елис Неждет Юмер  Старши счетоводител рег. № 7 от
02.07.2018 г.
рег. № 190 от
28.04.2022 г.
16.  Красен Насков Михов  Горски инспектор рег. № 12 от
25.04.2018 г.
рег. № 193 от
26.04.2022 г.
17.  Красимир Радославов Христов  Горски инспектор рег. № 13 от
25.04.2018 г.
рег. № 194 от
26.04.2022 г.
18.  инж. Любомир Иванов Кузов  Зам.-директор рег. № 14 от
25.04.2018 г.
рег. № 195 от
27.04.2022 г.
19.  Мелек Исмаил Талиб  Деловодител рег. № 16 от
25.04.2018 г.
рег. № 196 от
27.04.2022 г.
20.  инж. Милена Стоянова Манева  Гл. Експерт рег. № 105 от
13.01.2020 г.
рег. № 197 от
27.04.2022 г.
21.  Мутдоан Неджми Сабри  Горски инспектор рег. № 198 от
26.04.2022 г.
22.  Недю Величков Недев  Горски инспектор рег. № 18 от
25.04.2018 г.
рег. № 199 от
26.04.2022 г.
23.  Нели Дочова Серафимова  Главен специалист рег. № 19 от
25.04.2018 г.
рег. № 200 от
28.04.2022 г.
24.  Нели Пламенова Димитрова  Главен специалист рег. № 106 от
23.01.2020 г.
рег. № 201 от
27.04.2022 г.
25.  инж Николай Йосифов Стоянов  Гл. Експерт рег. № 20 от
25.04.2018 г.
рег. № 202 от
27.04.2022 г.
26.  Павлина Яворова Дечева  Главен юрисконсулт рег. № 21 от
25.04.2018 г.
рег. № 203 от
28.04.2022 г.
27.  Петър Георгиев Сотиров  Горски инспектор рег. № 99 от
30.09.2019 г.
рег. № 204 от
26.04.2022 г.
рег. № 179 от
22.10.2021
28.  Петър Мариянов Косев  Горски инспектор
29.  инж. Пламена Галенова Живкова  Старши експерт рег. № 22 от
25.04.2018 г.
рег. № 205 от
27.04.2022 г.
30.  Садифе Хасан Йонуз  Главен специалист рег. № 206 от
28.04.2022 г.
31.  Свилен Борисов Стоянов  Гл. Счетоводител рег. № 24 от
25.04.2018 г.
рег. № 207 от
28.04.2022 г.
32.  инж. Серхан Мехмедов Ибрахимов  Гл. Експерт рег. № 208 от
27.04.2022 г.
33.  Снежана Иванова Радева  Старши счетоводител рег. № 26 от
25.04.2018 г.
рег. № 209 от
28.04.2022 г.
34.  Тунджай Юмеров Сафединов  Горски инспектор рег. № 100 от
29.10.2019 г.
рег. № 210 от
26.04.2022 г.
35.  Цветомир Радославов Стоянов  Горски инспектор рег. № 28 от
25.04.2018 г.
рег. № 213 от
26.04.2022 г.