Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Георги Василев Антонов  Главен специалист
2.  инж Даниела Иванова Борисова  Старши експерт
3.  Димитър Иванов Торбов  Технически сътрудник
4.  Иво Цветанов Иванов  Шофьор
5.  инж. Мирослав Ангелов Йошовски  Ст. горски инспектор
6.  четоводител Нели Петрова Кацарска  Гл. Счетоводител
7.  Оля Петрова Генова  Главен експерт
8.  инж. Федя Николов Николов  Главен специалист
9.  инж. Цветан Маринов Цветков  Главен експерт
10.  Цветелина Мксимова Иванова  Технически сътрудник
11.  Цветелина Николаева Велкова  Помощен персонал