Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Стефанова Станева  Старши експерт
2.  Антоанета Митева Панайотова  Юрисконсулт
3.  Ваня Христова Рътарова-Георгиева  Зам.-директор
4.  инж. Галя Симеонова Хаджиева  Главен експерт
5.  инж. Дарин Христов Ковачев  Гл. горски инспектор
6.  Десислава Василева Гюрова  Главен експерт
7.  инж. Йордан Бойчев Рангелов  Гл. горски инспектор
8.  Инж. Лидия Борисова Господинова  Главен експерт
9.  Мариана Велинова Желева  Помощен персонал
10.  Мария Огнянова Василева  Главен специалист
11.  Надежда Емилова Апостолова-Стоянова  Старши специалист
12.  инж. Наталия Страхилова Илиева  Счетоводител
13.  Нели Иванова Димитрова  Гл. Счетоводител
14.  Никола Ангелов Дойкин  Младши експерт
15.  Николай Ясенов Николов  Младши експерт
16.  инж. Розалия Стоилова Трайкова  Главен експерт
17.  Сава Росенов Попсавов  Старши специалист
18.  Силвия Александрова Арангелова  Младши експерт
19.  инж. Стоян Йорданов Йорданов  Старши експерт
20.  Христина Веселинова Минчева  Старши специалист
21.  инж. Юлиан Антонов Антонов  Главен експерт
22.  инж. Юлия Георгиева Михайлова  Главен експерт