Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Стефанова Станева  Старши експерт
2.  Антоанета Митева Панайотова  Юрисконсулт
3.  Весела Василева Димитрова  Счетоводител
4.  инж. Галя Симеонова Хаджиева  Главен експерт
5.  инж. Дарин Христов Ковачев  Гл. горски инспектор
6.  Десислава Василева Гюрова  Главен експерт
7.  инж. Йордан Бойчев Рангелов  Гл. горски инспектор
8.  Мариана Велинова Желева  Помощен персонал
9.  Мария Огнянова Василева  Главен експерт
10.  Марияна Недялкова Ятанска  Счетоводител
11.  Надежда Емилова Апостолова-Стоянова  Старши специалист
12.  инж. Наталия Страхилова Илиева  Главен експерт
13.  д-р Никола Ангелов Дойкин  Главен експерт
14.  инж. Розалия Стоилова Трайкова  Главен експерт
15.  Сава Росенов Попсавов  Главен експерт
16.  Силвия Александрова Арангелова  Главен специалист
17.  инж. Стоян Йорданов Йорданов  Старши експерт
18.  Цветелина Георгиева Джуркова  Счетоводител
19.  инж. Юлиан Антонов Антонов  Главен експерт
20.  инж. Юлия Георгиева Михайлова  Старши специалист