Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.    Експерт
2.    Експерт
3.    Експерт
4.  Диана Александрова Стоева  Гл. Счетоводител рег. № 11 от
17.09.2018
рег. № 3 от
02.05.2019рег. № 5 от
17.09.2018
5.    Главен специалист
6.  Пепа Димитрова Лефтерова  Старши експерт рег. № 1 от
01.07.2019
7.  Петко Колев Петков  Горски инспектор рег. № 10 от
18.04.2018
рег. № 4 от
02.05.2019рег. № 7 от
12.06.2018рег. № 8 от
12.06.2018
8.  Сълзица Росенова Петкова  Главен специалист рег. № 12 от
02.01.2020 г.
9.    Гл. Счетоводител