Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Атанас Генчев Мешев  Пазач
2.  Васил Михайлов Янев  Главен специалист
3.  Даниела Стефанова Ангелска  Гл. Счетоводител
4.  Десислава Дачева Андонова  Главен експерт
5.  Димитър Христов Папукчийски  Главен специалист
6.  Йордан Златанов Митков  Гл. горски инспектор
7.  инж. Никола Велинов Христов  Зам.-директор рег. № 301 от
15.05.2019 г.
8.  Райна Атанасова Пашова  Главен експерт
9.  Райна Атанасова Пашова  Главен експерт
10.  Светла Симеонова Христова  Горски инспектор