Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Васил Михайлов Янев  Главен специалист
2.  Даниела Стефанова Ангелска-Цанкова  Гл. Счетоводител
3.  Десислава Дачева Андонова  Главен експерт
4.  Димитър Христов Папукчийски  Главен специалист
5.  Йордан Златанов Митков  Гл. горски инспектор
6.  инж. Никола Велинов Христов  Зам.-директор
7.  Райна Атанасова Пашова  Главен експерт
8.  Светла Симеонова Христова  Горски инспектор