Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Дамян Динев Дохчев  Главен експерт
2.  Даниела Цанева Иванова  Главен специалист
3.  Жанета Кънева Стойчева  Счетоводител
4.  Красимир Стефанов Цуцов  Главен експерт
5.  Мариана Валентинова Симеонова  Старши експерт
6.  Мирослава Тодорова Грунова  Главен специалист
7.  Теодор Веселинов Марков  Горски инспектор
8.  Хюсеин Хасанов Хюсеинов  Горски инспектор