Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Дамян Динев Дохчев  Главен експерт
2.  Жанета Кънева Стойчева  Счетоводител
3.  Илиян Петков Стоев  Пазач
4.  Красимир Стефанов Цуцов  Главен експерт
5.  Мариана Валентинова Симеонова  Старши експерт
6.  Мариана Димитрова Димитрова  Главен специалист
7.  Милена Христова Михова  Главен специалист
8.  Радомира Динкова Величкова  Старши специалист
9.  Теодор Веселинов Марков  Гл. горски инспектор
10.  Хюсеин Хасанов Хюсеинов  Гл. горски инспектор