Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Валентин Янков Фучеджиев  Горски инспектор
2.  инж. Иван Златков Камбуров  Главен експерт
3.  Иванина Тодорова Петкова  Главен специалист
4.  Йоана Константинова Филипова-Гюрова  Главен специалист
5.  Кристиана Георгиева Станчева  Главен специалист
6.  Мария Кирова Дренчева  Помощен персонал
7.  Мария Куртева Стойкова  Гл. Счетоводител
8.  Милен Христов Рашков  Главен експерт
9.  инж. Никола Димитров Стоилов  Главен специалист