Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Валентин Янков Фучеджиев  Горски инспектор
2.  Видко Димитров Йовков  Помощен персонал
3.  инж. Иван Златков Камбуров  Главен експерт
4.  Иванина Тодорова Петкова  Главен специалист
5.  Йоана Константинова Филипова-Гюрова  Главен специалист
6.  Магдалена Хариева Христова  Служител човешки ресурси
7.  Мария Кирова Дренчева  Помощен персонал
8.  Мария Куртева Стойкова  Гл. Счетоводител
9.  Милен Христов Рашков  Младши експерт
10.  инж. Никола Димитров Стоилов  Главен експерт