Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Валентин Янков Фучеджиев  Горски инспектор
2.  Видко Димитров Йовков  Младши специалист
3.  Добринка Бонева Вълкова  Чистач
4.  инж. Иван Златков Камбуров  Главен експерт
5.  Йоана Константинова Филипова-Гюрова  Главен специалист
6.  Магдалена Хариева Христова  Служител човешки ресурси
7.  Мария Куртева Стойкова  Гл. Счетоводител
8.  Милен Христов Рашков  Главен специалист
9.  инж. Никола Димитров Стоилов  Главен експерт