Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антонина Василевна Георгиева  Гл. Експерт
2.  инж. Ася Асенова Миленкова  Гл. Експерт
3.  инж. Валентин Георгиев Чолашки  Гл. Експерт
4.  инж. Владимир Иванов Владимиров  Гл. Експерт
5.  инж.агр. Вяра Божидарова Роснева  Гл. Експерт
6.  Людмила Янкова Белдева  Касиер
7.  Михаил Иванов Сматракалев  Гл. Счетоводител
8.  Николета Любомирова Андреева  Технически сътрудник
9.  инж. Рени Георгиева Бeчева  Гл. Експерт