Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Владимир Иванов Владимиров  Гл. Експерт рег. № 3 от
13.05.2021
2.  инж. Елена Асенова Петрова  Гл. Експерт
3.  Елиза Игнатова Веселинова  Помощен персонал
4.  инж. Милица Асенова Аврамова  Гл. Експерт
5.  Михаил Иванов Сматракалев  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
14.05.2021
6.  инж. Надя Иванова Иванова  Гл. Експерт
7.  Николета Любомирова Андреева  Технически сътрудник
8.  инж. Петко Прокопов Илиев  Гл. Експерт рег. № 6 от
05.05.2021
9.  Петър Стоянов Арангелов  Старши специалист рег. № 7 от
12.05.2021
10.  инж. Пламен Николов Иванов  Зам.-директор