Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Дима Железова  Специалист
2.  ИНЖ. ДОБРИ ЗЛАТЕВ НИКОЛОВ  Гл. Експерт
3.  инж. Кремена Венкова Георгиева  Главен специалист
4.  МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА РАШЕВА  Старши специалист
5.  МИГЛЕНА ДИМИТРОВА САВОВА  Старши експерт
6.  МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА  Гл. Счетоводител
7.  инж. Росица Колева Недкова  Гл. Експерт