Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анастасия Георгиева Петрова  Помощен персонал
2.  инж. Антония Георгиева Николова  Главен специалист
3.  инж. Златина Димитрова Цветанова  Старши експерт
4.  маг. Ива Димитрова Александрова  Гл. Счетоводител
5.  инж. Иван Йорданов Млеченков  Гл. Експерт
6.  инж. Любомира Георгиева Коюва  Старши експерт
7.  инж. Методи Георгиев Иванов  Гл. Експерт
8.  инж. Незабравка Богданова Вушкова  Гл. Експерт
9.  инж. Станимира Валентинова Шулева  Старши експерт
10.  инж. Христофор Иванов Георгиев  Старши експерт