Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инженер Георги Иванов Ербакамов  Старши експерт
2.  инженер Емануил Марков Кущинаров  Главен специалист
3.  Емилия Николаева Михалска  Главен специалист
4.  инженер Марияна Кръстева Попова  Главен специалист
5.  Марияна Недкова Балтова  Гл. Счетоводител
6.  инженер Станимир Лалев Маринов  Главен специалист
7.  инженер Стефка Борисова Гичева  Гл. Експерт
8.  инженер Христо Танев Танев  Главен специалист