Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антонио Георгиев Грънчаров  Гл. Експерт рег. № 68 от
11.05.2018 г.
рег. № 185 от
09.04.2020 г.
2.  Ариф Кадри Туталъ  Горски инспектор рег. № 112 от
15.05.2018 г.
рег. № 203 от
04.05.2020 г.
3.  Бейкат Мустафов Топов  Горски инспектор рег. № 103 от
15.05.2018 г.
рег. № 217 от
07.05.2020 г.
4.  Бинко Албенов Црънгалов  Горски инспектор рег. № 110 от
15.05.2018 г.
рег. № 197 от
04.05.2020 г.
5.  инж. Валентин Петров Жежев  Гл. Експерт рег. № 85 от
14.05.2018 г.
рег. № 231 от
12.05.2020 г.
6.  Ваня Венкова Герчева  Системен Администратор рег. № 77 от
14.05.2018 г.
рег. № 208 от
05.05.2020 г.
7.  Васил Георгиев Трайков  Горски инспектор рег. № 94 от
15.05.2018 г.
рег. № 238 от
13.05.2020 г.
8.  инж. Васил Георгиев Кирянов  Старши експерт рег. № 92 от
15.05.2018 г.
рег. № 186 от
21.04.2020 г.
9.  Василена Радославова Кишева  Гл. Експерт рег. № 243 от
01.09.2020 г.
рег. № 244 от
14.09.2020 г.
10.  Виктор Христов Христов  Горски инспектор рег. № 93 от
15.05.2018 г.
рег. № 230 от
12.05.2020 г.
11.  Владимир Антонов Воденичарски  Горски инспектор рег. № 88 от
14.05.2018 г.
рег. № 228 от
11.05.2020 г.
12.  инж. Владимир Иванов Тумбев  Гл. горски инспектор рег. № 69 от
11.05.2018 г.
рег. № 205 от
04.05.2020 г.
13.  Владимир Иванов Дункин  Горски инспектор рег. № 113 от
15.05.2018 г.
рег. № 193 от
04.05.2020 г.
14.  Галина Георгиева Тодоринска - Лулеова  Старши юрисконсулт
15.   д-р инж. Георги Асенов Гогушев  Зам.-директор рег. № 121 от
15.05.2018 г.
рег. № 211 от
07.05.2020 г.
16.  Георги Петров Митревичин  Горски инспектор рег. № 107 от
15.05.2018 г.
рег. № 188 от
29.04.2020 г.
17.  Десислава Михайлова Манчева-Борисова  Старши счетоводител рег. № 80 от
14.05.2018 г.
рег. № 225 от
11.05.2020 г.
18.  Димитър Славянов Левков  Горски инспектор рег. № 89 от
14.05.2018 г.
рег. № 237 от
12.05.2020 г.
19.  Елена Димитрова Туджарова-Златинска  Гл. Експерт
20.  Елена Петрова Марценкова  Гл. Счетоводител рег. № 73 от
14.05.2018 г.
рег. № 204 от
04.05.2020 г.
21.  Запрян Малаков Малаков  Горски инспектор рег. № 95 от
15.05.2018 г.
рег. № 218 от
07.05.2020 г.
22.  Здравко Светославов Кьойбашиев  Горски инспектор рег. № 104 от
15.05.2018 г.
рег. № 224 от
08.05.2020 г.
23.  Ибрахим Ибрахим Камбач  Горски инспектор рег. № 71 от
12.05.2018 г.
рег. № 221 от
07.05.2020 г.
24.  Ибрахим Исмаилов Кунгьов  Горски инспектор рег. № 118 от
15.05.2018 г.
рег. № 201 от
04.05.2020 г.
25.  инж. Иван Георгиев Панталеев  Гл. горски инспектор рег. № 125 от
01.03.2019 г.
рег. № 232 от
12.05.2020 г.
26.  Иван Емилов Черганов  Горски инспектор рег. № 26 от
15.05.2018 г.
рег. № 222 от
07.05.2020 г.
27.  Иван Илиев Клечов  Горски инспектор рег. № 105 от
15.05.2018 г.
рег. № 191 от
30.04.2020 г.
28.  Иглика Кръстева Видина  Главен специалист рег. № 67 от
11.05.2018 г.
рег. № 240 от
14.05.2020 г.
29.  Йорданка Александрова Пензова  Главен юрисконсулт рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 187 от
28.04.2020 г.
30.  Камелия Асенова Шаркова  Главен специалист рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 207 от
05.05.2020 г.
31.  Костадин Асенов Чифлигаров  Горски инспектор рег. № 97 от
15.05.2018 г.
рег. № 216 от
07.05.2020 г.
32.  Красимир Пантев Воденичаров  Старши специалист рег. № 122 от
20.08.2018 г.
рег. № 226 от
11.05.2020 г.
33.  инж. Любомир Малинов Хаджиев  Гл. горски инспектор рег. № 91 от
15.05.2018 г.
рег. № 214 от
07.05.2020 г.
34.  инж. Магдалена Иванова Стамберова  Гл. Експерт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 241 от
14.05.2020 г.
35.  Марин Славчов Манушкин  Горски инспектор рег. № 114 от
15.05.2018 г.
рег. № 190 от
30.04.2020 г.
36.  Мехмед Ахмед Мечкарски  Горски инспектор рег. № 106 от
15.05.2018 г.
рег. № 194 от
04.05.2020 г.
37.  Мехмед Салих Исмаилч  Горски инспектор рег. № 108 от
15.05.2018 г.
рег. № 199 от
04.05.2020 г.
38.  Мехмедали Джемал Топчийски  Горски инспектор рег. № 109 от
15.05.2018 г.
рег. № 196 от
04.05.2020 г.
39.  Милко Митков Гущеров  Горски инспектор рег. № 65 от
03.05.2018 г.
рег. № 227 от
11.05.2020 г.
40.  Милчо Василев Начев  Горски инспектор рег. № 66 от
10.05.2018 г.
рег. № 233 от
12.05.2020 г.
41.  инж. Мирослав Георгиев Шумаров  Гл. горски инспектор рег. № 123 от
20.02.2019 г.
рег. № 202 от
04.05.2020 г.
42.  инж. Михаела Стоятел Николова  Гл. Експерт рег. № 82 от
14.05.2018 г.
рег. № 206 от
04.05.2020 г.
43.  Младен Здравков Бошнаков  Горски инспектор рег. № 100 от
15.05.2018 г.
рег. № 210 от
07.05.2020 г.
44.  Мохарем Ахмедов Дренчев  Горски инспектор рег. № 72 от
12.05.2018 г.
рег. № 219 от
07.05.2020 г.
45.  Мустафа Сабри Ялдъз  Горски инспектор рег. № 99 от
15.05.2018 г.
рег. № 213 от
07.05.2020 г.
46.  Мустафа Юсеин Манзурски  Горски инспектор рег. № 119 от
15.05.2018 г.
рег. № 242 от
15.05.2020 г.
47.  Мюрен Кемал Рустем  Горски инспектор рег. № 70 от
11.05.2018 г.
рег. № 236 от
12.05.2020 г.
48.  Нели Антонова Стоянова  Домакин рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 235 от
12.05.2020 г.
49.  Никола Кирилов Думбанов  Горски инспектор рег. № 96 от
15.05.2018 г.
рег. № 223 от
07.05.2020 г.
50.  Николай Атанасов Бошнаков  Горски инспектор рег. № 101 от
15.05.2018 г.
рег. № 215 от
07.05.2020 г.
51.  инж. Петър Йорданов Боенски  Горски инспектор рег. № 86 от
14.05.2018 г.
рег. № 234 от
12.05.2020 г.
52.  Реджеп Мустафа Хасан  Горски инспектор рег. № 115 от
15.05.2018 г.
рег. № 195 от
04.05.2020 г.
53.  Сабри Юсуф Мехмед  Горски инспектор рег. № 116 от
15.05.2018 г.
рег. № 198 от
04.05.2020 г.
54.  Сали Хюсни Молласали  Горски инспектор рег. № 120 от
15.05.2018 г.
рег. № 200 от
04.05.2020 г.
55.  Сашо Томов Димитров  Горски инспектор рег. № 102 от
15.05.2018 г.
рег. № 212 от
07.05.2020 г.
56.  Спас Пенчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 87 от
14.05.2018 г.
рег. № 229 от
12.05.2020 г.
57.  инж. Стоянка Василева Диманкова  Гл. Експерт рег. № 84 от
14.05.2018 г.
рег. № 192 от
30.04.2020 г.
58.  Тефик Юсеин Язаджи  Горски инспектор рег. № 111 от
15.05.2018 г.
рег. № 189 от
29.04.2020 г.
59.  инж. Юсеин Асанов Мусов  Гл. горски инспектор рег. № 90 от
15.05.2018 г.
рег. № 209 от
07.05.2020 г.
60.  Юсеин Саидов Шикиров  Горски инспектор рег. № 98 от
15.05.2018 г.
рег. № 220 от
07.05.2020 г.