Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антонио Георгиев Грънчаров  Гл. Експерт рег. № 68 от
11.05.2018 г.
рег. № 130 от
24.04.2019 г.
2.  Ариф Кадри Туталъ  Горски инспектор рег. № 112 от
15.05.2018 г.
рег. № 132 от
25.04.2019 г.
3.  Бейкат Мустафов Топов  Горски инспектор рег. № 103 от
15.05.2018 г.
рег. № 146 от
08.05.2019 г.
4.  Бинко Албенов Црънгалов  Горски инспектор рег. № 110 от
15.05.2018 г.
рег. № 129 от
24.04.2019 г.
5.  инж. Валентин Петров Жежев  Гл. Експерт рег. № 85 от
14.05.2018 г.
рег. № 179 от
15.05.2019 г.
6.  Ваня Венкова Герчева  Системен Администратор рег. № 77 от
14.05.2018 г.
рег. № 169 от
13.05.2019 г.
7.  Васил Георгиев Трайков  Горски инспектор рег. № 94 от
15.05.2018 г.
рег. № 163 от
09.05.2019 г.
8.  инж. Васил Георгиев Кирянов  Старши експерт рег. № 92 от
15.05.2018 г.
рег. № 173 от
13.05.2019 г.
9.  Виктор Христов Христов  Горски инспектор рег. № 93 от
15.05.2018 г.
рег. № 184 от
15.05.2019 г.
10.  Владимир Антонов Воденичарски  Горски инспектор рег. № 88 от
14.05.2018 г.
рег. № 182 от
15.05.2019 г.
11.  инж. Владимир Иванов Тумбев  Гл. горски инспектор рег. № 69 от
11.05.2018 г.
рег. № 131 от
25.04.2019 г.
12.  Владимир Иванов Дункин  Горски инспектор рег. № 113 от
15.05.2018 г.
рег. № 135 от
30.04.2019 г.
13.  Галина Георгиева Тодоринска  Юрисконсулт
14.   д-р инж. Георги Асенов Гогушев  Зам.-директор рег. № 121 от
15.05.2018 г.
рег. № 180 от
15.05.2019 г.
15.  Георги Петров Митревичин  Горски инспектор рег. № 107 от
15.05.2018 г.
рег. № 133 от
25.04.2019 г.
16.  Десислава Михайлова Манчева-Борисова  Старши счетоводител рег. № 80 от
14.05.2018 г.
рег. № 140 от
07.05.2019 г.
17.  Димитър Славянов Левков  Горски инспектор рег. № 89 от
14.05.2018 г.
рег. № 164 от
09.05.2019 г.
18.  Елена Петрова Марценкова  Гл. Счетоводител рег. № 73 от
14.05.2018 г.
рег. № 176 от
14.05.2019 г.
19.  Живка Иванова Юрукова  Старши юрисконсулт рег. № 75 от
14.05.2018 г.
рег. № 165 от
10.05.2019 г.
20.  Запрян Малаков Малаков  Горски инспектор рег. № 95 от
15.05.2018 г.
рег. № 157 от
08.05.2019 г.
21.  Здравко Светославов Кьойбашиев  Горски инспектор рег. № 104 от
15.05.2018 г.
рег. № 147 от
08.05.2019 г.
22.  Ибрахим Ибрахим Камбач  Горски инспектор рег. № 71 от
12.05.2018 г.
рег. № 155 от
08.05.2019 г.
23.  Ибрахим Исмаилов Кунгьов  Горски инспектор рег. № 118 от
15.05.2018 г.
рег. № 141 от
07.05.2019 г.
24.  инж. Иван Георгиев Панталеев  Гл. горски инспектор рег. № 125 от
01.03.2019 г.
рег. № 64 от
26.03.2019 г.
25.  Иван Емилов Черганов  Горски инспектор рег. № 26 от
15.05.2018 г.
рег. № 151 от
08.05.2019 г.
26.  Иван Илиев Клечов  Горски инспектор рег. № 105 от
15.05.2018 г.
рег. № 138 от
03.05.2019 г.
27.  Иглика Кръстева Видина  Главен специалист рег. № 67 от
11.05.2018 г.
рег. № 139 от
07.05.2019 г.
28.  Йорданка Александрова Пензова  Главен юрисконсулт рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 144 от
07.05.2019 г.
29.  Камелия Асенова Шаркова  Главен специалист рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 174 от
13.05.2019 г.
30.  Костадин Асенов Чифлигаров  Горски инспектор рег. № 97 от
15.05.2018 г.
рег. № 149 от
08.05.2019 г.
31.  Красимир Пантев Воденичаров  Старши специалист рег. № 122 от
20.08.2018 г.
рег. № 167 от
10.05.2019 г.
32.  инж. Любомир Малинов Хаджиев  Гл. горски инспектор рег. № 91 от
15.05.2018 г.
рег. № 148 от
08.05.2019 г.
33.  инж. Магдалена Иванова Стамберова  Гл. Експерт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 178 от
15.05.2019 г.
34.  Марин Славчов Манушкин  Горски инспектор рег. № 114 от
15.05.2018 г.
рег. № 134 от
30.04.2019 г.
35.  Мехмед Ахмед Мечкарски  Горски инспектор рег. № 106 от
15.05.2018 г.
рег. № 128 от
24.04.2019 г.
36.  Мехмед Салих Исмаилч  Горски инспектор рег. № 108 от
15.05.2018 г.
рег. № 137 от
30.04.2019 г.
37.  Мехмедали Джемал Топчийски  Горски инспектор рег. № 109 от
15.05.2018 г.
рег. № 171 от
13.05.2019 г.
38.  Милко Митков Гущеров  Горски инспектор рег. № 65 от
03.05.2018 г.
рег. № 181 от
15.05.2019 г.
39.  Милчо Василев Начев  Горски инспектор рег. № 66 от
10.05.2018 г.
рег. № 160 от
08.05.2019 г.
40.  инж. Мирослав Георгиев Шумаров  Гл. горски инспектор рег. № 123 от
20.02.2019 г.
рег. № 62 от
20.02.2019 г.
41.  инж. Михаела Стоятел Николова  Гл. Експерт рег. № 82 от
14.05.2018 г.
рег. № 172 от
13.05.2019 г.
42.  Младен Здравков Бошнаков  Горски инспектор рег. № 100 от
15.05.2018 г.
рег. № 153 от
08.05.2019 г.
43.  Мохарем Ахмедов Дренчев  Горски инспектор рег. № 72 от
12.05.2018 г.
рег. № 159 от
08.05.2019 г.
44.  Мустафа Сабри Ялдъз  Горски инспектор рег. № 99 от
15.05.2018 г.
рег. № 158 от
08.05.2019 г.
45.  Мустафа Юсеин Манзурски  Горски инспектор рег. № 119 от
15.05.2018 г.
рег. № 126 от
23.04.2019 г.
46.  Мюрен Кемал Рустем  Горски инспектор рег. № 70 от
11.05.2018 г.
рег. № 161 от
08.05.2019 г.
47.  Нели Антонова Стоянова  Домакин рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 175 от
13.05.2019 г.
48.  Никола Кирилов Думбанов  Горски инспектор рег. № 96 от
15.05.2018 г.
рег. № 150 от
08.05.2019 г.
49.  Николай Атанасов Бошнаков  Горски инспектор рег. № 101 от
15.05.2018 г.
рег. № 154 от
08.05.2019 г.
50.  инж. Петър Йорданов Боенски  Горски инспектор рег. № 86 от
14.05.2018 г.
рег. № 162 от
09.05.2019 г.
51.  Реджеп Мустафа Хасан  Горски инспектор рег. № 115 от
15.05.2018 г.
рег. № 136 от
30.04.2019 г.
52.  Сабри Юсуф Мехмед  Горски инспектор рег. № 116 от
15.05.2018 г.
рег. № 170 от
13.05.2019 г.
53.  Сали Хюсни Молласали  Горски инспектор рег. № 120 от
15.05.2018 г.
рег. № 142 от
07.05.2019 г.
54.  Сашо Томов Димитров  Горски инспектор рег. № 102 от
15.05.2018 г.
рег. № 152 от
08.05.2019 г.
55.  Спас Пенчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 87 от
14.05.2018 г.
рег. № 183 от
15.05.2019 г.
56.  инж. Стоянка Василева Диманкова  Гл. Експерт рег. № 84 от
14.05.2018 г.
рег. № 143 от
07.05.2019 г.
57.  Тефик Юсеин Язаджи  Горски инспектор рег. № 111 от
15.05.2018 г.
рег. № 168 от
13.05.2019 г.
58.  инж. Юсеин Асанов Мусов  Гл. горски инспектор рег. № 90 от
15.05.2018 г.
рег. № 145 от
08.05.2019 г.
59.  Юсеин Саидов Шикиров  Горски инспектор рег. № 98 от
15.05.2018 г.
рег. № 156 от
08.05.2019 г.