Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антонио Георгиев Грънчаров  Гл. Експерт рег. № 68 от
11.05.2018 г.
рег. № 245 от
27.04.2021 г.
2.  Бейкат Мустафов Топов  Горски инспектор рег. № 103 от
15.05.2018 г.
рег. № 247 от
05.05.2021 г.
3.  Бинко Албенов Црънгалов  Горски инспектор рег. № 110 от
15.05.2018 г.
рег. № 248 от
05.05.2021 г.
4.  инж. Валентин Петров Жежев  Гл. Експерт рег. № 85 от
14.05.2018 г.
рег. № 249 от
10.05.2021 г.
5.  Ваня Венкова Герчева  Системен Администратор рег. № 77 от
14.05.2018 г.
рег. № 250 от
27.04.2021 г.
6.  Васил Георгиев Трайков  Горски инспектор рег. № 94 от
15.05.2018 г.
рег. № 252 от
07.05.2021 г.
7.  Василена Радославова Кишева  Финансов контрольор рег. № 243 от
01.09.2020 г.
рег. № 253 от
21.04.2021 г.
8.  Владимир Антонов Воденичарски  Горски инспектор рег. № 88 от
14.05.2018 г.
рег. № 255 от
27.04.2021 г.
9.  Владимир Иванов Дункин  Горски инспектор рег. № 113 от
15.05.2018 г.
рег. № 256 от
05.05.2021 г.
10.  инж. Владимир Иванов Тумбев  Гл. горски инспектор рег. № 69 от
11.05.2018 г.
рег. № 257 от
27.04.2021 г.
11.  Галина Георгиева Тодоринска - Лулеова  Старши юрисконсулт рег. № 258 от
27.04.2021 г.
12.   д-р инж. Георги Асенов Гогушев  Зам.-директор рег. № 121 от
15.05.2018 г.
рег. № 259 от
11.05.2021 г.
13.  Георги Петров Митревичин  Горски инспектор рег. № 107 от
15.05.2018 г.
рег. № 260 от
05.05.2021 г.
14.  Десислава Михайлова Манчева-Борисова  Старши счетоводител рег. № 80 от
14.05.2018 г.
рег. № 261 от
11.05.2021 г.
15.  Димитър Славянов Левков  Горски инспектор рег. № 89 от
14.05.2018 г.
рег. № 262 от
11.05.2021 г.
16.  Елена Димитрова Туджарова-Златинска  Гл. Експерт
17.  Елена Петрова Марценкова  Гл. Счетоводител рег. № 73 от
14.05.2018 г.
рег. № 263 от
28.04.2021 г.
18.  Запрян Малаков Малаков  Горски инспектор рег. № 95 от
15.05.2018 г.
рег. № 264 от
26.04.2021 г.
19.  Здравко Светославов Кьойбашиев  Горски инспектор рег. № 104 от
15.05.2018 г.
рег. № 265 от
26.04.2021 г.
20.  Ибрахим Ибрахим Камбач  Горски инспектор рег. № 71 от
12.05.2018 г.
рег. № 266 от
26.04.2021 г.
21.  Ибрахим Исмаилов Кунгьов  Горски инспектор рег. № 118 от
15.05.2018 г.
рег. № 302 от
27.04.2021 г.
22.  инж. Иван Георгиев Панталеев  Гл. горски инспектор рег. № 125 от
01.03.2019 г.
рег. № 267 от
14.05.2021 г.
23.  Иван Емилов Черганов  Горски инспектор рег. № 26 от
15.05.2018 г.
рег. № 268 от
22.04.2021 г.
24.  Иван Илиев Клечов  Горски инспектор рег. № 105 от
15.05.2018 г.
рег. № 269 от
27.04.2021 г.
25.  Иглика Кръстева Видина  Главен специалист рег. № 67 от
11.05.2018 г.
рег. № 270 от
10.05.2021 г.
26.  Йорданка Александрова Пензова  Главен юрисконсулт рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 271 от
28.04.2021 г.
27.  Камелия Асенова Шаркова  Главен специалист рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 272 от
29.04.2021 г.
28.  Костадин Асенов Чифлигаров  Горски инспектор рег. № 97 от
15.05.2018 г.
рег. № 273 от
26.04.2021 г.
29.  Красимир Пантев Воденичаров  Старши специалист рег. № 122 от
20.08.2018 г.
рег. № 274 от
10.05.2021 г.
30.  инж. Любомир Малинов Хаджиев  Гл. горски инспектор рег. № 91 от
15.05.2018 г.
рег. № 275 от
26.04.2021 г.
31.  инж. Магдалена Иванова Стамберова  Гл. Експерт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 276 от
14.05.2021 г.
32.  Марин Славчов Манушкин  Горски инспектор рег. № 114 от
15.05.2018 г.
рег. № 277 от
05.05.2021 г.
33.  Мехмед Ахмед Мечкарски  Горски инспектор рег. № 106 от
15.05.2018 г.
рег. № 278 от
27.04.2021 г.
34.  Мехмедали Джемал Топчийски  Горски инспектор рег. № 109 от
15.05.2018 г.
рег. № 280 от
27.04.2021 г.
35.  Милко Митков Гущеров  Горски инспектор рег. № 65 от
03.05.2018 г.
рег. № 281 от
10.05.2021 г.
36.  Милчо Василев Начев  Горски инспектор рег. № 66 от
10.05.2018 г.
рег. № 282 от
11.05.2021 г.
37.  инж. Мирослав Георгиев Шумаров  Гл. горски инспектор рег. № 123 от
20.02.2019 г.
рег. № 283 от
27.04.2021 г.
38.  инж. Михаела Стоятел Николова  Гл. Експерт рег. № 82 от
14.05.2018 г.
рег. № 284 от
11.05.2021 г.
39.  Младен Здравков Бошнаков  Горски инспектор рег. № 100 от
15.05.2018 г.
рег. № 285 от
26.04.2021 г.
40.  Мохарем Ахмедов Дренчев  Горски инспектор рег. № 72 от
12.05.2018 г.
рег. № 286 от
12.04.2021 г.
41.  Мустафа Юсеин Манзурски  Горски инспектор рег. № 119 от
15.05.2018 г.
рег. № 288 от
27.04.2021 г.
42.  Мюрен Кемал Рустем  Горски инспектор рег. № 70 от
11.05.2018 г.
рег. № 289 от
11.05.2021 г.
43.  Нели Антонова Стоянова  Домакин рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 290 от
11.05.2021 г.
44.  Никола Кирилов Думбанов  Горски инспектор рег. № 96 от
15.05.2018 г.
рег. № 291 от
05.05.2021 г.
45.  Николай Атанасов Бошнаков  Горски инспектор рег. № 101 от
15.05.2018 г.
рег. № 292 от
26.04.2021 г.
46.  инж. Петър Йорданов Боенски  Горски инспектор рег. № 86 от
14.05.2018 г.
рег. № 293 от
11.05.2021 г.
47.  Реджеп Мустафа Хасан  Горски инспектор рег. № 115 от
15.05.2018 г.
рег. № 294 от
27.04.2021 г.
48.  Сабри Юсуф Мехмед  Горски инспектор рег. № 116 от
15.05.2018 г.
рег. № 295 от
14.05.2021 г.
49.  Сали Хюсни Молласали  Горски инспектор рег. № 120 от
15.05.2018 г.
рег. № 296 от
27.04.2021 г.
50.  Сашо Томов Димитров  Горски инспектор рег. № 102 от
15.05.2018 г.
рег. № 303 от
26.04.2021 г.
51.  Спас Пенчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 87 от
14.05.2018 г.
рег. № 297 от
10.05.2021 г.
52.  инж. Стоянка Василева Диманкова  Гл. Експерт рег. № 84 от
14.05.2018 г.
рег. № 298 от
27.04.2021 г.
53.  Тефик Юсеин Язаджи  Горски инспектор рег. № 111 от
15.05.2018 г.
рег. № 299 от
05.05.2021 г.
54.  инж. Юсеин Асанов Мусов  Гл. горски инспектор рег. № 90 от
15.05.2018 г.
рег. № 300 от
22.04.2021 г.
55.  Юсеин Саидов Шикиров  Горски инспектор рег. № 98 от
15.05.2018 г.
рег. № 301 от
26.04.2021 г.