Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  т.л. Анастас Диков Димитров  Горски инспектор рег. № 172 от
15.05.2023 г.
2.  Антоанета Сашова Тодорова  Помощен персонал
3.  т.л. Атанас Иванов Илиев  Горски инспектор рег. № 152 от
03.05.2023 г.
4.  инж. Боян Стоянов Янчев  Гл. Експерт рег. № 173 от
04.05.2023 г.
5.  т.л. Васил Георгиев Колев  Горски инспектор рег. № 174 от
15.05.2023 г.
6.  инж. Василена Невенова Каравасилева-Недева  Гл. Експерт рег. № 175 от
15.05.2023 г.
7.  Веска Димитрова Костова  Касиер - домакин рег. № 164 от
11.05.2023 г.
8.  инж. Данаил Емилов Кръстев  Гл. Експерт рег. № 153 от
03.05.2023 г.
9.  инж. Дарина Костадинова Костадинова  Гл. Експерт рег. № 151 от
17.03.2023 г.
10.  инж Диана Маринова Илиева  Гл. Експерт рег. № 165 от
12.05.2023 г.
11.  инж. Дора Николова Данабашева  Гл. Експерт рег. № 161 от
04.05.2023 г.
12.  Елена Георгиева Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт рег. № 154 от
03.05.2023 г.
13.  Жечка Грудева Недева  Гл. Експерт рег. № 155 от
03.05.2023 г.
14.  т.л. Иван Пенев Тодоракев  Горски инспектор рег. № 166 от
09.05.2023 г.
15.  инж. Йордан Росенов Красев  Гл. горски инспектор рег. № 185 от
20.09.2023 г.
16.  т.л. Костадин Георгиев Кафеджиев  Главен специалист рег. № 176 от
15.05.2023 г.
17.  инж. Красимир Георгиев Великов  Гл. горски инспектор рег. № 162 от
04.05.2023 г.
18.  Магда Стефчова Щерионова  Главен специалист рег. № 156 от
03.05.2023 г.
19.  Мария Анастасова Манолова  Главен специалист рег. № 157 от
03.05.2023 г.
20.  т.л. Мария Стоянова Кирязова-Желева  Главен специалист рег. № 158 от
03.05.2023 г.
21.  т.л. Огнян Тодоров Петков  Горски инспектор рег. № 177 от
15.05.2023 г.
22.  т.л. Петко Димитров Димитров  Горски инспектор рег. № 178 от
27.02.2023 г.
23.  т.л. Петър Христов Николов  Горски инспектор рег. № 179 от
15.05.2023 г.
24.  т.л. Радостин Димитров Киров  Горски инспектор рег. № 167 от
11.05.2023 г.
25.  Савина Христова Захариева  Старши счетоводител
26.  Силвия Василева Георгиева  Гл. Експерт рег. № 150 от
03.05.2023 г.
27.  инж. Силвия Георгиева Христова  Гл. Експерт рег. № 168 от
09.05.2023 г.
28.  Соня Димитрова Фортунова  Счетоводител рег. № 169 от
11.05.2023 г.
29.  инж. Станимир Иванов Божанов  Зам.-директор рег. № 159 от
03.05.2023 г.
30.  т.л. Станимир Костадинов Лапчев  Горски инспектор рег. № 170 от
05.05.2023 г.
31.  т.л. Станислав Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 180 от
12.05.2023 г.
32.  т.л. Стойчо Димитров Стоянов  Горски инспектор рег. № 181 от
15.05.2023 г.
33.  инж. Стоян Георгиев Николов  Гл. Експерт рег. № 160 от
03.05.2023 г.
34.  т.л. Стоян Танев Кисьов  Горски инспектор рег. № 182 от
15.05.2023 г.
35.  Татяна Иванова Стоянова  Главен юрисконсулт рег. № 163 от
03.05.2023 г.
36.  Тодор Кирилов Станчев  Финансов контрольор рег. № 35 от
03.12.2018 г.
рег. № 183 от
15.05.2023 г.
37.  т.л. Тончо Митков Гудов  Горски инспектор рег. № 184 от
12.05.2023 г.
38.  т.л. Хрусан Янков Арнаудов  Горски инспектор рег. № 171 от
09.05.2023 г.