Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  т.л. Анастас Диков Димитров  Горски инспектор рег. № 77 от
12.05.2021 г.
2.  Антоанета Сашова Тодорова  Помощен персонал
3.  т.л. Атанас Иванов Илиев  Горски инспектор рег. № 78 от
13.05.2021 г.
4.  инж. Боян Стоянов Янчев  Гл. Експерт рег. № 2 от
30.04.2018 г.
рег. № 94 от
28.04.2021 г.
5.  т.л. Васил Георгиев Колев  Горски инспектор рег. № 108 от
10.05.2021 г.
6.  инж. Василена Невенова Каравасилева  Гл. Експерт рег. № 103 от
27.04.2021 г.
7.  Веска Димитрова Костова  Касиер - домакин рег. № 113 от
18.05.2021 г.
8.  т.л. Данаил Стойчев Димов  Горски инспектор рег. № 79 от
13.05.2021 г.
9.  инж. Дарина Костадинова Костадинова  Гл. Експерт рег. № 96 от
10.05.2021 г.
10.  инж Диана Маринова Илиева  Гл. Експерт рег. № 98 от
12.05.2021 г.
11.  т.л. Димитър Магриотов Маринов  Горски инспектор рег. № 92 от
12.05.2021 г.
12.  инж. Дора Николова Данабашева  Гл. Експерт
13.  Елена Георгиева Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт рег. № 101 от
05.05.2021 г.
14.  Жечка Грудева Недева  Младши експерт рег. № 105 от
14.05.2021 г.
15.  т.л. Иван Георгиев Александров  Горски инспектор рег. № 81 от
05.05.2021 г.
16.  т.л. Иван Пенев Тодоракев  Горски инспектор рег. № 80 от
05.05.2021 г.
17.  т.л. Костадин Георгиев Кафеджиев  Горски инспектор рег. № 82 от
10.05.2021 г.
18.  инж. Красимир Георгиев Великов  Гл. горски инспектор рег. № 83 от
05.05.2021 г.
19.  Мария Анастасова Манолова  Счетоводител рег. № 112 от
14.05.2021 г.
20.  т.л. Мария Стоянова Кирязова-Желева  Главен специалист рег. № 93 от
28.04.2021 г.
21.  инж. Милена Михайлова Едрева-Иванова  Системен Администратор рег. № 106 от
27.04.2021 г.
22.  инж. Недко Георгиев Недев  Гл. Експерт рег. № 95 от
28.04.2021 г.
23.  т.л. Огнян Тодоров Петков  Горски инспектор рег. № 111 от
12.05.2021 г.
24.  т.л. Петко Иванов Лапчев  Горски инспектор рег. № 85 от
05.05.2021 г.
25.  т.л. Петър Христов Николов  Горски инспектор рег. № 86 от
05.05.2021 г.
26.  т.л. Пламен Василев Димов  Горски инспектор
27.  т.л. Радостин Димитров Киров  Горски инспектор рег. № 109 от
10.05.2021 г.
28.  Силвия Василева Георгиева  Деловодител рег. № 104 от
05.05.2021 г.
29.  инж. Силвия Георгиева Христова  Гл. Експерт рег. № 97 от
10.05.2021 г.
30.  Соня Димитрова Фортунова  Гл. Експерт рег. № 110 от
13.05.2021 г.
31.  инж. Станимир Иванов Божанов  Зам.-директор рег. № 300 от
15.05.2019 г.
32.  т.л. Станислав Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
05.05.2021 г.
33.  т.л. Стойчо Димитров Стоянов  Горски инспектор рег. № 114 от
05.05.2021 г.
34.  инж. Стоян Георгиев Николов  Младши експерт рег. № 88 от
07.05.2021 г.
35.  т.л. Стоян Танев Кисьов  Горски инспектор рег. № 89 от
10.05.2021 г.
36.  Таня Янакиева Дюлгерова  Гл. Счетоводител рег. № 99 от
10.05.2021 г.
37.  Татяна Иванова Стоянова  Главен юрисконсулт рег. № 100 от
27.04.2021 г.
38.  Тодор Кирилов Станчев  Финансов контрольор рег. № 35 от
03.12.2018 г.
рег. № 102 от
12.05.2021 г.
39.  т.л. Тончо Митков Гудов  Горски инспектор рег. № 90 от
12.05.2021 г.
40.  т.л. Хрусан Янков Арнаудов  Горски инспектор рег. № 73 от
18.05.2020 г.