Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  т.л. Анастас Диков Димитров  Горски инспектор
2.  т.л. Атанас Иванов Илиев  Горски инспектор рег. № 1 от
08.06.2018 г.
3.  инж. Боян Стоянов Янчев  Гл. Експерт рег. № 2 от
30.04.2018 г.
рег. № 3 от
08.06.2018 г.
4.  т.л. Васил Георгиев Колев  Горски инспектор
5.  Веска Димитрова Костова  Касиер - домакин рег. № 4 от
08.06.2018 г.
6.  Гергана Никова Митева  Системен Администратор рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 6 от
08.06.2018 г.
7.  т.л. Данаил Стойчев Димов  Горски инспектор рег. № 7 от
08.06.2018 г.
8.  инж. Дарина Костадинова Костадинова  Гл. Експерт рег. № 8 от
08.06.2018 г.
9.  инж Диана Маринова Илиева  Гл. Експерт рег. № 9 от
08.06.2018 г.
10.  т.л. Димитър Магриотов Маринов  Горски инспектор
11.  Елена Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт рег. № 10 от
08.06.2018 г.
12.  т.л. Иван Георгиев Александров  Горски инспектор
13.  т.л. Иван Пенев Тодоракев  Горски инспектор рег. № 11 от
08.06.2018 г.
14.  Калина Стоянова Христова  Помощен персонал рег. № 13 от
08.06.2018 г.
15.  т.л. Костадин Георгиев Кафеджиев  Горски инспектор рег. № 14 от
08.06.2018 г.
16.  инж. Красимир Георгиев Великов  Гл. горски инспектор рег. № 15 от
08.06.2018 г.
17.  Лорена Георгиева Илчева  Деловодител рег. № 16 от
17.05.2018 г.
рег. № 17 от
08.06.2018 г.
18.  инж. Любомир Георгиев Пашкулев  Гл. горски инспектор рег. № 19 от
08.06.2018 г.
19.  т.л. Людмил Бинчев Бинев  Горски инспектор рег. № 20 от
02.01.2019 г.
20.  Мария Анастасова Манолова  Гл. Експерт рег. № 22 от
08.06.2018 г.
21.  Мария Господинова Карталова  Счетоводител рег. № 23 от
08.06.2018 г.
22.  т.л. Мария Стоянова Кирязова-Желева  Специалист рег. № 24 от
08.06.2018 г.
23.  Марияна Йорданова Вачева  Завеждащ лич. състав рег. № 25 от
08.06.2018 г.
24.  инж. Милена Михайлова Едрева-Иванова  Системен Администратор рег. № 26 от
08.06.2018 г.
25.  инж. Недко Георгиев Недев  Зам.-директор рег. № 27 от
08.06.2018 г.
26.  т.л. Огнян Тодоров Петков  Горски инспектор рег. № 28 от
13.06.2018 г.
27.  т.л. Петко Иванов Лапчев  Горски инспектор
28.  т.л. Петър Христов Николов  Горски инспектор рег. № 29 от
08.06.2018 г.
29.  т.л. Радостин Димитров Киров  Горски инспектор
30.  т.л. Румен Йорданов Желев  Горски инспектор
31.  инж. Силвия Георгиева Христова  Гл. Експерт рег. № 30 от
08.06.2018 г.
32.  т.л. Станислав Георгиев Драчев  Горски инспектор
33.  инж. Стефан Тодоров Златаров  Гл. Експерт рег. № 31 от
02.01.2019 г.
34.  т.л. Стойчо Димитров Стоянов  Горски инспектор
35.  т.л. Стоян Георгиев Николов  Горски инспектор рег. № 32 от
08.06.2018 г.
36.  т.л. Стоян Танев Кисьов  Горски инспектор
37.  Таня Янакиева Дюлгерова  Гл. Счетоводител рег. № 33 от
08.06.2018 г.
38.  Татяна Иванова Стоянова  Главен юрисконсулт рег. № 34 от
08.06.2018 г.
39.  Тодор Кирилов Станчев  Финансов контрольор рег. № 36 от
03.12.2018 г.
40.  т.л. Тончо Митков Гудов  Горски инспектор
41.  т.л. Хрусан Янков Арнаудов  Горски инспектор рег. № 37 от
08.06.2018 г.
42.  Юлиян Янчев Милушев  Главен юрисконсулт рег. № 39 от
08.06.2018 г.
43.  т.л. Юмер Хюсеинов Идризов  Горски инспектор рег. № 40 от
08.06.2018 г.
44.  т.л. Яни Петков Лапов  Горски инспектор