Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  т.л. Анастас Диков Димитров  Горски инспектор рег. № 115 от
13.05.2022 г.
2.  Антоанета Сашова Тодорова  Помощен персонал
3.  т.л. Атанас Иванов Илиев  Горски инспектор рег. № 116 от
03.05.2022 г.
4.  инж. Боян Стоянов Янчев  Гл. Експерт рег. № 118 от
03.05.2022 г.
5.  т.л. Васил Георгиев Колев  Горски инспектор рег. № 119 от
05.05.2022 г.
6.  инж. Василена Невенова Каравасилева-Недева  Гл. Експерт рег. № 120 от
26.04.2022 г.
7.  Веска Димитрова Костова  Касиер - домакин рег. № 121 от
12.05.2022 г.
8.  инж. Данаил Емилов Кръстев  Гл. Експерт
9.  т.л. Данаил Стойчев Димов  Горски инспектор рег. № 123 от
13.05.2022 г.
10.  инж. Дарина Костадинова Костадинова  Гл. Експерт рег. № 124 от
26.04.2022 г.
11.  инж Диана Маринова Илиева  Гл. Експерт рег. № 125 от
13.05.2022 г.
12.  инж. Дора Николова Данабашева  Гл. Експерт рег. № 126 от
26.04.2022 г.
13.  Елена Георгиева Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт рег. № 127 от
26.04.2022 г.
14.  Жечка Грудева Недева  Старши експерт рег. № 128 от
26.04.2022 г.
15.  т.л. Иван Пенев Тодоракев  Горски инспектор рег. № 130 от
18.04.2022 г.
16.  т.л. Костадин Георгиев Кафеджиев  Главен специалист рег. № 131 от
04.05.2022 г.
17.  инж. Красимир Георгиев Великов  Гл. горски инспектор рег. № 132 от
05.05.2022 г.
18.  Магда Стефчова Щерионова  Главен специалист
19.  Мария Анастасова Манолова  Главен специалист рег. № 133 от
20.04.2022 г.
20.  т.л. Мария Стоянова Кирязова-Желева  Главен специалист рег. № 134 от
18.04.2022 г.
21.  т.л. Огнян Тодоров Петков  Горски инспектор рег. № 136 от
12.05.2022 г.
22.  т.л. Петко Димитров Димитров  Горски инспектор
23.  т.л. Петко Иванов Лапчев  Горски инспектор рег. № 85 от
05.05.2021 г.
24.  т.л. Петър Христов Николов  Горски инспектор рег. № 137 от
05.05.2022 г.
25.  т.л. Радостин Димитров Киров  Горски инспектор рег. № 138 от
12.05.2022 г.
26.  Силвия Василева Георгиева  Гл. Експерт рег. № 122 от
05.05.2022 г.
27.  инж. Силвия Георгиева Христова  Гл. Експерт рег. № 139 от
12.05.2022 г.
28.  Соня Димитрова Фортунова  Счетоводител рег. № 140 от
12.05.2022 г.
29.  инж. Станимир Иванов Божанов  Зам.-директор рег. № 300 от
15.05.2019 г.
30.  т.л. Станимир Костадинов Лапчев  Горски инспектор
31.  т.л. Станислав Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
05.05.2021 г.
32.  т.л. Стойчо Димитров Стоянов  Горски инспектор рег. № 142 от
13.05.2022 г.
33.  инж. Стоян Георгиев Николов  Старши експерт рег. № 143 от
19.04.2022 г.
34.  т.л. Стоян Танев Кисьов  Горски инспектор рег. № 144 от
09.05.2022 г.
35.  Таня Янакиева Дюлгерова  Гл. Счетоводител рег. № 145 от
04.05.2022 г.
36.  Татяна Иванова Стоянова  Главен юрисконсулт рег. № 146 от
21.04.2022 г.
37.  Тодор Кирилов Станчев  Финансов контрольор рег. № 35 от
03.12.2018 г.
рег. № 147 от
12.05.2022 г.
38.  т.л. Тончо Митков Гудов  Горски инспектор рег. № 148 от
12.05.2022 г.
39.  т.л. Хрусан Янков Арнаудов  Горски инспектор рег. № 149 от
09.05.2022 г.