Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Петев Георгиев  Старши юрисконсулт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 82 от
13.05.2019 г.
2.  Атанас Кирчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 3 от
09.05.2018 г.
рег. № 83 от
23.04.2019 г.
3.  инж. Атанаска Росенова Павлова  Гл. Експерт рег. № 5 от
14.05.2018 г.
рег. № 84 от
25.04.2019 г.
4.  Борислава Маринова Савова  Финансов контрольор рег. № 10 от
14.05.2018 г.
рег. № 86 от
17.04.2019 г.
5.  Валентин Георгиев Георгиев  Главен юрисконсулт рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 87 от
18.04.2019 г.
6.  Вартануш Агоп Дахаварян  Помощен персонал
7.  Васил Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 14 от
09.05.2018 г.
рег. № 88 от
23.04.2019 г.
8.  инж. Веселин Милков Чешмеджиев  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
11.05.2018 г.
рег. № 89 от
23.04.2019 г.
9.  Георги Митков Минчев  Горски инспектор рег. № 18 от
09.05.2018 г.
рег. № 90 от
23.04.2019 г.
10.  Георги Руменов Георгиев  Горски инспектор рег. № 21 от
09.05.2018 г.
рег. № 91 от
23.04.2019 г.
11.  Гинка Иванова Абаджиева  Гл. Експерт рег. № 23 от
15.05.2018 г.
рег. № 92 от
30.04.2019 г.
12.  инж. Гюнай Салимов Кадиров  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
14.05.2018 г.
рег. № 93 от
30.04.2019 г.
13.  Даниел Добрев Добрев  Горски инспектор рег. № 94 от
08.05.2019 г.
рег. № 125 от
08.05.2019 г.
14.  Даниела Николаева Стоянова  Юрисконсулт рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 95 от
17.04.2019 г.
15.  инж. Димитър Иванов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 96 от
18.04.2019 г.
16.  инж. Дора Иванова Кръстева  Гл. Експерт рег. № 32 от
14.05.2018 г.
рег. № 97 от
17.04.2019 г.
17.  инж. Елка Демирова Иванова  Гл. Експерт рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 98 от
23.04.2019 г.
18.  Емил Георгиев Енев  Горски инспектор рег. № 36 от
09.05.2018 г.
рег. № 99 от
18.04.2019 г.
19.  Енгин Дженгис Шукриев  Горски инспектор рег. № 40 от
09.05.2018 г.
рег. № 101 от
14.05.2019 г.
20.  Живко Петров Петков  Горски инспектор рег. № 42 от
09.05.2018 г.
рег. № 102 от
13.05.2019 г.
21.  инж. Здрaвка Ангелова Дейкова  Зам.-директор рег. № 44 от
14.05.2018 г.
рег. № 103 от
23.04.2019 г.
22.  Зорница Ангелова Тодорова  Гл. Счетоводител рег. № 46 от
14.05.2018 г.
рег. № 104 от
17.04.2019 г.
23.  инж. Ивайло Кондов Кондов  Гл. Експерт рег. № 48 от
14.05.2018 г.
рег. № 105 от
17.04.2019 г.
24.  инж. Иван Петров Стоянов  Гл. Експерт рег. № 50 от
02.11.2018 г.
рег. № 106 от
17.04.2019 г.
25.  Илия Костадинов Илиев  Горски инспектор рег. № 52 от
09.05.2018 г.
рег. № 107 от
13.05.2019 г.
26.  Ирина Николаева Андонова  Главен специалист рег. № 123 от
02.09.2019 г.
рег. № 124 от
02.09.2019 г.
27.  Йоана Илиева Ангелова  Касиер - домакин рег. № 54 от
17.09.2018 г.
рег. № 108 от
17.04.2019 г.
28.  Йордан Стефанов Йорданов  Горски инспектор рег. № 122 от
27.08.2019 г.
рег. № 126 от
02.09.2019 г.
29.  Йорданка Донева Иванова  Главен специалист рег. № 56 от
10.05.2018 г.
рег. № 109 от
18.04.2019 г.
30.  Косьо Павлов Даскалов  Мл. горски инспектор рег. № 58 от
09.05.2018 г.
рег. № 110 от
17.04.2019 г.
31.  Красимир Василев Петров  Горски инспектор рег. № 60 от
09.05.2018 г.
рег. № 111 от
23.04.2019 г.
32.  Красимира Ангелова Костова  Гл. Експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
рег. № 112 от
22.04.2019 г.
33.  Надя Сяркова Сярова  Главен специалист рег. № 64 от
09.05.2018 г.
рег. № 65 от
30.05.2018 г.
34.  Невена Димкова Тачева  Технически сътрудник рег. № 66 от
09.05.2018 г.
рег. № 113 от
17.04.2019 г.
35.  Николай Тодоров Георгиев  Горски инспектор рег. № 68 от
09.05.2018 г.
рег. № 114 от
18.04.2019 г.
36.  Петър Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 70 от
09.05.2018 г.
рег. № 115 от
14.05.2019 г.
37.  инж. Петя Атанасова Белева  Гл. Експерт рег. № 72 от
14.05.2018 г.
рег. № 116 от
17.04.2019 г.
38.  Полина Севдалинова Вълева  Младши експерт рег. № 80 от
01.04.2019 г.
рег. № 81 от
01.04.2019 г.
39.  Сияна Александрова Бонева  Системен Администратор рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 117 от
13.05.2019 г.
40.  Соня Георгиева Василева  Старши счетоводител рег. № 76 от
09.05.2018 г.
рег. № 118 от
08.05.2019 г.
41.  Християн Павлов Николов  Горски инспектор рег. № 120 от
02.09.2019 г.
рег. № 121 от
02.09.2019 г.