Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Петев Георгиев  Старши юрисконсулт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 219 от
15.04.2022 г.
2.  Атанас Кирчев Георгиев  Ст. горски инспектор рег. № 3 от
09.05.2018 г.
рег. № 239 от
10.05.2022 г.
3.  инж. Атанаска Росенова Павлова  Гл. Експерт рег. № 5 от
14.05.2018 г.
рег. № 249 от
12.05.2022 г.
4.  Борислава Маринова Савова  Финансов контрольор рег. № 10 от
14.05.2018 г.
рег. № 227 от
27.04.2022 г.
5.  Валентин Георгиев Георгиев  Главен юрисконсулт рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 220 от
12.04.2022 г.
6.  Вартануш Агоп Дахаварян  Помощен персонал рег. № 177 от
12.05.2021 г.
7.  Васил Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 14 от
09.05.2018 г.
рег. № 236 от
09.05.2022 г.
8.  Георги Митков Минчев  Горски инспектор рег. № 18 от
09.05.2018 г.
рег. № 222 от
12.04.2022 г.
9.  Георги Руменов Георгиев  Горски инспектор рег. № 21 от
09.05.2018 г.
рег. № 229 от
03.05.2022 г.
10.  инж. Гюнай Салимов Кадиров  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
14.05.2018 г.
рег. № 253 от
13.05.2022 г.
11.  Даниел Добрев Добрев  Горски инспектор рег. № 94 от
08.05.2019 г.
рег. № 237 от
09.05.2022 г.
12.  Даниела Николаева Георгиева  Юрисконсулт рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 224 от
12.04.2022 г.
13.  инж. Димитър Иванов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 225 от
14.04.2022 г.
14.  инж. Дора Иванова Кръстева  Гл. Експерт рег. № 32 от
14.05.2018 г.
рег. № 240 от
10.05.2022 г.
15.  инж. Елка Демирова Иванова  Гл. Експерт рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 228 от
03.05.2022 г.
16.  Емил Георгиев Енев  Горски инспектор рег. № 36 от
09.05.2018 г.
рег. № 246 от
11.05.2022 г.
17.  Енгин Дженгис Шукриев  Горски инспектор рег. № 40 от
09.05.2018 г.
рег. № 244 от
11.05.2022 г.
18.  Живко Петров Петков  Горски инспектор рег. № 42 от
09.05.2018 г.
рег. № 223 от
12.04.2022 г.
19.  Зорница Ангелова Тодорова  Гл. Счетоводител рег. № 46 от
14.05.2018 г.
рег. № 235 от
09.05.2022 г.
20.  инж. Ивайло Кондов Кондов  Гл. Експерт рег. № 48 от
14.05.2018 г.
рег. № 234 от
04.05.2022 г.
21.  инж. Иван Петров Стоянов  Гл. Експерт рег. № 50 от
02.11.2018 г.
рег. № 232 от
03.05.2022 г.
22.  Йордан Стефанов Йорданов  Горски инспектор рег. № 122 от
27.08.2019 г.
рег. № 241 от
10.05.2022 г.
23.  Йорданка Донева Иванова  Главен специалист рег. № 56 от
10.05.2018 г.
рег. № 247 от
12.05.2022 г.
24.  Константин Николайчев Златев  Горски инспектор рег. № 248 от
12.05.2022 г.
25.  Косьо Павлов Даскалов  Мл. горски инспектор рег. № 58 от
09.05.2018 г.
рег. № 251 от
13.05.2022 г.
26.  Красимир Василев Петров  Главен специалист рег. № 60 от
09.05.2018 г.
рег. № 238 от
10.05.2022 г.
27.  Красимира Ангелова Костова  Гл. Експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
рег. № 158 от
09.04.2020 г.
28.  инж. Минчо Тодоров Кулев  Зам.-директор рег. № 216 от
04.01.2022 г.
рег. № 254 от
13.05.2022 г.
29.  Невена Димкова Тачева  Технически сътрудник рег. № 66 от
09.05.2018 г.
рег. № 250 от
11.05.2022 г.
30.  Нели Делова Митева  Младши експерт рег. № 214 от
29.11.2021 г.
рег. № 231 от
03.05.2022 г.
31.  Николай Тодоров Георгиев  Горски инспектор рег. № 68 от
09.05.2018 г.
рег. № 245 от
11.05.2022 г.
32.  Павлина Тодорова Карамихалева  Касиер - домакин рег. № 256 от
15.06.2022 г.
рег. № 257 от
12.07.2022 г.
33.  Петър Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 70 от
09.05.2018 г.
рег. № 255 от
13.05.2022 г.
34.  инж. Петя Атанасова Белева  Гл. Експерт рег. № 72 от
14.05.2018 г.
рег. № 243 от
10.05.2022 г.
35.  Сияна Александрова Бонева  Системен Администратор рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 252 от
13.05.2022 г.
36.  Соня Георгиева Василева  Старши счетоводител рег. № 76 от
09.05.2018 г.
рег. № 233 от
04.05.2022 г.
37.  Стефан Иванов Балкански  Горски инспектор рег. № 169 от
01.12.2020 г.
рег. № 242 от
10.05.2022 г.
38.  Татяна Господинова Сълова  Главен специалист рег. № 167 от
20.11.2020 г.
рег. № 226 от
14.04.2022 г.
39.  Християн Павлов Николов  Горски инспектор рег. № 120 от
02.09.2019 г.
рег. № 230 от
03.05.2022 г.