Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анастасия Иванова Иванова  Финансов контрольор рег. № 51 от
09.04.2019 г.
2.  Атанас Костадинов Атанасов  Системен Администратор рег. № 1 от
17.05.2018 г.
рег. № 52 от
23.04.2019 г.
3.  Бончо Павлов Гетов  Горски инспектор рег. № 61 от
13.05.2019 г.
4.  Борислав Стефанов Петков  Горски инспектор рег. № 60 от
15.05.2019 г.
5.  инж. Вася Димитрова Цонева  Гл. Експерт рег. № 64 от
24.04.2019 г.
6.  Галя Димитрова Илиева  Старши счетоводител рег. № 72 от
08.05.2019 г.
7.  инж. Георги Иванов Минчев  Гл. Експерт рег. № 76 от
10.04.2019 г.
8.  Диана Атанасова Мандичева  Гл. Счетоводител рег. № 65 от
07.05.2019 г.
9.  Диана Тодорова Паскова  Касиер - домакин рег. № 10 от
11.12.2018 г.
рег. № 84 от
13.05.2019 г.
10.  инж. Диана Торнева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 62 от
12.04.2019 г.
11.  Димитър Стойнов Глутников  Горски инспектор рег. № 79 от
15.05.2019 г.
12.  Евдокия Йорданова Досева  Технически сътрудник рег. № 54 от
24.04.2019 г.
13.  инж. Зорка Серафимова Иванова  Зам.-директор рег. № 58 от
22.04.2019 г.
рег. № 16 от
17.09.2018
14.  Иван Маринов Панайотов  Горски инспектор рег. № 77 от
14.05.2019 г.
15.  инж. Иван Минчев Пашов  Гл. горски инспектор рег. № 78 от
15.05.2019 г.
16.  Илиян Иванов Байчев  Горски инспектор рег. № 71 от
02.05.2019 г.
17.  Илиян Цветанов Неделчев  Горски инспектор рег. № 59 от
17.04.2019 г.
18.  Йосиф Илиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 53 от
24.04.2019 г.
рег. № 22 от
23.10.2018
19.  инж. Красимир Дончев Илиев  Гл. горски инспектор рег. № 23 от
11.09.2018 г.
рег. № 82 от
14.05.2019 г.
20.  Мариета Бориславова Йорданова  Домакин рег. № 85 от
19.04.2019 г.
рег. № 81 от
19.04.2019 г.
21.  инж. Милица Асенова Аврамова  Гл. Експерт рег. № 74 от
14.05.2019 г.
22.  Мирослав Пламенов Петков  Горски инспектор рег. № 26 от
02.01.2019 г.
рег. № 27 от
23.01.2019 г.
23.  Нели Петрова Николова  Гл. Експерт рег. № 73 от
09.04.2019 г.
24.  Никола Иванов Митков  Горски инспектор рег. № 57 от
22.04.2019 г.
25.  Пенчо Василев Йорданов  Горски инспектор рег. № 56 от
30.04.2019 г.
рег. № 31 от
08.10.2018
26.  Петър Петков Петров  Горски инспектор рег. № 70 от
17.04.2019 г.
27.  инж. Петя Георгиева Атмаджова  Гл. Експерт рег. № 69 от
10.04.2019 г.
28.  инж. Светла Илиева Зарева  Гл. Експерт рег. № 63 от
08.05.2019 г.
29.  Светлана Бончева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 68 от
30.04.2019 г.
30.  Светозар Петков Георгиев  Горски инспектор рег. № 80 от
02.05.2019 г.
31.  Стелиян Костадинов Костадинов  Горски инспектор рег. № 55 от
30.04.2019 г.
32.  Тихомир Георгиев Георгиев  Горски инспектор рег. № 66 от
02.05.2019 г.
33.  Цветомир Ненов Ненов  Горски инспектор рег. № 75 от
02.05.2019 г.
34.  Цветомира Николаева Сиракова  Главен юрисконсулт рег. № 67 от
30.04.2019 г.
рег. № 41 от
06.06.2018рег. № 42 от
05.02.2019
35.  инж. Ясен Петров Иванов  Старши експерт рег. № 43 от
10.09.2018 г.
рег. № 83 от
02.05.2019 г.