Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Анастасия Иванова Иванова  Финансов контрольор рег. № 133 от
25.01.2021 г.
2.  Атанас Костадинов Атанасов  Системен Администратор рег. № 1 от
17.05.2018 г.
рег. № 142 от
16.04.2021 г.
3.  Бончо Павлов Гетов  Горски инспектор рег. № 156 от
12.05.2021 г.
4.  Борислав Стефанов Петков  Горски инспектор рег. № 157 от
12.05.2021 г.
5.  инж. Вася Димитрова Цонева  Гл. Експерт рег. № 149 от
29.04.2021 г.
6.  Галя Димитрова Илиева  Старши счетоводител рег. № 154 от
11.05.2021 г.
7.  инж. Георги Иванов Минчев  Гл. Експерт рег. № 140 от
08.04.2021 г.
8.  Диана Атанасова Мандичева  Гл. Счетоводител рег. № 153 от
10.05.2021 г.
рег. № 125 от
07.08.2020
9.  Диана Тодорова Паскова  Касиер - домакин рег. № 10 от
11.12.2018 г.
рег. № 152 от
10.05.2021 г.
10.  инж. Диана Торнева Стоянова  Гл. Експерт рег. № 164 от
13.05.2021 г.
11.  Димитър Стойнов Глутников  Горски инспектор рег. № 160 от
12.05.2021 г.
12.  Евдокия Йорданова Досева  Технически сътрудник рег. № 146 от
22.04.2021 г.
13.  Женя Василева Караиванова  Юрисконсулт рег. № 126 от
31.08.2020 г.
рег. № 171 от
14.05.2021 г.
14.  инж. Зорка Серафимова Иванова  Зам.-директор рег. № 161 от
13.05.2021 г.
рег. № 16 от
17.09.2018рег. № 92 от
10.04.2020рег. № 173 от
07.09.2021
15.  инж. Ивайло Величков Първанов  Гл. Експерт рег. № 128 от
31.08.2020 г.
рег. № 155 от
10.05.2021 г.
16.  Иван Маринов Панайотов  Горски инспектор рег. № 165 от
13.05.2021 г.
17.  инж. Иван Минчев Пашов  Гл. горски инспектор рег. № 169 от
13.05.2021 г.
18.  Илиян Иванов Байчев  Горски инспектор рег. № 151 от
10.05.2021 г.
19.  Илиян Цветанов Неделчев  Горски инспектор рег. № 162 от
13.05.2021 г.
20.  Йосиф Илиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 143 от
16.04.2021 г.
рег. № 22 от
23.10.2018
21.  инж. Красимир Дончев Илиев  Гл. горски инспектор рег. № 23 от
11.09.2018 г.
рег. № 168 от
13.05.2021 г.
22.  Мариета Бориславова Йорданова  Домакин рег. № 85 от
19.04.2019 г.
рег. № 81 от
19.04.2019 г.
23.  инж. Милица Асенова Аврамова  Гл. Експерт рег. № 170 от
14.05.2021 г.
24.  Мирослав Пламенов Петков  Горски инспектор рег. № 26 от
02.01.2019 г.
рег. № 166 от
13.05.2021 г.
25.  Нели Петрова Николова  Гл. Експерт рег. № 134 от
25.01.2021 г.
26.  Никола Иванов Митков  Горски инспектор рег. № 141 от
13.04.2021 г.
27.  Пенчо Василев Йорданов  Горски инспектор рег. № 144 от
21.04.2021 г.
рег. № 31 от
08.10.2018
28.  Петър Петков Петров  Горски инспектор рег. № 163 от
13.05.2021 г.
29.  инж. Петя Георгиева Атмаджова  Гл. Експерт рег. № 147 от
26.04.2021 г.
30.  инж. Светла Илиева Зарева  Гл. Експерт рег. № 135 от
15.02.2021 г.
рег. № 130 от
13.10.2020рег. № 136 от
22.02.2021рег. № 172 от
28.07.2021
31.  Светлана Бончева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 145 от
21.04.2021 г.
32.  Светозар Петков Георгиев  Горски инспектор рег. № 159 от
12.05.2021 г.
33.  Станислав Тодоров Неделчев  Главен специалист рег. № 131 от
04.01.2021 г.
рег. № 132 от
28.01.2021 г.
34.  Стелиян Костадинов Костадинов  Горски инспектор рег. № 150 от
10.05.2021 г.
35.  Стефан Димов Христов  Горски инспектор рег. № 138 от
25.03.2021 г.
рег. № 139 от
01.04.2021 г.
36.  Тихомир Георгиев Георгиев  Горски инспектор рег. № 158 от
12.05.2021 г.
37.  Цветомир Ненов Ненов  Горски инспектор рег. № 167 от
13.05.2021 г.
38.  Цветомира Николаева Сиракова  Главен юрисконсулт рег. № 137 от
11.03.2021 г.
рег. № 41 от
06.06.2018рег. № 42 от
05.02.2019рег. № 88 от
17.02.2020
39.  инж. Ясен Петров Иванов  Старши експерт рег. № 43 от
10.09.2018 г.
рег. № 148 от
27.04.2021 г.