Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Валериев Цанков  Главен юрисконсулт рег. № 216 от
16.12.2022 г.
рег. № 215 от
09.01.2023 г.
2.  Анастасия Иванова Иванова  Финансов контрольор рег. № 220 от
21.04.2023 г.
3.  Атанас Костадинов Атанасов  Системен Администратор рег. № 1 от
17.05.2018 г.
рег. № 218 от
20.04.2023 г.
4.  Бончо Павлов Гетов  Горски инспектор рег. № 237 от
03.05.2023 г.
5.  Борислав Стефанов Петков  Горски инспектор рег. № 241 от
03.05.2023 г.
6.  инж. Ваня Ангелова Иванова  Гл. Експерт рег. № 249 от
31.08.2023 г.
рег. № 252 от
29.09.2023 г.
7.  инж. Вася Димитрова Цонева  Гл. Експерт рег. № 224 от
25.04.2023 г.
8.  Галя Димитрова Илиева  Старши счетоводител рег. № 231 от
26.04.2023 г.
9.  инж. Георги Иванов Минчев  Гл. Експерт рег. № 236 от
02.05.2023 г.
10.  Диана Атанасова Мандичева  Гл. Счетоводител рег. № 230 от
26.04.2023 г.
рег. № 125 от
07.08.2020
11.  Диана Тодорова Паскова  Старши счетоводител рег. № 10 от
11.12.2018 г.
рег. № 223 от
24.04.2023 г.
12.  Евдокия Йорданова Досева  Технически сътрудник рег. № 229 от
26.04.2023 г.
13.  Женя Василева Караиванова  Главен юрисконсулт рег. № 126 от
31.08.2020 г.
рег. № 246 от
12.05.2023 г.
14.  инж. Зорка Серафимова Иванова  Зам.-директор рег. № 245 от
12.05.2023 г.
рег. № 16 от
17.09.2018рег. № 92 от
10.04.2020рег. № 173 от
07.09.2021
15.  Иван Стилиянов Скандалов  Горски инспектор рег. № 247 от
14.07.2023 г.
рег. № 248 от
14.08.2023 г.
16.  Илиян Иванов Байчев  Горски инспектор рег. № 238 от
03.05.2023 г.
17.  Илиян Цветанов Неделчев  Горски инспектор рег. № 227 от
25.04.2023 г.
18.  Йосиф Илиев Чолаков  Горски инспектор рег. № 232 от
27.04.2023 г.
рег. № 22 от
23.10.2018
19.  инж. Красимир Дончев Илиев  Гл. горски инспектор рег. № 23 от
11.09.2018 г.
рег. № 243 от
11.05.2023 г.
20.  Мариета Бориславова Йорданова  Изпълнител рег. № 85 от
19.04.2019 г.
рег. № 81 от
19.04.2019 г.
21.  Мая Ламбева Николаева  Горски инспектор рег. № 253 от
20.11.2023 г.
рег. № 256 от
06.12.2023 г.
22.  Нели Петрова Николова  Гл. Експерт рег. № 222 от
21.04.2023 г.
23.  Никола Иванов Митков  Горски инспектор рег. № 226 от
25.04.2023 г.
24.  Пенчо Василев Йорданов  Горски инспектор рег. № 225 от
25.04.2023 г.
рег. № 31 от
08.10.2018
25.  Петър Петков Петров  Горски инспектор рег. № 228 от
25.04.2023 г.
26.  инж. Петя Георгиева Атмаджова  Гл. Експерт рег. № 244 от
11.05.2023 г.
27.  инж. Светла Илиева Зарева  Гл. Експерт рег. № 217 от
06.04.2023 г.
рег. № 130 от
13.10.2020рег. № 136 от
22.02.2021рег. № 172 от
28.07.2021рег. № 174 от
10.01.2022рег. № 175 от
23.02.2022рег. № 214 от
16.09.2022
28.  Светлана Бончева Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 234 от
02.05.2023 г.
29.  Светозар Петков Георгиев  Горски инспектор рег. № 233 от
27.04.2023 г.
30.  Стамена Стоянова Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 250 от
05.09.2023 г.
рег. № 251 от
28.09.2023 г.
31.  Стелиян Костадинов Костадинов  Горски инспектор рег. № 242 от
09.05.2023 г.
32.  Стефан Димов Христов  Горски инспектор рег. № 138 от
25.03.2021 г.
рег. № 240 от
03.05.2023 г.
33.  Тихомир Георгиев Георгиев  Горски инспектор рег. № 239 от
03.05.2023 г.
34.  Цветан Петров Стефанов  Горски инспектор рег. № 254 от
20.11.2023 г.
рег. № 255 от
05.12.2023 г.
35.  Цветомира Николаева Сиракова  Главен юрисконсулт рег. № 219 от
21.04.2023 г.
рег. № 41 от
06.06.2018рег. № 42 от
05.02.2019рег. № 88 от
17.02.2020рег. № 180 от
24.03.2022рег. № 213 от
30.05.2022
36.  инж. Ясен Петров Иванов  Гл. Експерт рег. № 43 от
10.09.2018 г.
рег. № 235 от
02.05.2023 г.