Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Георгиев Костадинов  Горски инспектор
2.  инж. Антоанета Георгиева Гърдева  Гл. Експерт рег. № 5 от
13.05.2019 г.
3.  инж. Антоанета Славкова Стоянова  Зам.-директор рег. № 7 от
13.05.2019 г.
4.  т.л. Асен Емилов Чобанов  Главен специалист рег. № 6 от
13.05.2019 г.
5.  т.л. Боян Иванов Николов  Старши специалист рег. № 4 от
13.05.2019 г.
6.  т.л. Веселин Господинов Манев  Главен специалист рег. № 1 от
14.05.2019 г.
7.  Георги Маринов Марков  Системен Администратор рег. № 8 от
13.05.2019 г.
8.  Гергана Недялкова Дялкова  Касиер
9.  Джанан Джемал Юсеин  Технически сътрудник
10.  т.л. Димитър Стаменов Петеларов  Горски инспектор
11.  Евгения Георгиева Момчилова  Главен юрисконсулт
12.  т.л. Здравко Маринов Стоев  Старши специалист
13.  Зейнеп Ахмед Хасан  Финансов контрольор
14.  Илияна Илиева Минчева  Старши експерт
15.  т.л. Йовчо Добрев Дрънгов  Главен специалист рег. № 3 от
13.05.2019 г.
16.  инж. Катя Лазарова Кърпачева  Гл. Експерт
17.  т.л. Красимир Димитров Настов  Горски инспектор
18.  т.л Красимир Руменов Бодуров  Горски инспектор
19.  Марина Малинова Тодорова  Юрисконсулт
20.  инж. Маруся Атанасова Пашова  Гл. Експерт
21.  Мая Владимирова Михайлова  Главен специалист
22.  т.л. Местан Мустафа Шабан  Главен специалист
23.  т.л. Мюмюн Емин Мюмюн  Горски инспектор
24.  т.л Мюмюнали Сюлейманов Адемов  Главен специалист
25.  инж. Наталия Венциславова Янкулова  Гл. Експерт
26.  инж. Светлан Маринов Стайков  Гл. Експерт
27.  Стефан Митков Мухтаров  Счетоводител
28.  Тасин Ахмед Билял  Горски инспектор
29.  инж. Тодор Славчев Тодоров  Гл. Експерт
30.  т.л. Чавдар Руменов Стоилов  Главен специалист