Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антоанета Георгиева Гърдева  Гл. Експерт
2.  инж. Антоанета Славкова Стоянова  Зам.-директор
3.  т.л. Асен Емилов Чобанов  Главен специалист
4.  т.л. Атанас Георгиев Кърчев  Старши специалист рег. № 2 от
13.05.2019 г.
5.  т.л. Боян Иванов Николов  Старши специалист рег. № 4 от
13.05.2019 г.
6.  т.л. Веселин Господинов Манев  Главен специалист рег. № 1 от
14.05.2019 г.
7.  т.л. Георги Ангелов Георгиев  Главен специалист
8.  Георги Маринов Марков  Системен Администратор
9.  Джанан Джемал Юсеин  Технически сътрудник
10.  т.л. Димитър Стаменов Петеларов  Горски инспектор
11.  Евгения Георгиева Момчилова  Главен юрисконсулт
12.  т.л. Здравко Маринов Стоев  Старши специалист
13.  Зейнеп Ахмед Хасан  Финансов контрольор
14.  Златина Георгиева Севова  Гл. Счетоводител
15.  Илияна Илиева Минчева  Старши експерт
16.  т.л. Йовчо Добрев Дрънгов  Главен специалист рег. № 3 от
13.05.2019 г.
17.  инж. Катя Лазарова Кърпачева  Гл. Експерт
18.  т.л. Красимир Димитров Настов  Горски инспектор
19.  Марина Малинова Тодорова  Юрисконсулт
20.  инж. Маруся Атанасова Пашова  Гл. горски инспектор
21.  Мая Владимирова Михайлова  Главен специалист
22.  т.л. Местан Мустафа Шабан  Главен специалист
23.  т.л. Мюмюн Емин Мюмюн  Горски инспектор
24.  инж. Светлан Маринов Стайков  Гл. Експерт
25.  Севдалина Симова Солучкова  Помощен персонал
26.  Стефан Митков Мухтаров  Счетоводител
27.  инж. Тодор Славчев Тодоров  Гл. Експерт
28.  т.л. Чавдар Руменов Стоилов  Главен специалист