Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Антоанета Георгиева Гърдева  Гл. Експерт рег. № 53 от
26.04.2021 г.
2.  инж. Антоанета Славкова Стоянова  Зам.-директор рег. № 54 от
21.04.2021 г.
3.  т.л. Асен Емилов Чобанов  Главен специалист рег. № 16 от
05.05.2021 г.
4.  т.л. Боян Иванов Николов  Старши специалист рег. № 17 от
11.05.2021 г.
5.  Веселин Асенов Лилов  Горски инспектор рег. № 18 от
05.03.2021 г.
6.  т.л. Веселин Господинов Манев  Главен специалист рег. № 19 от
11.05.2021 г.
7.  Георги Маринов Марков  Системен Администратор рег. № 20 от
22.04.2021 г.
8.  Гергана Недялкова Дялкова  Касиер - домакин рег. № 21 от
21.04.2021 г.
9.  Десислава Кирилова Минчева  Юрисконсулт
10.  Джанан Джемал Юсеин  Технически сътрудник рег. № 22 от
21.04.2021 г.
11.  т.л. Димитър Стаменов Петеларов  Горски инспектор рег. № 26 от
08.04.2020 г.
12.  Евгения Георгиева Момчилова  Главен юрисконсулт рег. № 29 от
26.04.2021 г.
13.  т.л. Здравко Маринов Стоев  Старши специалист рег. № 31 от
21.04.2021 г.
14.  Зейнеп Ахмед Хасан  Финансов контрольор рег. № 33 от
23.04.2021 г.
15.  Златина Георгиева Севова  Гл. Счетоводител рег. № 34 от
11.05.2021 г.
16.  Илияна Илиева Минчева  Гл. Експерт рег. № 35 от
13.05.2021 г.
17.  т.л. Йовчо Добрев Дрънгов  Главен специалист рег. № 3 от
13.05.2019 г.
18.  т.л. Красимир Димитров Настов  Горски инспектор рег. № 38 от
11.05.2021 г.
19.  Марина Малинова Тодорова  Юрисконсулт рег. № 51 от
13.05.2021 г.
20.  инж. Маруся Атанасова Пашова  Гл. Експерт рег. № 50 от
07.05.2021 г.
21.  Мая Владимирова Михайлова  Главен специалист рег. № 49 от
22.04.2021 г.
22.  т.л. Местан Мустафа Шабан  Главен специалист рег. № 48 от
21.04.2021 г.
23.  т.л. Мюмюн Емин Мюмюн  Горски инспектор рег. № 47 от
21.04.2021 г.
24.  т.л Мюмюнали Сюлейманов Адемов  Главен специалист рег. № 37 от
17.05.2021 г.
25.  инж. Наталия Венциславова Янкулова  Гл. Експерт рег. № 46 от
14.05.2021 г.
26.  инж. Светлан Маринов Стайков  Гл. Експерт рег. № 44 от
26.04.2021 г.
27.  Стефан Митков Мухтаров  Счетоводител рег. № 43 от
21.04.2021 г.
28.  Тасин Ахмед Билял  Горски инспектор рег. № 42 от
27.04.2021 г.
29.  инж. Тодор Славчев Тодоров  Гл. Експерт рег. № 41 от
14.05.2021 г.
30.  Хафизе Зехни Ахмед  Помощен персонал рег. № 24 от
04.03.2021 г.
31.  т.л. Чавдар Руменов Стоилов  Главен специалист рег. № 23 от
14.05.2021 г.