Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Аександър Георгиев Благоев  Горски инспектор
2.  инж. Александър Пламенов Симеонов  Ст. горски инспектор рег. № 223 от
15.05.2020 г.
3.  Ангел Йорданов Ангелов  Горски инспектор рег. № 225 от
15.05.2020 г.
4.  Анелия Георгиева Христова  Главен юрисконсулт рег. № 226 от
14.05.2020 г.
5.  Антоанета Боянова Георгиева  Гл. Счетоводител рег. № 120 от
13.05.2019 г.
рег. № 227 от
11.05.2020 г.
6.  инж. Антон Руменов Димов  Ст. горски инспектор рег. № 228 от
15.05.2020 г.
7.  Божидар Найденов Костов  Системен Администратор рег. № 229 от
12.05.2020 г.
8.  Боян Страхилов Мицов  Горски инспектор рег. № 230 от
14.05.2020 г.
9.  Валентин Венев Велинов  Горски инспектор рег. № 231 от
07.05.2020 г.
10.  Валентин Георгиев Кечов  Главен специалист рег. № 232 от
07.05.2020 г.
11.  Валентин Симов Арсов  Горски инспектор рег. № 233 от
14.05.2020 г.
12.  Георги Алексиев Цеков  Горски инспектор рег. № 235 от
14.05.2020 г.
13.  Георги Борисов Манов  Главен специалист рег. № 237 от
14.05.2020 г.
14.  инж. Георги Иванов Стоичков  Гл. Експерт рег. № 238 от
14.05.2020 г.
15.  Георги Панчов Испиридонов  Горски инспектор рег. № 239 от
14.05.2020 г.
16.  инж. Григор Илиев Григоров  Гл. горски инспектор рег. № 240 от
11.05.2020 г.
17.  Даниел Ивов Димитров  Горски инспектор рег. № 241 от
13.05.2020 г.
18.  Десислава Кирилова Стоичкова  Деловодител рег. № 242 от
13.05.2020 г.
19.  инж. Димитър Георгиев Здравков  Зам.-директор рег. № 156 от
01.07.2019 г.
рег. № 157 от
01.07.2019 г.
20.  Добрин Любенов Зарев  Горски инспектор рег. № 162 от
25.04.2019 г.
рег. № 163 от
25.04.2019 г.
21.  Емилия Василева Иванова  Финансов контрольор рег. № 164 от
09.05.2019 г.
рег. № 165 от
09.05.2019 г.
22.  Ивайло Емилов Лилов  Горски инспектор рег. № 168 от
03.05.2019 г.
рег. № 169 от
03.05.2019 г.
23.  Ивайло Руменов Иванов  Горски инспектор рег. № 170 от
24.04.2019 г.
рег. № 171 от
24.04.2019 г.
24.  Иван Славчев Стефанов  Горски инспектор рег. № 172 от
15.05.2019 г.
рег. № 173 от
15.05.2019 г.
25.  Иво Бориславов Иванов  Старши експерт
26.  Йордан Борисов Лазов  Горски инспектор рег. № 176 от
24.04.2019 г.
рег. № 177 от
24.04.2019 г.
27.  Йорданка Ташкова Хлебарска  Главен юрисконсулт рег. № 178 от
17.04.2019 г.
рег. № 179 от
17.04.2019 г.
28.  Костадин Димитров Капланов  Горски инспектор рег. № 180 от
15.05.2019 г.
рег. № 181 от
15.05.2019 г.
29.  инж. Костадин Димитров Костадинов  Гл. Експерт рег. № 182 от
24.04.2019 г.
рег. № 183 от
24.04.2019 г.
30.  Красимир Василев Христов  Старши специалист рег. № 184 от
18.04.2019 г.
рег. № 185 от
18.04.2019 г.
31.  Любомир Александров Няголов  Горски инспектор рег. № 243 от
04.09.2020 г.
32.  Любчо Йорданов Кадифкин  Горски инспектор рег. № 186 от
07.05.2019 г.
рег. № 187 от
07.05.2019 г.
33.  Людмил Василев Игнатов  Горски инспектор рег. № 188 от
15.05.2019 г.
рег. № 189 от
15.05.2019 г.
34.  Маргарита Живкова Кирилова  Старши счетоводител рег. № 190 от
10.05.2019 г.
рег. № 191 от
10.05.2019 г.
35.  Марина Вертер Стоилова  Главен специалист рег. № 221 от
24.04.2019 г.
36.  инж. Мария Иванова Христова  Горски инспектор рег. № 192 от
24.04.2019 г.
рег. № 193 от
24.04.2019 г.
37.  Милена Кирилова Иванова  Старши експерт рег. № 194 от
13.05.2019 г.
рег. № 195 от
13.05.2019 г.
38.  Милена Красимирова Брусарска  Касиер - домакин рег. № 196 от
15.05.2019 г.
рег. № 197 от
15.05.2019 г.
39.  Милена Любомирова Йорданова-Савева  Гл. Експерт рег. № 198 от
13.05.2019 г.
рег. № 199 от
13.05.2019 г.
40.  Надя Красимирова Спасова-Николова  Гл. Експерт рег. № 114 от
21.02.2019 г.
рег. № 115 от
21.02.2019 г.
41.  инж. Никола Георгиев Ников  Гл. Експерт рег. № 200 от
13.05.2019 г.
рег. № 201 от
13.05.2019 г.
42.  Радостина Иванова Стоянова  Изпълнител
43.  инж. Роза Костадинова Манова  Гл. горски инспектор рег. № 204 от
08.05.2019 г.
рег. № 205 от
08.05.2019 г.
44.  Росен Димитров Добринов  Горски инспектор рег. № 206 от
03.05.2019 г.
рег. № 207 от
03.05.2019 г.
45.  Светла Георгиева Антимова  Главен юрисконсулт рег. № 210 от
08.05.2019 г.
рег. № 211 от
08.05.2019 г.
46.  Светослав Красимиров Николов  Горски инспектор рег. № 212 от
24.04.2019 г.
рег. № 213 от
24.04.2019 г.
47.  Тодор Александров Тодоров  Горски инспектор рег. № 216 от
25.04.2019 г.
рег. № 217 от
25.04.2019 г.
48.  Тодор Сашов Златанов  Горски инспектор рег. № 218 от
14.05.2019 г.
рег. № 219 от
14.05.2019 г.