Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Илиан Севдалинов Цеков  Старши експерт рег. № 2 от
07.10.2019 г.
2.  Александра Валериева Прунова  Юрисконсулт рег. № 38 от
09.05.2019 г.
3.  Анатоли Веселинов Вълев  Горски инспектор рег. № 3 от
08.07.2019 г.
4.  Ангел Димитров Стоянов  Помощен персонал
5.  Ангел Иванов Ангелов  Зам.-директор рег. № 6 от
07.05.2019 г.
6.  Ариф Османов Османов  Горски инспектор рег. № 28 от
07.05.2019 г.
7.  инж. Владимир Маринов Маринов  Системен Администратор рег. № 20 от
13.05.2019 г.
8.  Десислава Стоянова Стоянова  Главен специалист рег. № 11 от
07.05.2019 г.
9.  Детелина Колева Дикова  Помощен персонал
10.  Емил Огнянов Петров  Горски инспектор рег. № 43 от
03.05.2019 г.
11.  Здравко Захариев Захариев  Горски инспектор рег. № 16 от
02.05.2019 г.
12.  Ивайло Малинов Решовски  Горски инспектор рег. № 4 от
11.07.2019 г.
13.  инж. Иван Георгиев Кожухаров  Гл. Експерт рег. № 9 от
07.05.2019 г.
14.  Иван Найденов Василев  Горски инспектор рег. № 33 от
13.05.2019 г.
15.  Илиян Петков Ичев  Горски инспектор рег. № 22 от
13.05.2019 г.
16.  д-р инж. Йоана Гергова Йолова  Гл. Експерт рег. № 17 от
07.05.2019 г.
17.  Йонко Христов Христов  Горски инспектор рег. № 15 от
07.05.2019 г.
18.  инж. Катя Димитрова Банчева  Гл. Експерт рег. № 24 от
07.05.2019 г.
19.  Красимир Андреев Андреев  Горски инспектор рег. № 10 от
07.05.2019 г.
20.  Красимир Радев Минчев  Горски инспектор рег. № 30 от
08.05.2019 г.
21.  Лако Йотов Лаков  Горски инспектор рег. № 26 от
07.05.2019 г.
22.  Лора Христова Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 13 от
09.05.2019 г.
23.  Марияна Милчева Станчева  Деловодител рег. № 14 от
07.05.2019 г.
24.  Милен Христов Тончев  Помощен персонал
25.  Милена Бориславова Станчева  Главен специалист рег. № 5 от
09.08.2019 г.
26.  Милко Атанасов Субашки  Горски инспектор рег. № 40 от
08.05.2019 г.
27.  инж. Надя Иванова Иванова  Гл. Експерт рег. № 36 от
10.05.2019 г.
28.  инж. Николай Красимиров Лазаров  Ст. горски инспектор рег. № 39 от
09.05.2019 г.
29.  Нина Дикова Иванова  Старши счетоводител рег. № 21 от
03.05.2019 г.
30.  Пело Монов Христов  Горски инспектор рег. № 27 от
07.05.2019 г.
31.  инж. Петко Лазаров Петков  Гл. Експерт рег. № 23 от
07.05.2019 г.
32.  инж Петър Георгиев Петров  Гл. Експерт рег. № 37 от
09.05.2019 г.
33.  Пламен Петков Кръстев  Горски инспектор рег. № 25 от
07.05.2019 г.
34.  Радка Проданова Александрова  Помощен персонал
35.  инж. Румяна Христова Велчева  Гл. Експерт рег. № 8 от
07.05.2019 г.
36.  Симеон Атанасов Козов  Горски инспектор рег. № 42 от
03.05.2019 г.
37.  Станимира Стефанова Тотева  Старши юрисконсулт рег. № 31 от
10.05.2019 г.
38.  инж. Стоян Маринов Стоянов  Гл. горски инспектор рег. № 35 от
09.05.2019 г.
39.  инж. Теодор Василев Пеев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
08.05.2019 г.
40.  Цветан Петков Йорданов  Горски инспектор рег. № 18 от
07.05.2019 г.
41.  Цветан Райков Павлов  Горски инспектор рег. № 34 от
08.05.2019 г.
42.  Цветелин Динков Павлов  Горски инспектор рег. № 29 от
09.05.2019 г.
43.  инж. Цветомир Петров Груев  Гл. Експерт рег. № 19 от
02.05.2019 г.
44.  Цвятко Симеонов Цветков  Горски инспектор рег. № 32 от
13.05.2019 г.
45.  Ценко Веселинов Стойков  Горски инспектор рег. № 12 от
07.05.2019 г.
46.  Юлия Георгиева Куцарова  Старши счетоводител рег. № 7 от
07.05.2019 г.