Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александра Валериева Прунова  Юрисконсулт
2.  Анатоли Веселинов Вълев  Горски инспектор
3.  Ангел Димитров Стоянов  Помощен персонал
4.  Ангел Иванов Ангелов  Зам.-директор
5.  Андриан Валентинов Ангелов  Юрисконсулт
6.  Ариф Османов Османов  Горски инспектор
7.  инж Венета Димитрова Патаринска  Гл. горски инспектор
8.  инж. Владимир Маринов Маринов  Системен Администратор
9.  Десислава Стоянова Стоянова  Главен специалист
10.  Детелина Колева Дикова  Помощен персонал
11.  Емил Огнянов Петров  Горски инспектор
12.  Здравко Захариев Захариев  Горски инспектор
13.  Ивайло Малинов Решовски  Горски инспектор
14.  инж. Иван Георгиев Кожухаров  Гл. Експерт
15.  Иван Найденов Василев  Горски инспектор
16.  Илиан Севдалинов Цеков  Старши експерт
17.  Илиян Петков Ичев  Горски инспектор
18.  инж Йоана Гергова Йолова  Гл. Експерт
19.  Йонко Христов Христов  Горски инспектор
20.  инж. Катя Димитрова Банчева-Михова  Гл. Експерт
21.  Красимир Андреев Андреев  Горски инспектор
22.  Красимир Радев Минчев  Горски инспектор
23.  Лако Йотов Лаков  Горски инспектор
24.  Лора Христова Петрова  Гл. Счетоводител
25.  Марияна Милчева Станчева  Деловодител
26.  Милен Христов Тончев  Помощен персонал
27.  Милена Бориславова Станчева  Главен специалист
28.  Милко Атанасов Субашки  Горски инспектор
29.  инж. Надя Иванова Иванова  Гл. Експерт
30.  инж. Николай Красимиров Лазаров  Ст. горски инспектор
31.  Нина Дикова Иванова  Старши счетоводител
32.  Пело Монов Христов  Горски инспектор
33.  инж. Петко Лазаров Петков  Гл. Експерт
34.  инж Петър Георгиев Петров  Гл. Експерт
35.  Пламен Петков Кръстев  Горски инспектор
36.  Радка Проданова Александрова  Помощен персонал
37.  инж. Румяна Христова Велчева  Гл. Експерт
38.  Симеон Атанасов Козов  Горски инспектор
39.  Станимира Стефанова Тотева  Юрисконсулт
40.  инж. Стоян Маринов Стоянов  Гл. горски инспектор
41.  инж. Теодор Василев Пеев  Гл. горски инспектор
42.  Цветан Петков Йорданов  Горски инспектор
43.  Цветан Райков Павлов  Горски инспектор
44.  Цветелин Динков Павлов  Горски инспектор
45.  инж. Цветомир Петров Груев  Гл. Експерт
46.  Цвятко Симеонов Цветков  Горски инспектор
47.  Ценко Веселинов Стойков  Горски инспектор
48.  Юлия Георгиева Куцарова  Старши счетоводител