Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Илиан Севдалинов Цеков  Старши експерт рег. № 95 от
01.10.2020 г.
рег. № 46 от
04.05.2020 г.
2.  Александра Валериева Прунова  Юрисконсулт рег. № 38 от
14.05.2020 г.
3.  Анатоли Веселинов Вълев  Горски инспектор рег. № 99 от
08.07.2019 г.
рег. № 52 от
14.05.2020 г.
4.  Ангел Димитров Стоянов  Помощен персонал
5.  Ангел Иванов Ангелов  Зам.-директор рег. № 44 от
05.05.2020 г.
6.  Ариф Османов Османов  Горски инспектор рег. № 45 от
08.04.2020 г.
7.  инж. Владимир Маринов Маринов  Системен Администратор рег. № 47 от
23.04.2020 г.
8.  Десислава Стоянова Стоянова  Главен специалист рег. № 48 от
21.04.2020 г.
9.  Детелина Колева Дикова  Помощен персонал
10.  Емил Огнянов Петров  Горски инспектор рег. № 49 от
22.04.2020 г.
11.  Здравко Захариев Захариев  Горски инспектор рег. № 50 от
22.04.2020 г.
12.  Зоя Димитрова Йорданова  Юрисконсулт рег. № 94 от
05.10.2020 г.
рег. № 87 от
12.10.2020 г.
13.  Ивайло Малинов Решовски  Горски инспектор рег. № 100 от
11.07.2019 г.
рег. № 51 от
15.05.2020 г.
14.  инж. Иван Георгиев Кожухаров  Гл. Експерт рег. № 53 от
21.04.2020 г.
15.  Иван Найденов Василев  Горски инспектор рег. № 54 от
29.04.2020 г.
16.  Илиян Петков Ичев  Горски инспектор рег. № 55 от
28.04.2020 г.
17.  д-р инж. Йоана Гергова Йолова  Гл. Експерт рег. № 56 от
05.05.2020 г.
18.  Йонко Христов Христов  Горски инспектор рег. № 57 от
15.04.2020 г.
19.  инж. Катя Димитрова Банчева  Гл. Експерт рег. № 58 от
09.04.2020 г.
20.  Красимир Андреев Андреев  Горски инспектор рег. № 59 от
15.04.2020 г.
21.  Красимир Радев Минчев  Горски инспектор рег. № 60 от
28.04.2020 г.
22.  Лако Йотов Лаков  Горски инспектор рег. № 61 от
09.04.2020 г.
23.  Лора Христова Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 63 от
00.00.0000 г.
рег. № 62 от
08.05.2020 г.
24.  Марияна Милчева Станчева  Деловодител рег. № 65 от
23.04.2020 г.
25.  Милен Христов Тончев  Помощен персонал
26.  Милко Атанасов Субашки  Горски инспектор рег. № 66 от
29.04.2020 г.
27.  инж. Надя Иванова Иванова  Гл. Експерт рег. № 67 от
29.04.2020 г.
28.  инж. Николай Красимиров Лазаров  Ст. горски инспектор рег. № 68 от
29.04.2020 г.
29.  инж. Николай Пламенов Нисторов  Гл. Експерт рег. № 88 от
14.08.2020 г.
рег. № 90 от
14.08.2020 г.
30.  Нина Дикова Иванова  Старши счетоводител рег. № 69 от
09.04.2020 г.
31.  Пело Монов Христов  Горски инспектор рег. № 70 от
08.04.2020 г.
32.  инж. Петко Лазаров Петков  Гл. Експерт рег. № 71 от
09.04.2020 г.
33.  инж Петър Георгиев Петров  Гл. Експерт рег. № 72 от
27.04.2020 г.
34.  Пламен Петков Кръстев  Горски инспектор рег. № 73 от
08.04.2020 г.
35.  Радка Проданова Александрова  Помощен персонал
36.  инж. Румяна Христова Велчева  Гл. Експерт рег. № 74 от
29.04.2020 г.
37.  Симеон Атанасов Козов  Горски инспектор рег. № 76 от
22.04.2020 г.
38.  Станимира Стефанова Тотева  Главен юрисконсулт рег. № 77 от
12.05.2020 г.
39.  инж. Стоян Маринов Стоянов  Гл. горски инспектор рег. № 75 от
28.04.2020 г.
40.  инж. Теодор Василев Пеев  Гл. горски инспектор рег. № 85 от
08.05.2019 г.
41.  Цветан Петков Йорданов  Юрисконсулт рег. № 93 от
24.07.2020 г.
рег. № 97 от
28.07.2020 г.
42.  Цветан Райков Павлов  Горски инспектор рег. № 82 от
28.04.2020 г.
43.  Цветелин Динков Павлов  Горски инспектор рег. № 78 от
09.04.2020 г.
44.  инж. Цветомир Петров Груев  Гл. Експерт рег. № 83 от
29.04.2020 г.
45.  Цвятко Симеонов Цветков  Горски инспектор рег. № 81 от
28.04.2020 г.
46.  Ценко Веселинов Стойков  Горски инспектор рег. № 80 от
16.04.2020 г.
47.  Юлия Георгиева Куцарова  Старши счетоводител рег. № 84 от
09.04.2020 г.