Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Петър Георгиев Петров  Зам.-директор
2.  инж. Петър Георгиев Петров  и.д. Директор рег. № 816 от
10.05.2022 г.
3.  Александра Валериева Прунова  Юрисконсулт рег. № 183 от
19.05.2022 г.
4.  Анатоли Веселинов Вълев  Горски инспектор рег. № 99 от
08.07.2019 г.
рег. № 188 от
02.05.2022 г.
5.  Ангел Димитров Стоянов  Помощен персонал
6.  Ангел Иванов Ангелов  Зам.-директор рег. № 172 от
09.05.2022 г.
7.  Ариф Османов Османов  Горски инспектор рег. № 162 от
04.05.2022 г.
8.  инж. Владимир Маринов Маринов  Системен Администратор рег. № 167 от
10.05.2022 г.
9.  Десислава Стоянова Стоянова  Главен специалист рег. № 173 от
05.05.2022 г.
10.  Детелина Колева Дикова  Помощен персонал
11.  Емил Огнянов Петров  Горски инспектор рег. № 176 от
03.05.2022 г.
12.  Здравко Захариев Захариев  Горски инспектор рег. № 178 от
03.05.2022 г.
13.  Зоя Димитрова Йорданова  Финансов контрольор рег. № 94 от
05.10.2020 г.
рег. № 187 от
04.05.2022 г.
14.  Ивайло Бенков Бенов  Горски инспектор
15.  Ивайло Малинов Решовски  Горски инспектор рег. № 100 от
11.07.2019 г.
рег. № 155 от
10.05.2022 г.
16.  Илиян Петков Ичев  Горски инспектор рег. № 168 от
10.05.2022 г.
17.  д-р инж. Йоана Гергова Йолова  Гл. Експерт рег. № 170 от
09.05.2022 г.
18.  Йонко Христов Христов  Горски инспектор рег. № 177 от
03.05.2022 г.
19.  инж. Катя Димитрова Банчева  Гл. Експерт рег. № 179 от
19.04.2022 г.
20.  Красимир Андреев Андреев  Горски инспектор рег. № 181 от
18.04.2022 г.
21.  Красимир Радев Минчев  Горски инспектор рег. № 164 от
10.05.2022 г.
22.  Лако Йотов Лаков  Горски инспектор рег. № 159 от
11.05.2022 г.
23.  Лора Христова Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 63 от
00.00.0000 г.
рег. № 174 от
09.05.2022 г.
24.  Марияна Милчева Станчева  Деловодител рег. № 175 от
29.04.2022 г.
25.  Милко Атанасов Субашки  Горски инспектор рег. № 157 от
04.05.2022 г.
26.  инж. Николай Красимиров Лазаров  Ст. горски инспектор рег. № 156 от
10.05.2022 г.
27.  Нина Дикова Иванова  Старши счетоводител рег. № 184 от
19.04.2022 г.
28.  Пело Монов Христов  Горски инспектор рег. № 161 от
04.05.2022 г.
29.  инж. Петко Лазаров Петков  Гл. Експерт рег. № 163 от
04.05.2022 г.
30.  инж. Пламен Лазаров Петров  Гл. Експерт
31.  Пламен Петков Кръстев  Горски инспектор рег. № 158 от
04.05.2022 г.
32.  Радка Проданова Александрова  Помощен персонал
33.  инж. Румяна Христова Велчева  Гл. Експерт рег. № 186 от
29.04.2022 г.
34.  Симеон Атанасов Козов  Горски инспектор рег. № 180 от
04.05.2022 г.
35.  Станимира Стефанова Тотева  Главен юрисконсулт рег. № 166 от
10.05.2022 г.
36.  инж. Стоян Маринов Стоянов  Гл. горски инспектор рег. № 153 от
13.04.2022 г.
37.  Цветан Петков Йорданов  Юрисконсулт рег. № 93 от
24.07.2020 г.
рег. № 185 от
04.05.2022 г.
38.  Цветан Райков Павлов  Горски инспектор рег. № 165 от
10.05.2022 г.
39.  Цветелин Динков Павлов  Горски инспектор рег. № 160 от
11.05.2022 г.
40.  инж. Цветомир Петров Груев  Гл. Експерт рег. № 154 от
11.05.2022 г.
41.  Цвятко Симеонов Цветков  Горски инспектор рег. № 152 от
13.04.2022 г.
42.  Ценко Веселинов Стойков  Горски инспектор рег. № 171 от
10.05.2022 г.
43.  Юлия Георгиева Куцарова  Старши счетоводител рег. № 182 от
19.04.2022 г.