Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Петър Георгиев Петров  Зам.-директор рег. № 241 от
11.05.2023 г.
2.  Александра Валериева Прунова  Юрисконсулт рег. № 234 от
04.05.2023 г.
3.  инж. Александра Христова Иванова  Ст. горски инспектор рег. № 245 от
01.12.2022 г.
рег. № 227 от
19.04.2023 г.
4.  Анатоли Веселинов Вълев  Горски инспектор рег. № 99 от
08.07.2019 г.
рег. № 215 от
03.05.2023 г.
5.  Ангел Димитров Стоянов  Помощен персонал
6.  Ангел Иванов Ангелов  Зам.-директор рег. № 198 от
27.04.2023 г.
7.  Ариф Османов Османов  Горски инспектор рег. № 208 от
04.05.2023 г.
8.  инж. Владимир Маринов Маринов  Системен Администратор рег. № 216 от
12.05.2023 г.
9.  Десислава Стоянова Стоянова  Главен специалист рег. № 229 от
03.05.2023 г.
10.  Детелина Колева Дикова  Помощен персонал
11.  Емил Огнянов Петров  Горски инспектор рег. № 225 от
20.04.2023 г.
12.  Здравко Захариев Захариев  Горски инспектор рег. № 214 от
04.05.2023 г.
13.  Зоя Димитрова Йорданова  Финансов контрольор рег. № 94 от
05.10.2020 г.
рег. № 231 от
03.05.2023 г.
14.  Ивайло Бенков Бенов  Горски инспектор рег. № 246 от
02.11.2022 г.
рег. № 201 от
10.05.2023 г.
15.  Ивайло Малинов Решовски  Горски инспектор рег. № 210 от
04.05.2023 г.
рег. № 100 от
11.07.2019
16.  Иво Илиев Станчев  Горски инспектор рег. № 247 от
20.12.2022 г.
рег. № 219 от
05.05.2023 г.
17.  Илиян Петков Ичев  Горски инспектор рег. № 220 от
11.05.2023 г.
18.  д-р инж. Йоана Гергова Йолова  Гл. Експерт рег. № 230 от
03.05.2023 г.
19.  Йонко Христов Христов  Горски инспектор рег. № 217 от
04.05.2023 г.
20.  инж. Катя Димитрова Банчева  Гл. Експерт рег. № 237 от
09.05.2023 г.
21.  инж. Кирил Валентинов Гергов  Гл. Експерт рег. № 244 от
01.03.2023 г.
рег. № 243 от
06.03.2023 г.
22.  Красимир Андреев Андреев  Горски инспектор рег. № 221 от
04.05.2023 г.
рег. № 222 от
04.05.2023
23.  Красимир Радев Минчев  Горски инспектор рег. № 202 от
10.05.2023 г.
24.  Лако Йотов Лаков  Горски инспектор рег. № 206 от
04.05.2023 г.
25.  Лора Христова Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 63 от
00.00.0000 г.
рег. № 240 от
10.05.2023 г.
26.  инж. Мария Иванова Андреева  Младши експерт рег. № 242 от
02.05.2023 г.
рег. № 228 от
03.05.2023 г.
27.  Марияна Милчева Станчева  Деловодител рег. № 232 от
03.05.2023 г.
28.  Милко Атанасов Субашки  Горски инспектор рег. № 213 от
05.05.2023 г.
29.  инж. Николай Красимиров Лазаров  Ст. горски инспектор рег. № 218 от
05.05.2023 г.
30.  инж. Николай Пламенов Нисторов  Гл. Експерт рег. № 248 от
03.04.2023 г.
рег. № 226 от
20.04.2023 г.
31.  Нина Дикова Иванова  Старши счетоводител рег. № 233 от
04.05.2023 г.
32.  Пело Монов Христов  Горски инспектор рег. № 205 от
05.05.2023 г.
33.  инж. Петко Лазаров Петков  Гл. Експерт рег. № 209 от
04.05.2023 г.
34.  инж. Пламен Лазаров Петров  Гл. Експерт рег. № 197 от
15.05.2023 г.
35.  Пламен Петков Кръстев  Горски инспектор рег. № 207 от
04.05.2023 г.
36.  Радка Проданова Александрова  Помощен персонал
37.  Симеон Атанасов Козов  Горски инспектор рег. № 223 от
28.04.2023 г.
38.  Станимира Стефанова Тотева  Главен юрисконсулт рег. № 236 от
04.05.2023 г.
39.  инж. Стоян Маринов Стоянов  Гл. горски инспектор рег. № 203 от
10.05.2023 г.
40.  Цветан Петков Йорданов  Юрисконсулт рег. № 93 от
24.07.2020 г.
рег. № 238 от
09.05.2023 г.
41.  Цветан Райков Павлов  Горски инспектор рег. № 200 от
10.05.2023 г.
42.  Цветелин Динков Павлов  Горски инспектор рег. № 204 от
10.05.2023 г.
43.  инж. Цветомир Петров Груев  Гл. Експерт рег. № 239 от
09.05.2023 г.
44.  Цвятко Симеонов Цветков  Горски инспектор рег. № 199 от
10.05.2023 г.
45.  Ценко Веселинов Стойков  Горски инспектор рег. № 212 от
09.05.2023 г.
46.  Юлия Георгиева Куцарова  Старши счетоводител рег. № 235 от
04.05.2023 г.