Име: инж. Сашко Попов
Длъжност: Директор
Електронна поща: s_popov76@mail.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р инж. Георги Гогушев
Длъжност: Зам.-директор
Електронна поща: gogushev_g@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Василена Кишева
Длъжност: Финансов контрольор
Електронна поща: Kishevavasilena@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Елена Марценкова
Длъжност: Гл. Счетоводител
Електронна поща: marcenkova@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Ваня Герчева
Длъжност: Системен Администратор
Електронна поща: vgercheva.1980@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Михаела Николова
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: gesheva_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Мирослав Шумаров
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: miro9.300@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Йорданка Пензова
Длъжност: Главен юрисконсулт
Електронна поща: iordanka_penzova@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Любомир Хаджиев
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Владимир Тумбев
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Стоянка Диманкова
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: tanke@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Магдалена Стамберова
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: mstamberova@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Валентин Жежев
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Антонио Грънчаров
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: toni_gruncharov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Юсеин Мусов
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: slavimusov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Иван Панталеев
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: sandanski_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мехмед Исмаилч
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Милко Гущеров
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Марин Манушкин
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Владимир Дункин
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Запрян Малаков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мехмедали Топчийски
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Владимир Воденичарски
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Спас Георгиев
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Милчо Начев
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Иван Клечов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Юсеин Шикиров
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Никола Думбанов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Бейкат Топов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Сашо Димитров
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Здравко Кьойбашиев
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Васил Трайков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: sandanski_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Сабри Мехмед
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Бинко Црънгалов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Ибрахим Кунгьов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Тефик Язаджи
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Димитър Левков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: sandanski_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мюрен Рустем
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: sandanski_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мустафа Манзурски
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Костадин Чифлигаров
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Иван Черганов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Ибрахим Камбач
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мохарем Дренчев
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Десислава Манчева-Борисова
Длъжност: Старши счетоводител
Електронна поща: d_mancheva@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Реджеп Хасан
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мехмед Мечкарски
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Георги Митревичин
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Сали Молласали
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: razlog.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мустафа Ялдъз
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Младен Бошнаков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Николай Бошнаков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: gdelchev.rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Галина Тодоринска - Лулеова
Длъжност: Старши юрисконсулт
Електронна поща: gtodorinska@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Петър Боенски
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: sandanski_rdg@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Нели Стоянова
Длъжност: Домакин
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Иглика Видина
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: iglika_krasteva@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Атанас Василев
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Камелия Шаркова
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: ka.sharkova@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Красимир Воденичаров
Длъжност: Старши специалист
Електронна поща: krasi663@gmail.com

Oбразование и квалификации >>