ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0375401
 
     Днес: 22.12.2017 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Ихтиман;
землище: Мухово; Отдел: 306; Подотдел: и; Кад. № ;
собственост на: ДГТ, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 7.100  |   Сечта е проведена на площ (ха): 6.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Зимен дъб 6.0      
2.  Средна Зимен дъб 30 19.80    
3.  Дребна Бук 1.0      
Зимен дъб 4 8.50    
4.  Дърва Бук 44 15.40    
Зимен дъб 194 188.10    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 279 231.8    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Да
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Не е изведена сечта върху цялата площ.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Няма допуснати нарушения на Закона за горите.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Задоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № - /   на: -
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия:  -
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........