ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Кюстендил


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0527157
Към позволително за сеч № 0507638/04.07.2019 год.
 
     Днес: 13.01.2020 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Перник;
землище: Боснек; Отдел: 99; Подотдел: г; Кад. № ;
собственост на: Държавна горска територия, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 23.700  |   Сечта е проведена на площ (ха): 17.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Бук 30.0      
2.  Средна Бук 233.0      
3.  Дребна Бук 148.0      
4.  Дърва Бук 331 681.34    
Габър 14.0      
Зимен дъб 2.0      
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 758 681.34    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Да
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Преходен за 2020г.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите: 
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Задоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........