ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0602935
Към позволително за сеч № 0589407/04.01.2021 год.
 
     Днес: 29.09.2021 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Ихтиман;
землище: Бузяковци; Отдел: 105; Подотдел: б; Кад. № 212001;
собственост на: Община Ихтиман, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 1.400  |   Сечта е проведена на площ (ха): 1.400
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Трепетлика 13 14.00    
2.  Средна Трепетлика 7 7.00    
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Трепетлика 195 194.00    
Цер 5 6.00    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 220 221    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Не
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  В рамките на допустимите количества.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Във връзка с извършена проверка от ОГП Ихтиман и Заповед на Кмета на Община Ихтиман 1401/10.09.2021 г. за обезсилване на ПС.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........