ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0602946
Към позволително за сеч № 0589455/04.01.2021 год.
 
     Днес: 29.09.2021 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Ихтиман;
землище: Бърдо; Отдел: 82; Подотдел: и; Кад. № 207003;
собственост на: Община Ихтиман, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 23.000  |   Сечта е проведена на площ (ха): 11.300
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Бук 18.0      
2.  Средна Бук 3.0      
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Бук 1826 905.00    
Габър 3.0      
Цер 15.0      
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 1865 905    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Да
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  В рамките на допустимите количества.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Във връзка с извършена проверка от ОГП Ихтиман и Заповед на Кмета на Община Ихтиман 1406/10.09.2021 г. за обезсилване на ПС.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........