ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0607008
Към позволително за сеч № 0589412/04.01.2021 год.
 
     Днес: 04.11.2021 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Ихтиман;
землище: Белица (Сф); Отдел: 164; Подотдел: з; Кад. № 221007;
собственост на: Община Ихтиман, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 1.000  |   Сечта е проведена на площ (ха): 1.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра --- --- --- --- ---
2.  Средна --- --- --- --- ---
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Бял Бор 5 6.00    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 5 6    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Не
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Във връзка с извършена проверка от РДГ София, ИАГ и Заповед на Директора на РДГ София №РД05-345/29.10.2021 г. за обезсилване на ПС.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Съгл. КП от 28.10.2021 г., издаден от ИАГ в насаждението са установени наличие на 2 бр. извозни пътя с обща дължина от 584 л.м. и ширина 4 м., които не са отбелязани в одобрения техн. план, сеч на 208 бр. немаркирани дървета с общ обем 90 куб. м.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........