ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0636409
Към позволително за сеч № 0589434/04.01.2021 год.
 
     Днес: 13.01.2022 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Ихтиман;
землище: Боерица; Отдел: 489; Подотдел: з; Кад. № 000005;
собственост на: Община Ихтиман, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 12.000  |   Сечта е проведена на площ (ха): 12.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Зимен дъб 6 6.00    
2.  Средна --- --- --- --- ---
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Зимен дъб 134 133.00    
Благун 58 62.00    
Цер 65 64.00    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 263 265    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Не
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  В рамките на допустимите количества.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  В насаждението има констатирани нарушения от служители на ИАГ, РДГ София и ОГП Ихтиман описани в КП - Р014 №008281/03.09.21г., Р014 №008068/09.09.21г., А01 №000655/10.02.21г., А01 №001022/01.09.21г.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........