ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0657015
Към позволително за сеч № 0648214/12.01.2022 год.
 
     Днес: 20.09.2022 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Копривщица;
землище: Копривщица; Отдел: 9096; Подотдел: в; Кад. № 38558.12.22;
собственост на: ДИП Богдан ЕООД, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 23.400  |   Сечта е проведена на площ (ха): 23.400
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Бук 458 497.50    
2.  Средна Бук 51 31.35    
3.  Дребна Бук 1.0      
4.  Дърва Бук 940 1198.15    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 1450 1727    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Не
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  На основание Заповед на Директора на ОП Копривщица е извършена пълна инвентаризация на насаждението. Съставени са протоколи от служители на РДГ София и ОП Копривщица.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Чл. 257 ал.1 т.1 и т.3, чл. 108 ал.3, чл. 190 ал.2 т.1 и чл. 188 ал.1 т.3 от Закона за горите и чл. 125 ал.1 т.5 от Наредба №1 за Контрол и опазване на г. т., съставени са: Протокол от 07.06.2022 г. и Констативни протокли от служители на РДГ София.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № 101243, 47 / 21.07.2022 на: Гаврил Скендеров и Нели Иванова
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........