ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0687854
Към позволително за сеч № 0645756/07.01.2022 год.
 
     Днес: 06.01.2023 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Копривщица;
землище: Копривщица; Отдел: 9109; Подотдел: з; Кад. № 38558.11.259;
собственост на: ДИП Богдан ЕООД, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 3.300  |   Сечта е проведена на площ (ха): 5.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Бук 3 51.59    
2.  Средна Бук 4.0      
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Бук 144 358.13    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 151 409.72    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Не
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  За извършената прекомерна сеч в насаждението е съставен КП серия Р014 №007312/29.07.2022 г. от служители на РДГ София. Съставен е и протокол от комисия, извършила цялостно измерване и кубиране на наличната отсечена дървесина в подотдела.
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Сеч на дървесина в количество, значително превишаващо очаквания добив разписан в позволителното за сеч. За всички констатации, Общинско предприятие Копривщица е уведомило Районна прокуратура гр. Пирдоп с писмо с изх. № ОП 71 от 15.07.2022 година.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........