ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0710993
Към позволително за сеч № 0728346/03.07.2023 год.
 
     Днес: 30.08.2023 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Своге;
землище: Огоя; Отдел: 868; Подотдел: г; Кад. № ;
собственост на: ДГТ, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 14.000  |   Сечта е проведена на площ (ха): 5.900
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра --- --- --- --- ---
2.  Средна --- --- --- --- ---
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Бук 987 416.00    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 987 416    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Да
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Заповед РД 05-232/24.08.2023г. на Директора на РДГ-София за обезсилване на позволително за сеч
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите:  Сеч на немаркираи дървета.Сеч на дървета с цвят неотговарящ на позволителното за сеч.
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Незадоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на: РДГ-София
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........