ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София


ПРОТОКОЛ за освидетелстване на сечище0723502
Към позволително за сеч № 0742180/02.10.2023 год.
 
     Днес: 29.11.2023 год., на основание чл. 109 от Закона за горите се състави настоящият
констативен протокол от: ...........
в присъствието на: ...........
     1. След съвместно обхождане и проверка на сечището в Община: Самоков;
землище: Бели Искър; Отдел: 287; Подотдел: д1; Кад. № 3441.1.75/127;
собственост на: Община Самоков, и на всички документи
за сечта и добива на материалите констатира:
Площ по позволително за сеч (ха): 15.000  |   Сечта е проведена на площ (ха): 1.000
Категория дървесина Дървесен вид Лежаща маса в куб. м.
По позволително
за сеч
Действително
отсечено
Наличност в
сечището
Налично на
временен склад
1.  Едра Бял Бор 118 23.00    
Смърч 42 19.00    
Зелена дугласка 18 19.00    
2.  Средна Бял Бор 16.0      
Смърч 11.0      
Зелена дугласка 3.0      
3.  Дребна --- --- --- --- ---
4.  Дърва Бял Бор 744 111.00    
Смърч 165 13.00    
5.  Вършина --- --- --- --- ---
Общо количество: 1117 185    
Налични неотсечени маркирани стъбла : Да
Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Заповед за обезсилване на позволително за сеч N 01-2377/27.11.2023 г. на Кмета на Община Самоков
     2. При сечта и извоза на дървесина са допуснати следните нарушения на Закона за горите: 
     3. Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволителното за сеч: Задоволително
     4. За допуснатите нарушения е съставен акт за установяване на административно
нарушение № /   на:
     5. За подобряване състоянието на насаждението в срок до:   следва да се проведът следните мероприятия: 
 
Съставил: .......................................... Присъствал: ..........................................
                  ...........                       ...........