МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 9838 / 23.09.2013 г.
Име: МИЛКО
Фамилия: ДИНЕВ
Населено място: Ихтиман
Телефон:
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
  00:33:02 ч. / 17.04.2024 г.
Затвори