МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 9875 / 16.10.2013 г.
Име: ВЛАДИМИР
Фамилия: МАЛИНОВ
Населено място: Самоков
Телефон: 0877807095
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.

Заповед за отписване от регистъра: 1070 / 16.11.2023 г.
  17:25:59 ч. / 21.04.2024 г.
Затвори