МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 7976 / 02.10.2012 г.
Име: АНГЕЛ
Фамилия: ИВАНОВ
Населено място: Веринско
Телефон: 0893553352
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.

Заповед за отписване от регистъра: 52 / 17.01.2023 г.
  00:34:00 ч. / 17.04.2024 г.
Затвори