Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж Александър Дюлгеров  Гл. Експерт рег. № 1 от
30.04.2018 г.
рег. № 118 от
10.05.2022 г.
2.  Али Чолаков  Горски инспектор
3.  инж. Антон Бамбалов  Зам.-директор рег. № 120 от
13.05.2022 г.
рег. № 83 от
11.05.2021 г.
4.  Бисер Лабов  Горски инспектор рег. № 7 от
30.04.2018 г.
рег. № 121 от
09.05.2022 г.
5.  Благой Ташков  Горски инспектор рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 124 от
20.04.2022 г.
6.  инж. Боряна Балджиева  Гл. Експерт рег. № 57 от
25.01.2019 г.
рег. № 123 от
12.05.2022 г.
рег. № 73 от
10.04.2020
7.  инж. Валери Гачилов  Гл. Експерт рег. № 125 от
17.01.2022 г.
рег. № 126 от
17.01.2022 г.
8.  инж Ваня Капушева  Гл. Експерт рег. № 12 от
30.04.2018 г.
рег. № 127 от
09.05.2022 г.
9.  Венцислав Иванов  Горски инспектор рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 128 от
29.04.2022 г.
10.  Виолета Мешинева  Старши юрисконсулт рег. № 71 от
16.12.2019 г.
рег. № 129 от
13.05.2022 г.
11.  Галина Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 130 от
29.04.2022 г.
12.  Гергана Матеева  Старши счетоводител рег. № 79 от
01.03.2021 г.
рег. № 131 от
26.04.2022 г.
13.  инж. Димитър Младенов  Системен Администратор
14.  Живка Колева  Финансов контрольор рег. № 63 от
29.01.2019 г.
рег. № 133 от
09.05.2022 г.
рег. № 74 от
22.04.2020
15.  Живко Жеков  Горски инспектор рег. № 21 от
30.04.2018 г.
рег. № 134 от
10.05.2022 г.
16.  Зоя Маркова  Главен юрисконсулт рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 135 от
13.04.2022 г.
17.  Иван Недялков  Горски инспектор рег. № 25 от
30.04.2018 г.
рег. № 136 от
13.05.2022 г.
18.  инж. Иван Симеонов  Гл. Експерт рег. № 152 от
06.12.2023 г.
19.  Иванка Салапатийска  Помощен персонал
20.  Красимир Неделчев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 137 от
10.05.2022 г.
21.  инж. Магдален Гайдаджиев  Ст. горски инспектор рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 138 от
11.05.2022 г.
22.  Магдалена Стоянова  Технически сътрудник
23.  Мустафа Арифов  Горски инспектор рег. № 153 от
14.08.2023 г.
24.  Николай Рабаджийски  Горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 141 от
13.05.2022 г.
25.  Петър Дардов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 142 от
11.05.2022 г.
26.  Сали Чолаков  Горски инспектор рег. № 45 от
30.04.2018 г.
рег. № 143 от
21.04.2022 г.
рег. № 108 от
26.05.2021
27.  Славчо Делибашев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 145 от
10.05.2022 г.
28.  Стиляна Кираджийска  Старши експерт
29.  Тодор Лучев  Горски инспектор рег. № 65 от
11.02.2019 г.
рег. № 147 от
13.05.2022 г.
30.  инж. Томислав Йовков  Старши експерт рег. № 154 от
19.07.2023 г.
31.  Тони Илиева  Гл. Счетоводител рег. № 77 от
03.08.2020 г.
рег. № 150 от
19.04.2022 г.
32.  Тянка Чолакова  Помощен персонал
33.  Юсеин Сюлейманов  Горски инспектор рег. № 53 от
30.04.2018 г.
рег. № 151 от
21.04.2022 г.