Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Анита Некова  Гл. Експерт рег. № 14 от
15.05.2018 г.
рег. № 148 от
22.04.2021 г.
2.  Бисерка Стоянова  Специалист рег. № 131 от
25.06.2020 г.
рег. № 221 от
15.05.2023 г.
3.  Божидар Якимов  Главен юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 198 от
15.05.2023 г.
4.  инж. Борислава Личева  Гл. Експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 208 от
15.05.2023 г.
5.  Веселин Ройбов  Горски инспектор рег. № 38 от
31.05.2018 г.
рег. № 231 от
15.05.2023 г.
6.  Веселин Димитров  Горски инспектор рег. № 28 от
17.05.2018 г.
рег. № 222 от
15.05.2023 г.
7.  инж. Виктор Михайлов  Зам.-директор рег. № 1 от
24.04.2018 г.
рег. № 233 от
15.05.2023 г.
8.  Гален Георгиев  Горски инспектор рег. № 26 от
17.05.2018 г.
рег. № 223 от
15.05.2023 г.
9.  Десислава Илиева  Главен специалист
10.  инж. Десислава Петрова  Старши експерт рег. № 169 от
14.09.2021 г.
рег. № 213 от
15.05.2023 г.
11.  Диана Пенчева  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
15.05.2018 г.
рег. № 215 от
15.05.2023 г.
12.  Димо Йорданов  Горски инспектор рег. № 42 от
31.05.2018 г.
рег. № 234 от
15.05.2023 г.
13.  Евгени Николов  Горски инспектор рег. № 40 от
31.05.2018 г.
рег. № 229 от
15.05.2023 г.
14.  инж. Евгени Иванов  Горски инспектор рег. № 167 от
01.02.2022 г.
рег. № 200 от
15.05.2023 г.
15.  Ивайло Василев  Горски инспектор рег. № 36 от
31.05.2018 г.
рег. № 232 от
15.05.2023 г.
16.  Иван Узунтонев  Горски инспектор рег. № 54 от
31.05.2018 г.
рег. № 224 от
15.05.2023 г.
17.  инж. Ирена Банова  Гл. Експерт рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 209 от
15.05.2023 г.
18.  Йордан Георгиев  Горски инспектор рег. № 226 от
15.05.2023 г.
19.  Йордан Софрониев  Горски инспектор рег. № 128 от
27.11.2019 г.
рег. № 235 от
15.05.2023 г.
20.  Костадин Костадинов  Старши юрисконсулт рег. № 206 от
15.05.2023 г.
рег. № 199 от
06.06.2022 г.
21.  Маньо Иванов  Горски инспектор рег. № 227 от
15.05.2023 г.
22.  Мариела Тоджарова  Старши специалист рег. № 58 от
06.06.2018 г.
рег. № 185 от
27.04.2022 г.
23.  Милен Петров  Горски инспектор рег. № 34 от
31.05.2018 г.
рег. № 230 от
15.05.2023 г.
24.  инж. Нюсрет Якуб  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 214 от
15.05.2023 г.
25.  Пламена Димитрова  Технически сътрудник
26.  инж. Розали Коев  Гл. Експерт рег. № 24 от
16.05.2018 г.
рег. № 207 от
15.05.2023 г.
27.  Росица Йорданова  Главен специалист рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 217 от
15.05.2023 г.
28.  Симеон Каров  Горски инспектор рег. № 44 от
31.05.2018 г.
рег. № 228 от
15.05.2023 г.
29.  Симона Джендова  Главен специалист рег. № 216 от
15.05.2023 г.
30.  Симона Кожухарова  Счетоводител рег. № 219 от
15.05.2023 г.
31.  Стелиан Стоянов  Горски инспектор рег. № 50 от
31.05.2018 г.
рег. № 225 от
15.05.2023 г.
32.  инж. Тони Димитров  Старши експерт рег. № 212 от
15.05.2023 г.
рег. № 204 от
14.09.2022