Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Костов  Горски инспектор рег. № 221 от
15.05.2023 г.
2.  Андриана Манчева  Изпълнител
3.  Атанас Колаксъзов  Гл. Експерт рег. № 23 от
14.05.2018 г.
рег. № 203 от
15.05.2023 г.
4.  инж. Валентин Воев  Системен Администратор
5.  Весела Цанкова  Касиер рег. № 198 от
27.04.2023 г.
6.  Веселин Пеев  Горски инспектор рег. № 222 от
15.05.2023 г.
7.  Гълъб Георгиев  Горски инспектор рег. № 19 от
18.04.2018 г.
рег. № 205 от
15.05.2023 г.
8.  инж. Даниела Христова  Гл. Експерт рег. № 210 от
15.05.2023 г.
9.  Дечко Заяков  Горски инспектор рег. № 214 от
15.05.2023 г.
10.  Димитър Кундурджиев  Горски инспектор рег. № 204 от
15.05.2023 г.
11.  Дойчо Станилов  Горски инспектор рег. № 18 от
17.04.2018 г.
рег. № 206 от
15.05.2023 г.
12.  Доника Иванова  Касиер - домакин
13.  Златомир Делев  Изпълнител
14.  инж. Ивайло Чалов  Гл. горски инспектор рег. № 192 от
16.03.2023 г.
15.  Иван Чомаков  Горски инспектор рег. № 207 от
15.05.2023 г.
16.  инж. Ивелина Стоянова  Гл. Експерт рег. № 14 от
18.04.2018 г.
рег. № 211 от
15.05.2023 г.
17.  Игнат Игнатов  Горски инспектор рег. № 80 от
18.04.2018 г.
рег. № 208 от
15.05.2023 г.
18.  инж. Илко Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
18.04.2018 г.
рег. № 215 от
15.05.2023 г.
19.  инж. Йорданка Стоилова  Гл. Експерт рег. № 29 от
13.05.2019 г.
рег. № 172 от
09.05.2022 г.
20.  инж. Койчо Койчев  Гл. Експерт рег. № 199 от
28.04.2023 г.
21.  Красимир Пенев  Горски инспектор рег. № 174 от
13.05.2022 г.
22.  Кристина Господинова  Финансов контрольор рег. № 7 от
18.04.2018 г.
рег. № 200 от
03.05.2023 г.
23.  инж. Кристиян Колев  Зам.-директор рег. № 217 от
15.05.2023 г.
24.  инж. Марина Чергеланова  Гл. Експерт рег. № 194 от
18.04.2023 г.
25.  инж. Мария Михова  Гл. Експерт рег. № 177 от
02.06.2022 г.
26.  Мима Ройдева  Технически сътрудник рег. № 132 от
13.05.2021 г.
27.  Мима Томова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 201 от
10.05.2023 г.
28.  Нели Тилева  Старши юрисконсулт рег. № 8 от
18.04.2018 г.
рег. № 202 от
11.05.2023 г.
29.  Никола Проданов  Старши специалист рег. № 218 от
15.05.2023 г.
30.  инж. Николай Иванов  Зам.-директор рег. № 4 от
18.04.2018 г.
рег. № 195 от
21.04.2023 г.
31.  инж. Николай Ненов  Гл. Експерт рег. № 3 от
18.04.2018 г.
рег. № 193 от
18.04.2023 г.
32.  Салим Байрактар  Горски инспектор рег. № 216 от
15.05.2023 г.
33.  инж. Станислав Вътев  Гл. горски инспектор рег. № 13 от
18.04.2018 г.
рег. № 196 от
24.04.2023 г.
34.  Таньо Петков  Горски инспектор рег. № 226 от
15.05.2023 г.
35.  Теодор Атанасов  Главен специалист рег. № 225 от
15.05.2023 г.
36.  Теодора Колева  Главен специалист рег. № 12 от
18.04.2018 г.
рег. № 212 от
15.05.2023 г.
37.  Тодор Русев  Горски инспектор рег. № 213 от
15.05.2023 г.
38.  Тодор Велков  Горски инспектор рег. № 220 от
15.05.2023 г.
39.  Христо Христов  Горски инспектор рег. № 209 от
15.05.2023 г.
40.  Христо Манев  Горски инспектор рег. № 219 от
15.05.2023 г.
41.  инж. Хюсеин Чавуш  Гл. горски инспектор рег. № 197 от
24.04.2023 г.