Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Айсел Мустафова  Младши специалист рег. № 236 от
31.03.2023 г.
2.   инж. Ахмед Еминов  Гл. Експерт рег. № 232 от
09.05.2023 г.
3.  Ахмед Ахмедов  Горски инспектор рег. № 2 от
25.04.2018 г.
рег. № 241 от
09.05.2023 г.
4.  инж. Бахни Бахнев  Гл. горски инспектор рег. № 97 от
30.09.2019 г.
рег. № 231 от
09.05.2023 г.
5.  Билгин Руфи  Горски инспектор рег. № 3 от
25.04.2018 г.
рег. № 240 от
09.05.2023 г.
6.  инж. Бисер Василев  Гл. горски инспектор
7.  инж. Борис Василев  Системен Администратор рег. № 4 от
25.04.2018 г.
рег. № 218 от
09.05.2023 г.
8.  Георги Бостанджиев  Горски инспектор рег. № 5 от
25.04.2018 г.
рег. № 244 от
09.05.2023 г.
9.  Гинка Иванова  Специалист рег. № 253 от
07.12.2022 г.
10.  инж. Гюнай Реджеб  Гл. Експерт рег. № 252 от
11.07.2022 г.
11.  Десислава Кирилова  Старши счетоводител
12.  Диляна Илиева  Технически сътрудник рег. № 94 от
09.09.2019 г.
рег. № 225 от
10.05.2023 г.
13.  Димитър Илиев  Горски инспектор рег. № 6 от
25.04.2018 г.
рег. № 237 от
10.05.2023 г.
14.  Елис Мехмедова  Финансов контрольор рег. № 7 от
02.07.2018 г.
рег. № 223 от
10.05.2023 г.
15.  Исмет Исметов  Горски инспектор рег. № 247 от
10.05.2023 г.
16.  Красен Михов  Горски инспектор рег. № 12 от
25.04.2018 г.
рег. № 239 от
10.05.2023 г.
17.  Красимир Христов  Горски инспектор рег. № 13 от
25.04.2018 г.
рег. № 245 от
10.05.2023 г.
18.  инж. Любомир Кузов  Зам.-директор рег. № 14 от
25.04.2018 г.
рег. № 215 от
11.05.2023 г.
19.  Мелек Талиб  Деловодител рег. № 16 от
25.04.2018 г.
рег. № 226 от
11.05.2023 г.
20.  инж. Милена Манева  Гл. Експерт рег. № 105 от
13.01.2020 г.
рег. № 234 от
11.05.2023 г.
21.  Мутдоан Сабри  Горски инспектор рег. № 242 от
11.05.2023 г.
22.  Недю Недев  Горски инспектор рег. № 18 от
25.04.2018 г.
рег. № 243 от
11.05.2023 г.
23.  Нели Серафимова  Главен специалист рег. № 19 от
25.04.2018 г.
рег. № 222 от
11.05.2023 г.
24.  Нели Димитрова  Главен специалист рег. № 106 от
23.01.2020 г.
рег. № 219 от
11.05.2023 г.
25.  инж Николай Стоянов  Гл. Експерт рег. № 20 от
25.04.2018 г.
рег. № 228 от
11.05.2023 г.
26.  Павлина Дечева  Главен юрисконсулт рег. № 21 от
25.04.2018 г.
рег. № 217 от
11.05.2023 г.
27.  Петър Сотиров  Горски инспектор рег. № 99 от
30.09.2019 г.
рег. № 248 от
11.05.2023 г.
рег. № 179 от
22.10.2021
28.  Петър Косев  Горски инспектор рег. № 251 от
15.11.2022 г.
29.  инж. Пламена Живкова  Старши експерт рег. № 22 от
25.04.2018 г.
рег. № 235 от
15.05.2023 г.
30.  Расим Халилов  Горски инспектор
31.  Садифе Йонуз  Главен специалист рег. № 220 от
15.05.2023 г.
32.  Свилен Стоянов  Гл. Счетоводител рег. № 24 от
25.04.2018 г.
рег. № 216 от
15.05.2023 г.
33.  инж. Серхан Ибрахимов  Гл. Експерт рег. № 233 от
15.05.2023 г.
34.  Силвия Господинова  Главен специалист рег. № 227 от
31.03.2023 г.
35.  Тунджай Сафединов  Горски инспектор рег. № 100 от
29.10.2019 г.
рег. № 246 от
15.05.2023 г.
36.  Тургай Исмаилов  Горски инспектор
37.  Цветомир Стоянов  Горски инспектор рег. № 28 от
25.04.2018 г.
рег. № 238 от
15.05.2023 г.