Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Станева  Старши експерт
2.  Антоанета Панайотова  Юрисконсулт
3.  Антон Димитров  Младши специалист
4.  инж. Антония Стойчева  Главен експерт
5.  инж. Галя Хаджиева  Главен експерт
6.  инж. Дарин Ковачев  Гл. горски инспектор
7.  Десислава Гюрова  Главен експерт
8.  инж. Йордан Рангелов  Гл. горски инспектор
9.  Мариана Желева  Помощен персонал
10.  Мария Василева  Главен експерт
11.  Марияна Ятанска  Счетоводител
12.  Надежда Апостолова-Стоянова  Старши специалист
13.  инж. Наталия Илиева  Зам.-директор
14.  Нели Николова  Счетоводител
15.  д-р Никола Дойкин  Главен експерт
16.  инж. Розалия Трайкова  Главен експерт
17.  Сава Попсавов  Главен експерт
18.  Силвия Арангелова  Главен специалист
19.  инж. Стоян Йорданов  Старши експерт
20.  Цветелина Джуркова  Счетоводител
21.  инж. Юлиан Антонов  Главен експерт
22.  инж. Юлия Михайлова  Старши специалист