Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ася Христова  Куриер-чистач
2.  Борислав Димитров  Главен специалист
3.  Емил Николов  Помощен персонал
4.  инж. Иван Камбуров  Главен експерт
5.  Иванина Петкова  Главен специалист
6.  Иванина Петкова  Главен експерт
7.  Йоана Филипова-Гюрова  Главен специалист
8.  Мария Дренчева  Помощен персонал
9.  Милен Рашков  Главен експерт
10.  Светлана Дичева  Главен специалист